výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Am 6, 1-14

1 Beda hriešne ubezpečeným na Sione a tým, ktorí sa nadejú na vrch Samárie, slovutným prvotiny národov, ku ktorým chodia dom Izraelov! 2 Zajdite do Chalne a vidzte a odtiaľ iďte do veľkého Chamatu a sídite do Gátu Filištínov! Či sú oni lepší ako tieto kráľovstvá? Ak je ich územie väčšie ako vaše územie?- 3 Beda vám, vy, ktorí odďaľujete zlý deň, a pristavujete stolicu ukrutnosti. 4 Beda tým, ktorí líhajú na posteliach zo slonovej kosti a rozťahujú sa na svojich ložiach, jedia barancov zo stáda a vykŕmené teľatá zo stáje, 5 tým, ktorí žvania pri zvuku harfy; vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid, 6 ktorí pijú zo šálok na víno, mažú sa prvotinou oleja a necítia bolesti nad skrúšením Jozefovým! 7 Preto teraz pojdú do zajatia medzi prvými zajatými, a ustúpi rozpustilý krik tých, ktorí sa tak rozťahujú. 8 Pán Hospodin prisahal na svoju dušu, hovorí Hospodin, Bôh Zástupov: Ohavnosťou mi je pýcha Jakobova; nenávidím jeho paláce a vydám mesto i jeho náplň. 9 A stane sa, ak zostane v jednom dome desať mužov, že zomrú. 10 A vezme ho jeho strýc a jeho spaľovač, aby vyniesli kosti z domu. A povie tomu, ktorý bude v zadnej časti domu: Či je tam ešte niekto s tebou? A ten odpovie: Nieto nikoho. A povie Mlčať! Lebo nechceli pamätať na meno Hospodinovo. 11 Lebo hľa, Hospodin prikáže, a nepriateľ zbije veľký dom a obráti ho na rumy a malý dom na trhliny. 12 Či azda pobežia kone po skale? Či ju bude niekto orať na voloch? Lebo ste obrátili súd na jed a ovocie spravedlivosti na palinu. 13 Vy, ktorí sa radujete tomu, čo nie je ničím, ktorí hovoríte: Či sme si nevzali rohov vo svojej vlastnej sile? 14 Lebo hľa, vzbudím proti vám, dome Izraelov, hovorí Hospodin, Bôh Zástupov, národ, a budú vás sužovať odtiaľ, kade sa ide do Chamatu, až po potok roviny Araby.

Am 6, 1-14

Verš 1
Beda hriešne ubezpečeným na Sione a tým, ktorí sa nadejú na vrch Samárie, slovutným prvotiny národov, ku ktorým chodia dom Izraelov!
Ex 19:5 - Tak teraz ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem.
Jer 2:3 - Vtedy bol Izrael svätým Hospodinovi, prvotinou jeho úrody. Všetci, ktorí ho zožierali, previnili sa; zlé prišlo na nich, hovorí Hospodin.

Verš 3
Beda vám, vy, ktorí odďaľujete zlý deň, a pristavujete stolicu ukrutnosti.
Am 5:18 - Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov! Načo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom.
Ez 12:27 - Synu človeka, hľa, dom Izraelov hovoria: Videnie, ktoré on vidí, vzťahuje sa na mnohé dni, a prorokuje na ďaleké časy.

Verš 5
tým, ktorí žvania pri zvuku harfy; vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid,
Iz 5:12 - Citara, harfa, bubon, píšťala a víno, to sú ich hostiny! A na skutok Hospodinov nehľadia ani nevidia diela jeho rúk.

Verš 6
ktorí pijú zo šálok na víno, mažú sa prvotinou oleja a necítia bolesti nad skrúšením Jozefovým!
Iz 5:11 - Beda tým, ktorí vstávajúc skoro ráno sháňajú sa po opojnom nápoji, a ktorí trvajú pri tom neskoro do noci, až ich víno rozpaľuje!
Iz 5:12 - Citara, harfa, bubon, píšťala a víno, to sú ich hostiny! A na skutok Hospodinov nehľadia ani nevidia diela jeho rúk.

Verš 7
Preto teraz pojdú do zajatia medzi prvými zajatými, a ustúpi rozpustilý krik tých, ktorí sa tak rozťahujú.
Iz 5:13 - Preto pojde môj ľud do zajatia, tak čo nezvie, a jeho sláva sa obráti v mužov, ktorí budú trpieť hladom, a jeho množstvo vyschne od smädu.

Verš 12
Či azda pobežia kone po skale? Či ju bude niekto orať na voloch? Lebo ste obrátili súd na jed a ovocie spravedlivosti na palinu.
Am 5:7 - Tí ktorí obracajú súd na palinu a spravedlivosť nechávajú na zemi.

Am 6,2 - O Kalane a Emate pozri pozn. k Iz 10,9. O Gete pozri pozn. k Am 1,6–8. Tieto mestá kedysi prekvitali ako dnes Izrael, jednako padli do rúk nepriateľa. Ani Izrael nemá príčiny byť bezstarostným.

Am 6,3 - Izraeliti chcú odďaľovať svoju záhubu, ale zato panuje medzi nimi násilie.

Am 6,4-6 - O Jozefovi pozri pozn. k 5,6.

Am 6,9 - Porov. 5,3.

Am 6,10 - V čase vojny a moru aj Izraeliti pálili mŕtvoly a kosti potom pochovali (1 Sam 31,12 n.; porov. Lv 20,14; 21,9). – Posledný človek, ktorý ostal v dome ešte nažive, odpovedá tomu, čo vynáša z domov mŕtvoly: "Len nie spomenúť Pánovo meno!" Sú to slová zúfalca, ktorý všetko nešťastie pripisuje Pánovi a ani od neho už nečaká pomoc.

Am 6,12 - Hnať kone do behu po skalách a na voloch orať more znamená prevrátiť prirodzený poriadok. Podobne prevrátili Izraeliti mravný poriadok.

Am 6,14 - Emat pozri Iz 10,9; porov. 1 Kr 8,65. Potok púšte je asi dnešný Wádiel Hasá medzi Moabskom a Edomskom.