výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Am 5, 1-27

1 Počujte toto slovo, ktoré ja vynášam proti vám ako nárek, dome Izraelov! 2 Padla, nepovstane viacej panna Izraelova. Hodená je na svoju zem; niet toho, kto by ju pozdvihol. 3 Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Mesto, ktoré vyvedie tisíc, ponechá zbytok sto, a to, ktoré vyvedie sto, ponechá domu Izraelovmu zbytok desať. 4 Lebo takto hovorí Hospodin domu Izraelovmu: Hľadajte ma a žite! 5 A nehľadajte Bét-ela ani nechoďte do Gilgala jako ani neprechoďte do Béršeby; lebo Gilgal pojde istotne do zajatia, a Bét-el bude na nič. 6 Hľadajte Hospodina a žite, aby neprenikol ako oheň do domu Jozefovho, a trávil by, kým by nebolo Bét-elu toho, kto by uhasil! 7 Tí ktorí obracajú súd na palinu a spravedlivosť nechávajú na zemi. 8 No, ten, ktorý učinil Plejady a Oriona, ktorý obracia tôňu smrti na ráno a deň zatemňuje na noc, ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme, Hospodin je jeho meno! 9 Ktorý pôsobí to, aby sa zableskla zkaza nad silným, a prišla zkaza na pevnosť. 10 Nenávidia v bráne toho, kto karhá, a toho, kto hovorí pravdu, majú v ohavnosti. 11 A tak preto, že šliapete po chudobnom a beriete od neho bremeno obilia, nastaväli ste síce domov z tesaného kameňa, ale nebudete bývať v nich; nasadili ste vzácnych viníc, ale nebudete piť ich vína. 12 Lebo znám, aké mnohé sú vaše prestúpenia a mocné vaše hriechy, ktorí trápite spravedlivého, ktorí beriete úplatok pokryť vinu a zohýnate biednych v bráne. 13 Preto rozumný mlčí v takom čase, lebo je to zlý čas. 14 Hľadajte dobré a nie zlé, aby ste žili, a tak bude Hospodin, Bôh Zástupov, s vami, jako hovoríte. 15 Nenáviďte zlé a milujte dobré a postavte v bráne súd; snáď sa zmiluje Hospodin, Bôh Zástupov, nad ostatkom Jozefovým. 16 Preto takto hovorí Hospodin, Bôh Zástupov, Pán: Po všetkých uliciach nárek, a po všetkých námestiach povedia: Beda, beda! A povolajú oráča k smútku a k náreku tých, ktorí vedia kvíliť. 17 A po všetkých viniciach bude nárek, pretože prejdem tvojím stredom, hovorí Hospodin. 18 Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov! Načo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. 19 Jako keď uteká niekto pred levom, a nadíde na neho medveď, alebo keď vojde do domu a oprie sa rukou o stenu, pohryzie ho had. 20 Či nie je deň Hospodinov tmou a nie svetlom, mrákavou, a dňom, v ktorom niet jasu? 21 Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vašich slávnostných shromaždení. 22 Lebo ak mi aj budete obetovať zápalné obeti a svoje obilné dary obetné, nebudú mi príjemné, a na pokojné obeti vášho vykŕmeného dobytka nepozriem. 23 Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich hárf nechcem počuť. 24 A tak nech sa valí súd ako vody a spravedlivosť ako nevysychajúci potok mocný. 25 Či ste mi doniesli bitné obeti alebo obilný dar obetný na púšti za štyridsať rokov, dome Izraelov? 26 Ale ste nosili stán svojho Molocha a Kijjúna, svoje obrazy, hviezdu svojho boha, ktoré ste si pripravili. 27 Preto vás prestehujem za Damašek, hovorí ten, ktorého meno je Hospodin, Bôh Zástupov.

Am 5, 1-27

Verš 5
A nehľadajte Bét-ela ani nechoďte do Gilgala jako ani neprechoďte do Béršeby; lebo Gilgal pojde istotne do zajatia, a Bét-el bude na nič.
Am 4:4 - Poďte do Bét-ela a prestupujte zákon Boží, do Gilgala, rozmnožujte prestúpenia a potom ráno donášajte svoje bitné obeti, tretieho dňa svoje desiatky!

