výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Am 9, 1-15

1 Videl som Pána stáť vedľa oltára, a riekol: Uder hlavicu, aby sa zatriasly prahy a odraz ich a hoď na hlavu ich všetkých, a ich ostatok pobijem mečom; nikto im neunikne, ani sa im nikto nezachráni útekom. 2 Keby sa preborili až do pekla, odtiaľ ich vezme moja ruka; a keby vyšli až hore do neba, aj odtiaľ ich strhnem; 3 keby sa ukryli na vrchu Karmela, vykutám ich odtiaľ a vezmem ich; keby sa skryli pred mojimi očima na dne mora, odtiaľ rozkážem hadovi, a vyhryzie ich; 4 a keby odišli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, odtiaľ rozkážem meču, a pobije ich a obrátim svoje oko na nich na zlé a nie na dobré. 5 Lebo Pán Hospodin Zástupov je to, ktorý keď sa dotkne zeme, rozplýva sa, a smútia všetci, ktorí bývajú na nej, a vystúpi celá jako rieka Níl a klesne jako rieka Egypta; 6 ktorý si stavia svoje vrchné paláce na nebi a svoju klenbu založil nad zemou, ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme; Hospodin je jeho meno. 7 Či nie ste mi vy, synovia Izraelovi, jako synovia Ethiopov? hovorí Hospodin. Či som nevyviedol Izraela z Egyptskej zeme hore, Filištínov z Kaftora a Sýra z Kíra? 8 Hľa, oči Pána Hospodina proti tomu hriešnemu kráľovstvu, a zahladím ho s tvári zeme, krome že priam celkom nezahladím domu Jakobovho, hovorí Hospodin. 9 Lebo hľa, ja prikážem a budem previevať dom Izraelov medzi všetkými národami, jako sa previeva riečicou, ale neprepadne ani jediné zrno na zem. 10 Od meča pomrú všetci hriešnici z môjho ľudu, ktorí hovoria: Nepriblíži sa k nám ani nenadíde na nás zlé. 11 Toho dňa postavím stán Dávidov, padlý, a ohradím ich trhliny, postavím jeho zboreniny a vybudujem ho jako za dní drievneho veku, 12 aby dedične vládli ostatkom Edoma a všetkými národami, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Hospodin, ktorý to učiní. 13 Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná, rozsievača semena, vrchy budú kvapkať sladkým vínom, a všetky brehy sa budú rozplývať hojnosťou. 14 A dovediem zpät zajatých svojho ľudu Izraela, a vystavia spustlé mestá a budú bývať v nich, budú sadiť vinice a budú piť ich víno, narobia zahrád a budú jesť ich ovocie. 15 A tak ich zasadím na ich zemi, a nebudú viacej vykorenení s povrchu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Bôh.

Am 9, 1-15

Verš 2
Keby sa preborili až do pekla, odtiaľ ich vezme moja ruka; a keby vyšli až hore do neba, aj odtiaľ ich strhnem;
Ž 138:8 - Hospodin dokoná za mňa. Hospodine, tvoja milosť trvá na veky. Neopusti diela svojich rúk!

Verš 4
a keby odišli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, odtiaľ rozkážem meču, a pobije ich a obrátim svoje oko na nich na zlé a nie na dobré.
Jer 44:11 - Preto takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, obraciam svoju tvár proti vám na zlé, a síce na to, aby som vyťal všetkého Júdu.

Verš 6
ktorý si stavia svoje vrchné paláce na nebi a svoju klenbu založil nad zemou, ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme; Hospodin je jeho meno.
Ž 104:3 - ktorý si kleníš na vodách svoje paláce; ktorý si učinil oblaky svojím vozom; ktorý sa vznášaš na krýdlach vetra;
Ž 104:13 - Zvlažuješ vrchy zo svojich výšin; z ovocia tvojich diel sýti sa celá zem.
Am 5:8 - No, ten, ktorý učinil Plejady a Oriona, ktorý obracia tôňu smrti na ráno a deň zatemňuje na noc, ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme, Hospodin je jeho meno!

Verš 11
Toho dňa postavím stán Dávidov, padlý, a ohradím ich trhliny, postavím jeho zboreniny a vybudujem ho jako za dní drievneho veku,
Sk 15:16 - Potom sa navrátim a zase vystavím padlý stán Dávidov i jeho zboreniny znova vybudujem a postavím ho rovno,

Verš 13
Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná, rozsievača semena, vrchy budú kvapkať sladkým vínom, a všetky brehy sa budú rozplývať hojnosťou.
Joe 3:18 - A stane sa toho dňa, že vrchy budú kvapkať sladkým vínom, brehy potečú mliekom, všetky potoky Júdove potečú vodami, a prameň bude vychádzať z domu Hospodinovho a bude napájať dolinu Šittím.

Verš 15
A tak ich zasadím na ich zemi, a nebudú viacej vykorenení s povrchu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Bôh.
Jer 32:41 - A budem sa radovať nad nimi činiac im dobré a zasadím ich v tejto zemi vpravde, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.

Am 9,1 - V tomto poslednom videní prorok už nevidí symbol, ale samého Pána, ktorý rozkazuje, pravdepodobne anjelovi, aby rozbil nezákonitý oltár v Beteli a pobil tých, čo na ňom obetujú.

Am 9,3 - O Karmeli pozri pozn. k 1 Kr 18,19. – Hadom sa tu rozumie morská obluda, aké žili v predstavách ľudu.

Am 9,5 - Porov. 8,8.

Am 9,7 - Ak sa ich mravy nebudú líšiť od mravov pohanov, nepomôže im, že sú vyvoleným národom. Veď aj osudy ostatných národov riadi Boh. O Kaftore pozri pozn. k Jer 47,4. – Kír pozri 1,5.

Am 9,9 - Myslí sa tu na riedku riečicu, cez ktorú zrno padá na zem, kamienky a ostatná smeť ostáva na riečici. Tak preverí Pán v zajatí svoj národ; nič bezcenného neostane v ňom.

Am 9,11-12 - Znovuvybudovanie Dávidovho domu bude v mesiášskych časoch, veď očakávaný veľký syn Dávida je Mesiáš. Mesiášska spása sa bude týkať všetkých národov, všetky budú patriť Pánovi.

Am 9,13 - Neobyčajná úroda znázorňuje duchovné blaho mesiášskych čias. Blahobyt bude taký veľký, že poľné práce budú bez ustania nasledovať za sebou. Porov. tiež Joel 4 (3),18.