výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 86, 1-17

1 Dávid imádsága. 2 Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned. 3 Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon! 4 Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet. 5 Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak. 6 Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát! 7 Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. 8 Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz! 9 Eljõnek a népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak elõtted Uram, és dicsõítik a te nevedet. 10 Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül! 11 Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, [és] teljes szívvel féljem nevedet. 12 Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívembõl, és dicsõítem a te nevedet örökké! 13 Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. 14 Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, [a kik] meg sem gondolnak téged. 15 De te Uram, könyörülõ és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmû és igazságú! 16 Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erõdet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát! 17 Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyûlölõim és szégyenüljenek meg, a mikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem.

Ž 86, 1-17

Verš 8
Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!
Dt 3:24 - Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, a ki cselekedhetnék a te cselekedeteid és hatalmad szerint?
Ž 136:4 - A ki nagy csodákat mûvel egyedül; mert örökkévaló az õ kegyelme.

Verš 15
De te Uram, könyörülõ és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmû és igazságú!
Ex 34:6 - És az Úr elvonula õ elõtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
Nm 14:18 - Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de [a bûnöst] nem hagyja büntetlenül; megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen.
Neh 9:17 - És vonakodának engedelmeskedni, és meg nem emlékezének a te csudatételeidrõl, a melyeket velök cselekedtél, hanem megkeményíték nyakukat, és [arra ]adák fej[ök]et, hogy visszatérnek rabságukba az õ makacskodásukban; de te bûnbocsánatnak Istene vagy, könyörülõ és irgalmas, hosszútûrõ és nagy kegyelmességû, és el nem hagytad õket.
Ž 103:8 - Könyörülõ és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.
Ž 145:8 - Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.
Joe 2:13 - És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülõ és irgalmas õ; késedelmes a haragra és nagy kegyelmû, és bánkódik a gonosz miatt.

Verš 11
Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, [és] teljes szívvel féljem nevedet.
Ž 25:4 - Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Ž 27:11 - Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözõim miatt.
Ž 119:33 - Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megõrizzem azt mindvégig.

Verš 14
Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, [a kik] meg sem gondolnak téged.
Ž 54:3 - Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!

Verš 7
Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.
Ž 50:15 - És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsõítesz engem.

Z 86,8 - Tieto verše sú hymnom na Božiu všemohúcnosť.