výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 50, 1-23

1 Asáf zsoltára. 2 A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. 3 Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztõ tûz van elõtte, s körülte erõs forgószél. 4 Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét: 5 Gyûjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erõsítik szövetségemet! 6 És az egek kijelentik az õ igazságát, mert az Isten biró. Szela. 7 Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad; Isten vagyok én, a te Istened. 8 Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égõáldozataid szüntelen elõttem vannak. 9 [De] nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból; 10 Mert enyém az erdõnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. 11 Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mezõ állatai [tudva vannak] nálam. 12 Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene. 13 Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é? 14 Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat! 15 És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsõítesz engem. 16 A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimrõl, és veszed szádra az én szövetségemet? 17 Hiszen te gyûlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet! 18 Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök. 19 A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot szõ. 20 Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod. 21 Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom [azokat.] 22 Értsétek meg ezt, ti Istent felejtõk, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül: 23 A ki hálával áldozik, az dicsõít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.

Ž 50, 1-23

Verš 12
Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.
Ex 19:5 - Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
Dt 10:14 - Ímé az Úréi, a te Istenedéi az egek, és az egeknek egei, a föld, és minden, a mi rajta van!
Jób 41:11 - Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind enyém!
Ž 24:1 - Dávid zsoltára. a föld kereksége s annak lakosai.
1Kor 10:26 - Mert az Úré a föld és annak teljessége.
1Kor 10:28 - De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.

Verš 14
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
Dt 23:23 - Ügyelj arra, a mi ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd, a mit száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek.
Jób 22:27 - Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat.
Ž 76:11 - Mert az emberek haragja megdicsõít téged, miután felövezed végsõ haragodat.
Kaz 5:4 - Mikor Istennek fogadást téssz, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. A mit fogadsz, megteljesítsd!

Z 50 - Tento žalm je prvý od Asafa, jedného z troch majstrov chóru, dirigenta hudby vo svätyni za Dávida (1 Krn 6,24; 16,4-5; 25,2). Asaf napísal aj iné žalmy, ako to dosvedčuje 2 Krn 29,30; Neh 12,46. Žalm vznikol v čase, keď ešte jestvovali obety, keď Jeruzalem stál vo svojej nádhere.Ústrednou myšlienkou žalmu je daromnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený, nie sú to obety chvály a srdca, lebo v nich chýba to podstatné, dobré vnútorné zmýšľanie.

Z 50,20 - "Syn matky" je najbližší príbuzný najmä vtedy, keď pre starozákonné mnohoženstvo bratia mávali spoločného otca, ale rozličné matky.