výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 34, 1-22

1 Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek elõtt, és mikor ez elûzte õt és elment. 2 Áldom az Urat minden idõben, dicsérete mindig ajkamon van! 3 Dicsekedik lelkem az Úrban; [s] hallják ezt a szegények és örülnek. 4 Dicsõítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az õ nevét! 5 Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmembõl kimentett engem. 6 A kik õ reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. 7 Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette õt. 8 Az Úr angyala tábort jár az õt félõk körül és kiszabadítja õket. 9 Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki õ benne bízik. 10 Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik õt félik, nincs fogyatkozásuk. 11 Az oroszlánok szûkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. 12 Jõjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére! 13 Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? 14 Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtõl. 15 Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt. 16 Az Úr szemei az igazakon vannak, és az õ fülei azoknak kiáltásán; 17 Az Úr orczája pedig a gonosztevõkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földrõl. 18 [Ha igazak] kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti õket. 19 Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. 20 Sok baja van az igaznak, de valamennyibõl kimenti az Úr. 21 Megõrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. 22 A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyûlölik az igazat. [ (Psalms 34:23) Az Úr kimenti az õ szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki õ benne bízik. ]

Ž 34, 1-22

Verš 1
Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek elõtt, és mikor ez elûzte õt és elment.
1Sam 21:13 - És megváltoztatá magaviseletét õ elõttük, és õrjönge kezeik között, és irkál vala a kapuknak ajtain, nyálát pedig szakállán folyatja alá.

Verš 10
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik õt félik, nincs fogyatkozásuk.
Jób 4:11 - Az agg oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nõstény oroszlán kölykei elszélednek.

Verš 12
Jõjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!
1Pt 3:10 - Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:

Verš 14
Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtõl.
Heb 12:14 - Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:

Verš 15
Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
Jób 36:7 - Nem veszi le az igazról szemeit, sõt a királyok mellé, a trónba ülteti õket örökre, hogy felmagasztaltassanak.
Ž 33:18 - Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,
1Pt 3:12 - Mert az Úr szemei az igazakon [vannak], és az õ fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvõkön.

Verš 18
[Ha igazak] kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti õket.
2Tim 3:11 - Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémû üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekbõl megszabadított engem az Úr.

Verš 19
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
2Tim 3:12 - De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

Verš 20
Sok baja van az igaznak, de valamennyibõl kimenti az Úr.
Jn 19:36 - Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás: Az õ csontja meg ne törettessék.

Z 34 - Poučný alfabetický žalm, ale poradie veršov je porušené.

Z 34,1 - Porov. 1 Sam 21,11-16.