výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 84, 1-13

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Lisy“. Žalm Koreho synov. 2 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; 3 túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému. 4 Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. 5 Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. 6 Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť. 7 Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. 8 Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha najvyššieho. 9 Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, vypočuj ma, Bože Jakubov. 10 Bože, náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného. 11 Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov. 12 Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. 13 Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Ž 84, 1-13

Verš 2
Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov;
Ž 42:1 - Zbormajstrovi. Poučný chválospev Koreho synov.
Ž 63:1 - Dávidov žalm. Keď sa zdržiaval v Júdskej púšti.

Verš 12
Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.
Ž 2:12 - Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho.
Ž 34:8 - Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich.

Z 84 - Žalmista je mimo hraníc vlasti, ďaleko od svätostánku.

Z 84,7 - Pútnici nepoznajú ťažkosti cesty, vedie ich túžba po Bohu a jeho svätyni. "Až pôjdu vyprahnutým údolím" (hebr. báká'), kde niet vody, ktorá by osviežila a prinavrátila stratenú silu, aj toto údolie je pre pútnikov požehnaným krajom, akoby ho zavlažil ranný dážď. "Ranný dážď" - je jesenný dážď v čase siatia. Tento dážď je veľmi užitočný, tvrdú zem mení na kyprú pôdu a dáva možnosť vzrastu bujnej vegetácii.

Z 84,10 - Pútnici, keď došli do chrámu, modlievali sa aj za "pomazaného", za kráľa.