výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 5, 1-13

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na nechilót, dutý to nástroj hudobný. Žalm Dávidov. 2 Hospodine, počuj moje slová, rozumej tomu, čo hovorím v tichej pokore. 3 Pozoruj na hlas môjho pokorného volania, môj Kráľu a môj Bože, lebo sa tebe modlím. 4 Hospodine, ráno počuj môj hlas; ráno ti predložím svoju vec a budem pozorovať. 5 Lebo ty nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v bezbožnosti; nebude s tebou bývať zlý. 6 Blázni neobstoja pred tvojimi očima; nenávidíš všetkých, ktorí robia neprávosť. 7 Zahubíš tých, ktorí hovoria lož. Človek krvi a ľsti sa oškliví Hospodinovi. 8 Ale ja v množstve tvojej milosti vojdem do tvojho domu a budem sa klaňať, obrátený k chrámu tvojej svätosti, v tvojej bázni. 9 Hospodine, voď ma vo svojej spravedlivosti pre tých, ktorí ma strežú. Urovnaj predo mnou svoju cestu. 10 Lebo niet stáleho v jeho ústach. Ich nútro je zývajúca priepasť, ich hrdlo otvorený hrob, a jazykom lichotia. 11 Uvaľ na nich, ó, Bože, ich vinu! Nech padnú od svojich rád; zažeň ich pre množstvo ich prestúpení, lebo sa ti protivia. 12 A nech sa radujú všetci, ktorí sa utiekajú k tebe; nech plesajú na veky, a ochraňuj ich, a nech sa veselia v tebe tí, ktorí milujú tvoje meno. 13 Lebo ty požehnáš spravedlivého, ó, Hospodine, ľúbosťou ho objímeš ako štítom.

Ž 5, 1-13

Verš 9
Hospodine, voď ma vo svojej spravedlivosti pre tých, ktorí ma strežú. Urovnaj predo mnou svoju cestu.
Ž 34:16 - Ajin. Oči Hospodinove hľadia na spravedlivých, a jeho uši sú naklonené k ich volaniu.
Ž 94:20 - Lebo veď či sa spolčí s tebou stolica neprávosti, ten, kto vymýšľa trápenie po zákone?
Rim 3:13 - Ich hrdlo otvorený hrob; svojimi jazyky hovorili lesť, jed ľútych hadov pod ich rtami;

Z 5,4 - "Za rána" - v čase Božej priazne.

Z 5,11 - Podobné výzvy, aby sa Boh odplatil svojim nepriateľom a nepriateľom veriacich, sú v žalmoch časté. V čase, keď panovala starozákonná predstava o odplate výlučne za tohto života, vyjadruje sa v týchto žalmoch túžba po spravodlivosti. Ale bezprostredná skúsenosť a ďalšie zjavenie túto predstavu očisťujú (pozri Knihu Jób), kým Nový zákon nevyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom (Mt 5,43-48). Aby sa však vyhlo nesprávnemu chápaniu týchto žalmov, Cirkev ich vynechala zo svojej liturgickej modlitby.