výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Am 2, 1-16

1 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Moábu - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože spálil na vápno kosti edómskeho kráľa. 2 Zošlem oheň na Moáb, ten strávi paláce Kerijótu a Moáb zamrie v hluku za bojového pokriku a zvuku poľnice. 3 Vytnem sudcu z jeho stredu a pobijem s ním všetky jeho kniežatá - hovorí Hospodin. 4 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Júdu - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože zavrhli zákon Hospodinov a nezachovávali Jeho prikázania. Do bludu ich zaviedli ich klamné modly, za ktorými chodili ich otcovia. 5 Zošlem oheň na Júdu, ten strávi paláce Jeruzalema. 6 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Izraela - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože statočného predávajú za peniaze a chudobného za pár sandálov. 7 Dychtia po tom, aby prach zeme bol na hlave bedárov, a cestu úbožiakov krivia. Syn i otec chodia k tej istej dievke, takže znesväcujú moje sväté meno. 8 Na rúchach vzatých do zálohu váľajú sa pri každom oltári a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha. 9 Ja som predsa vyhubil pred nimi Amorejcov, čo boli vysokí sťa cédre a silní ako duby: ja som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu. 10 Ja som vás predsa vyviedol z Egypta a viedol som vás po púšti štyridsať rokov, aby ste zabrali krajinu Amorejcov. 11 Z vašich synov som postavil prorokov a z vašich mládencov nazirejcov. Či nie je tak, Izraelci? - hovorí Hospodin. 12 Vy ste však nazirejcov napájali vínom a prorokom ste prikazovali: Neprorokujte! 13 Preto, hľa, rozkolíšem pod vami zem, ako sa kolíše voz plný snopov. 14 Rýchlemu nepomôže útek, mocný si neposlúži silou; hrdina si nezachráni život, 15 lukostrelec neobstojí, rýchlonohý neunikne, jazdec si na koni nezachráni život. 16 Najodvážnejší medzi hrdinami utekať bude nahý v ten deň - znie výrok Hospodinov.

Am 2, 1-16

Verš 9
Ja som predsa vyhubil pred nimi Amorejcov, čo boli vysokí sťa cédre a silní ako duby: ja som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu.
Nm 21:24 - Ale Izrael ho porazil ostrím meča a zaujal jeho krajinu od Arnónu až po Jabbók, až po Ammóncov, lebo Jazér bol hranicou Ammóncov.
Dt 2:31 - Potom mi Hospodin riekol: Hľa, začínam ti dávať do moci Síchóna a jeho krajinu! Začni zaberať jeho krajinu a zmocni sa jej!
Joz 24:8 - Voviedol som vás do krajiny Amorejcov, ktorí bývali za Jordánom; keď bojovali proti vám, vydal som vám ich do rúk, zabrali ste ich krajinu a ja som ich vyhubil pred vami.

Verš 10
Ja som vás predsa vyviedol z Egypta a viedol som vás po púšti štyridsať rokov, aby ste zabrali krajinu Amorejcov.
Ex 12:51 - V ten istý deň vyviedol Hospodin Izraelcov z Egypta vo vojoch.

Verš 12
Vy ste však nazirejcov napájali vínom a prorokom ste prikazovali: Neprorokujte!
Am 7:12 - I povedal Amacja Ámosovi: Videc, choď, uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam prorokuj!

Verš 6
Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Izraela - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože statočného predávajú za peniaze a chudobného za pár sandálov.
Am 8:6 - aby sme za peniaze kupovali bedárov a chudobných za pár topánok, aby sme plevy predávali ako zrno!

Am 2,1-3 - Nevieme, kedy spáchali Moabčania tento zločin zhanobenia mŕtvoly. Moabské mesto Kariot sa spomína aj u Jer 48,24.41. Jeho poloha nie je nám známa, ale sotva je totožné s Kariataimom, spomínaným u Jer 48,1.23. – Miesto "na vápno" prekladá Vulg "na popol".

Am 2,4 - "Lži" sú modly.

Am 2,6 - Výrok proti Izraelu je najdlhší, pretože Amos hovorí k Izraelitom. Všetky ostatné výroky boli len úvodom k tomuto výroku. – Prvý zločin je úplatkárstvo. Sudcovia za biedny úplatok odsúdia nevinného.

Am 2,7 - Ďalej sa vyčíta Izraelu utláčanie sociálne slabších a nehanebnosť blízka krvismilstvu.

Am 2,8 - Ak veriteľ vzal od chudobného dlžníka do zálohy plášť, musel mu ho večer vrátiť, aby sa chudobný mal čím v noci prikryť (Ex 22,25; Dt 24,12). Izraeliti sa na takýchto plášťoch vyvaľujú a hodujú pri víne, kúpenom za pokuty, nespravodlivo vybrané od utláčaných; robia to zrovna na posvätných miestach. Domom Boha sa tu volajú svätyne v Beteli a Dane, kde Izraeliti uctievali Boha, zobrazeného zlatým teľaťom. Prorok neschvaľuje túto zakázanú bohoslužbu, iba zdôrazňuje, že Izraeliti páchajú neláskavosti k blížnym na miestach, ktoré sami pokladajú za sväté.

Am 2,9 - Amorejčania boli najmocnejším z národov kanaánskych. K vzrastu kanaánskych národov porov. Nm 13,33.

Am 2,11 - O Nazirejcoch pozri pozn. k Nár 4,7.