výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 31, 1-24

1 Az éneklõmesternek, Dávid zsoltára. 2 Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem. 3 Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erõs kõszálam, erõdített házam, hogy megtarts engem. 4 Mert kõsziklám és védõváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet. 5 Ments ki engem a hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erõsségem. 6 Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hûséges Isten. 7 Gyûlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én. 8 Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, a miért meglátod nyomorúságomat [és] megismered a háborúságokban lelkemet; 9 És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, [sõt] tágas térre állatod lábaimat. 10 Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem. 11 Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban [múlnak] éveim; bûnöm miatt roskadoz erõm, és kiasznak csontjaim. 12 Temérdek üldözõm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerõseimnek félelmévé; a kik az utczán látnak, elfutnak tõlem. 13 Töröltettem, akár a halott, az emlékezetbõl; olyanná lettem, mint az elroshadt edény. 14 Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelõl, a mint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet. 15 De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. 16 Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezébõl és üldözõimtõl. 17 Világosítsd meg orczádat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból. 18 Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek meg [és] pusztuljanak a Seolba. 19 A hazug ajkak némuljanak el, a melyek vakmerõen szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel. 20 Mily bõséges a te jóságod, a melyet fentartasz a téged félõknek, [és] megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai elõtt. 21 Elrejted õket a te orczádnak rejtekében az emberek zendülései elõl; sátorban õrzöd õket a perpatvarkodó nyelvektõl. 22 Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerõsített városon! 23 Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elõl; de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád. 24 Szeressétek az Urat mind ti õ kedveltjei; a híveket megõrzi az Úr és bõven megfizet a kevélyen cselekvõknek! [ (Psalms 31:25) Legyetek erõsek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat! ]

Ž 31, 1-24

Verš 19
A hazug ajkak némuljanak el, a melyek vakmerõen szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.
Iz 64:4 - Elébe mégy annak, a ki örvend és igazságot cselekszik, a kik útaidban rólad emlékeznek! Ímé, Te felgerjedtél, és mi vétkezénk; régóta így vagyunk; megtartatunk-é?
1Kor 2:9 - Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az õt szeretõknek.

Verš 1
Az éneklõmesternek, Dávid zsoltára.
Ž 22:5 - Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad õket.
Ž 25:2 - Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.
Ž 71:1 - Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.
Iz 49:23 - És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arczczal a földre borulnak elõtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit a kik várnak, meg nem szégyenülnek.

Verš 11
Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban [múlnak] éveim; bûnöm miatt roskadoz erõm, és kiasznak csontjaim.
Jób 19:13 - Atyámfiait távol ûzé mellõlem, barátaim egészen elidegenedtek tõlem.
Ž 38:11 - Szívem dobogva ver, elhágy erõm, s szemem világa - az sincs már velem.

Verš 5
Ments ki engem a hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erõsségem.
Lk 23:46 - És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe [teszem le] az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala.

Verš 24
Szeressétek az Urat mind ti õ kedveltjei; a híveket megõrzi az Úr és bõven megfizet a kevélyen cselekvõknek! [ (Psalms 31:25) Legyetek erõsek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat! ]
Ž 27:14 - Várjad az Urat, légy erõs; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

Z 31 - Táto modlitba je veľmi blízka Jeremiášovým vyznaniam.

Z 31,2 - Žalmista si aj v ťažkom položení zachoval jasný pohľad k Pánovi, nikdy ho neopúšťa dôvera v Božiu pomoc; Ježiš Kristus, umierajúc na kríži, hovorí slová 6. verša tohto žalmu (Lk 23,46); poznal ich aj sv. Štefan, prvomučeník (Sk 7,59).

Z 31,9 - "Na šíre priestranstvo" - vyviedol si ma z úzkych.

Z 31,10-11 - Tieto verše nám kreslia aj Ježišovo utrpenie.