výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Am 6, 1-14

1 Beda bezstarostným zo Siona a tým, čo sa bezpečne cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým prichádza dom Izraela, aby sa poradil. 2 Prejdite do Kalne a pozerajte; choďte odtiaľ do veľkého Chamátu a zíďte do Gátu Filištíncov. Či ste na tom lepšie od týchto kráľovstiev, alebo či je väčšie ich územie ako vaše? 3 Za ďaleký pokladáte deň pohromy a približujete si žezlo násilia. 4 Beda tým, čo vylihujú na lôžkach zo slonoviny a vyvaľujú sa na svojich pohovkách, jedia jahňatá zo stáda a teľce zo stajní. 5 Výskajú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. 6 Z obetných čiaš popíjajú víno a najlepším olejom sa natierajú, ale nesmútia nad troskami Jozefa. 7 Preto teraz pôjdu do zajatia na čele zajatcov a prestane plesanie tých, čo sa bavia. 8 Prisahal Pán, Hospodin na seba — znie výrok Hospodina, Boha zástupov: Oškliví sa mi pýcha Jákoba, nenávidím jeho pevnosti. Vydám napospas mesto i čo je v ňom. 9 Potom sa stane, že ak zostane desať mužov v jednom dome, aj tí zomrú. 10 Keď ho zdvihne jeho príbuzný a jeho spaľovač, aby vyniesol jeho kosti z domu, povie tomu, čo je v zadnej časti domu: Je tam ešte niekto s tebou? Ten odpovie: Nie! Potom povie: Ticho! Lebo neslobodno spomínať meno Hospodina. 11 Lebo hľa, Hospodin prikazuje a rozbije veľký dom na rozvaliny a malý dom na trosky. 12 Či bežia kone po bralách a či orú more volmi? No vy ste premenili právo na blen a ovocie spravodlivosti na palinu. 13 Vy, čo sa tešíte z Lódabaru, a vravíte: či sme nedobyli Karnajim vlastnou silou? 14 Ale hľaď, vzbudím proti vám národ, dom Izraela, — znie výrok Hospodina, Boha zástupov — a budú vás utláčať od vstupu do Chamátu až po potok Arába.

Am 6, 1-14

Verš 1
Beda bezstarostným zo Siona a tým, čo sa bezpečne cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým prichádza dom Izraela, aby sa poradil.
Ex 19:5 - Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Jer 2:3 - Izrael bol svätým Hospodinovi, prvotinou jeho úrody, všetci, čo z nej jedli, museli za to pykať, nešťastie ich postihlo — znie výrok Hospodina.

Verš 3
Za ďaleký pokladáte deň pohromy a približujete si žezlo násilia.
Am 5:18 - Beda tým, čo si žiadajú deň Hospodina! Načože je vám deň Hospodina? Je tmou a nie svetlom!
Ez 12:27 - Človeče, dom Izraela hovorí: Videnie, ktoré on má, sa vzťahuje na vzdialené dni a prorokuje o ďalekých dobách.

Verš 5
Výskajú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid.
Iz 5:12 - Citara, harfa, bubon, flauta i víno — ich hostiny; na skutky Hospodina nehľadia a dielo jeho rúk nevidia.

Verš 6
Z obetných čiaš popíjajú víno a najlepším olejom sa natierajú, ale nesmútia nad troskami Jozefa.
Iz 5:11 - Beda tým, čo sa včasráno zháňajú za opojným nápojom, až do zotmenia ich rozpaľuje víno!
Iz 5:12 - Citara, harfa, bubon, flauta i víno — ich hostiny; na skutky Hospodina nehľadia a dielo jeho rúk nevidia.

Verš 7
Preto teraz pôjdu do zajatia na čele zajatcov a prestane plesanie tých, čo sa bavia.
Iz 5:13 - Takže môj ľud pôjde do zajatia pre svoju nevedomosť, jeho urodzení zomrú od hladu a pospolitý ľud umorí smäd.

Verš 12
Či bežia kone po bralách a či orú more volmi? No vy ste premenili právo na blen a ovocie spravodlivosti na palinu.
Am 5:7 - Beda tým, čo na palinu menia právo a spravodlivosť hádžu o zem.

Am 6,2 - O Kalane a Emate pozri pozn. k Iz 10,9. O Gete pozri pozn. k Am 1,6–8. Tieto mestá kedysi prekvitali ako dnes Izrael, jednako padli do rúk nepriateľa. Ani Izrael nemá príčiny byť bezstarostným.

Am 6,3 - Izraeliti chcú odďaľovať svoju záhubu, ale zato panuje medzi nimi násilie.

Am 6,4-6 - O Jozefovi pozri pozn. k 5,6.

Am 6,9 - Porov. 5,3.

Am 6,10 - V čase vojny a moru aj Izraeliti pálili mŕtvoly a kosti potom pochovali (1 Sam 31,12 n.; porov. Lv 20,14; 21,9). – Posledný človek, ktorý ostal v dome ešte nažive, odpovedá tomu, čo vynáša z domov mŕtvoly: "Len nie spomenúť Pánovo meno!" Sú to slová zúfalca, ktorý všetko nešťastie pripisuje Pánovi a ani od neho už nečaká pomoc.

Am 6,12 - Hnať kone do behu po skalách a na voloch orať more znamená prevrátiť prirodzený poriadok. Podobne prevrátili Izraeliti mravný poriadok.

Am 6,14 - Emat pozri Iz 10,9; porov. 1 Kr 8,65. Potok púšte je asi dnešný Wádiel Hasá medzi Moabskom a Edomskom.