výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Ž 20, 1-9

1 Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. 2 Niech cię Pan wysłucha w dzień utrapienia; niech cię wywyższy imię Boga Jakóbowego. 3 Niech ci ześle ratunek z świątnicy, a z Syonu niech cię podeprze. 4 Niech wspomni na wszystkie ofiary twoje, a całopalenia twoje niech w popiół obróci. Sela. 5 Niech ci da wszystko według serca twego, a wszelką radę twoję niech wypełni. 6 Rozweselimy się w wybawieniu twojem, a w imieniu Boga naszego chorągiew podniesiemy; niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje. 7 Teraześmy poznali, iż Pan wybawił pomazańca swego, a iż go wysłuchał z nieba swego świętego przez zbawienną moc prawicy swojej. 8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają; ale my na imię Pana, Boga naszego, wspominamy. 9 Onić polegli i upadli, a myśmy powstali, i ostoimy się. Panie! ty nas zachowaj, a król nas niech wysłucha w dzień wołania naszego.

Ž 20, 1-9

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.