výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Am 6, 1-14

1 Běda těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi. 2 Na Kalne se jděte podívat a odtud na Veliký Chamát a pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad větší území než vy? 3 Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí. 4 Vyleháváte na lůžkách slonových, povalujete se na svých polštářích. Cpete se výběrovým skopovým a nejšťavnatějším telecím. 5 Vyjete u loutny, jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních nástrojích. 6 Pijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. 7 Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení! 8 Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v něm! 9 Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. 10 Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! Ať ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" 11 Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na třísky! 12 Dokážou koně běžet po skále? Dá se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce spravedlnosti v pelyněk - 13 vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" 14 Hle, dome Izraele, jsem to já, praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu až po údolí Arava!

Am 6, 1-14

Verš 1
Běda těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi.
Ex 19:5 - Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně,
Jer 2:3 - Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej hltali, bývali potrestáni a přišlo na ně neštěstí, praví Hospodin."

Verš 3
Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí.
Am 5:18 - Běda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův den? Přijde s tmou, a ne se světlem!
Ez 12:27 - "Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti.'

Verš 5
Vyjete u loutny, jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních nástrojích.
Iz 5:12 - Citery, loutny, tamburíny, píšťaly, víno na jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je ale nezajímají, dílo jeho rukou vůbec nevidí.

Verš 6
Pijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí.
Iz 5:11 - Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem rozvášní!
Iz 5:12 - Citery, loutny, tamburíny, píšťaly, víno na jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je ale nezajímají, dílo jeho rukou vůbec nevidí.

Verš 7
Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení!
Iz 5:13 - A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí!

Verš 12
Dokážou koně běžet po skále? Dá se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce spravedlnosti v pelyněk -
Am 5:7 - Vy ale obracíte právo v pelyněk a spravedlnost k zemi srážíte.

Am 6,2 - O Kalane a Emate pozri pozn. k Iz 10,9. O Gete pozri pozn. k Am 1,6–8. Tieto mestá kedysi prekvitali ako dnes Izrael, jednako padli do rúk nepriateľa. Ani Izrael nemá príčiny byť bezstarostným.

Am 6,3 - Izraeliti chcú odďaľovať svoju záhubu, ale zato panuje medzi nimi násilie.

Am 6,4-6 - O Jozefovi pozri pozn. k 5,6.

Am 6,9 - Porov. 5,3.

Am 6,10 - V čase vojny a moru aj Izraeliti pálili mŕtvoly a kosti potom pochovali (1 Sam 31,12 n.; porov. Lv 20,14; 21,9). – Posledný človek, ktorý ostal v dome ešte nažive, odpovedá tomu, čo vynáša z domov mŕtvoly: "Len nie spomenúť Pánovo meno!" Sú to slová zúfalca, ktorý všetko nešťastie pripisuje Pánovi a ani od neho už nečaká pomoc.

Am 6,12 - Hnať kone do behu po skalách a na voloch orať more znamená prevrátiť prirodzený poriadok. Podobne prevrátili Izraeliti mravný poriadok.

Am 6,14 - Emat pozri Iz 10,9; porov. 1 Kr 8,65. Potok púšte je asi dnešný Wádiel Hasá medzi Moabskom a Edomskom.