výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Am 6, 1-14

1 Beda bezstarostným na Sione a tým, čo sa bezpečnými cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým na radu prichádza dom Izraela! 2 Prejdite cez Kalné a viďte; choďte do veľkého Chamátu a zostúpte do Gatu Filištíncov. Či sú lepšie ako tieto kráľovstvá? Či je ich územie väčšie ako vaše? 3 Nazdávate sa, že je ďaleko deň pohromy, a približujete si vládu násilia. 4 Beda tým, čo vylihujú na posteliach zo slonoviny a na svojich lôžkach sa vystierajú, jedia jahňatá zo stáda a teľce zo stajní; 5 ktorí si pospevujú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid, 6 ktorí pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. 7 Preto pôjdu do zajatia na čele zajatcov a prestane jasanie povaľačov. 8 Hospodin, Pán, prisahal sám na seba - znie výrok Hospodina, Boha mocností: Hnusí sa mi pýcha Jákobova, nenávidím jeho paláce, napospas vydám mesto i to, čo je v ňom. 9 Ak vtedy zostane v jednom dome desať mužov, tí pomrú. 10 Keď má niekto pochovať príbuzného, zdvihne ho, aby vyniesol jeho kosti z domu, povie tomu, ktorý je v zadnej časti domu: Je ešte niekto s tebou? Ten odpovie: Nie! A on povie: Ticho! Lebo neslobodno spomínať meno Hospodinovo. 11 Lebo, hľa, Hospodin prikazuje. On rozbije veľký dom na ruiny a malý dom na trosky. 12 Či bežia kone po bralách? A či more orú volmi? No vy ste právo premenili na jed a ovocie spravodlivosti na palinu, 13 vy, čo sa tešíte z Lódebaru a vravíte: Či sme nezabrali Karnajim vlastnou silou? 14 Preto, hľa, dom Izraela, postavím proti vám národ - znie výrok Hospodina, Boha mocností - a utláčať vás budú od prístupu do Chamátu až po potok v Arábe.

Am 6, 1-14

Verš 1
Beda bezstarostným na Sione a tým, čo sa bezpečnými cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým na radu prichádza dom Izraela!
Ex 19:5 - Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Jer 2:3 - Svätým bol Izrael Hospodinovi, bol prvotinou Jeho úrody. Všetci, čo jedli z nej, previnili sa, stihlo ich nešťastie - znie výrok Hospodinov.

Verš 3
Nazdávate sa, že je ďaleko deň pohromy, a približujete si vládu násilia.
Am 5:18 - Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň! Načo vám je deň Hospodinov? On temnotou je, a nie svetlom:
Ez 12:27 - Človeče, dom Izraela hovorí: Videnie, ktoré on má, sa vzťahuje na mnoho dní, a prorokuje o ďalekých dobách.

Verš 5
ktorí si pospevujú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid,
Iz 5:12 - Citara i harfa, bubon a flauta a víno patria k hodom. Ale na skutok Hospodina nehľadia a diela Jeho rúk si nevšímajú.

Verš 6
ktorí pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa.
Iz 5:11 - Beda tým, čo včasráno ženú sa za opojným nápojom; čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje.
Iz 5:12 - Citara i harfa, bubon a flauta a víno patria k hodom. Ale na skutok Hospodina nehľadia a diela Jeho rúk si nevšímajú.

Verš 7
Preto pôjdu do zajatia na čele zajatcov a prestane jasanie povaľačov.
Iz 5:13 - Preto pôjde môj ľud do zajatia pre nevedomosť, jeho vznešení budú hladovať a jeho dav prahnúť smädom.

Verš 12
Či bežia kone po bralách? A či more orú volmi? No vy ste právo premenili na jed a ovocie spravodlivosti na palinu,
Am 5:7 - Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem.

Am 6,2 - O Kalane a Emate pozri pozn. k Iz 10,9. O Gete pozri pozn. k Am 1,6–8. Tieto mestá kedysi prekvitali ako dnes Izrael, jednako padli do rúk nepriateľa. Ani Izrael nemá príčiny byť bezstarostným.

Am 6,3 - Izraeliti chcú odďaľovať svoju záhubu, ale zato panuje medzi nimi násilie.

Am 6,4-6 - O Jozefovi pozri pozn. k 5,6.

Am 6,9 - Porov. 5,3.

Am 6,10 - V čase vojny a moru aj Izraeliti pálili mŕtvoly a kosti potom pochovali (1 Sam 31,12 n.; porov. Lv 20,14; 21,9). – Posledný človek, ktorý ostal v dome ešte nažive, odpovedá tomu, čo vynáša z domov mŕtvoly: "Len nie spomenúť Pánovo meno!" Sú to slová zúfalca, ktorý všetko nešťastie pripisuje Pánovi a ani od neho už nečaká pomoc.

Am 6,12 - Hnať kone do behu po skalách a na voloch orať more znamená prevrátiť prirodzený poriadok. Podobne prevrátili Izraeliti mravný poriadok.

Am 6,14 - Emat pozri Iz 10,9; porov. 1 Kr 8,65. Potok púšte je asi dnešný Wádiel Hasá medzi Moabskom a Edomskom.