Verš 8
No, ten, ktorý učinil Plejady a Oriona, ktorý obracia tôňu smrti na ráno a deň zatemňuje na noc, ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme, Hospodin je jeho meno!
Jób 9:9 - ktorý učinil Arktúra, Oriona a Kuriatka i komory juhu;
Jób 38:31 - Či si sviazal sväzky Plejad alebo či si rozviazal povrazy Oriona?
Am 9:6 - ktorý si stavia svoje vrchné paláce na nebi a svoju klenbu založil nad zemou, ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme; Hospodin je jeho meno.

Verš 11
A tak preto, že šliapete po chudobnom a beriete od neho bremeno obilia, nastaväli ste síce domov z tesaného kameňa, ale nebudete bývať v nich; nasadili ste vzácnych viníc, ale nebudete piť ich vína.
Sof 1:13 - Ale ich majetok bude na rozchvat a ich domy budú obrátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína.

Verš 15
Nenáviďte zlé a milujte dobré a postavte v bráne súd; snáď sa zmiluje Hospodin, Bôh Zástupov, nad ostatkom Jozefovým.
Ž 34:14 - Nun. Strež svoj jazyk a zdŕžaj od zlého a svoje rty, aby nehovorily lesti!
Ž 97:10 - Vy, ktorí milujete Hospodina, majte v nenávisti to, čo je zlé! On ostríha duše svojich svätých; vytrhuje ich z ruky bezbožníkov.
Rim 12:9 - Láska nech je nepokrytecká. Nech sa vám oškliví zlé, a pridŕžajte sa dobrého.

Verš 18
Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov! Načo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom.
Iz 5:19 - Ktorí hovoria: Nech sa ponáhľa, nech pospiecha so svojím dielom, aby sme videli, a nech sa priblíži a nech prijde rada Svätého Izraelovho, aby sme zvedeli.
Jer 30:7 - Oj, lebo je to veľký deň, ktorému nebolo podobného, a je to čas súženia Jakobovho! Ale bude zachránený z neho.
Joe 2:2 - deň tmy a mrákavy, deň oblaku a hustého mraku; jako ranná zora, rozprestrená po vrchoch, tak mnohý ľud a mocný! Jemu podobného nebolo od veku ani po ňom viacej nebude až do rokov pokolenia a pokolenia.
Sof 1:15 - Ten deň bude dňom prchkého hnevu, dňom úzkosti a súženia, dňom búrky a pustošenia, dňom tmy a hustého mraku, dňom oblaku a mrákavy,

Verš 21
Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vašich slávnostných shromaždení.
Iz 1:11 - Načože mi je to množstvo vašich bitných obetí? hovorí Hospodin. Nasýtil som sa zápalných obetí baranov i tuku vykŕmeného dobytka, a krvi juncov, oviec a kôz nie som žiadostivý.
Jer 6:20 - Načože mi je toď kadivo, ktoré prichádza zo Šeby alebo výborná trstina voňavá z ďalekej zeme? Vaše zápalné obeti nie sú na záľubu, a vaše bitné obeti nie sú mi príjemné.

Verš 25
Či ste mi doniesli bitné obeti alebo obilný dar obetný na púšti za štyridsať rokov, dome Izraelov?
Sk 7:42 - Ale Bôh sa odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeskému vojsku, jako je napísané v knihe prorokov: Či ste mi azda za štyridsať rokov doniesli bitné a iné obeti na púšti, dome Izraelov?

Am 5,3 - Z vojska, ktoré vyšlú do boja, ostane len desiata čiastka.

Am 5,5 - O Beteli a Galgale pozri pozn. k Oz 4,15. – Bersabe bolo na juhu Júdska, no Izraeliti aj ta chodili na nezákonitú bohoslužbu.

Am 5,6 - Pán dopadne na Jozefov dom ako oheň. – Jozefov dom je Severná ríša. Od Jozefa pochádzali kmene Efraim a Manasses.

Am 5,7 - Právo obracajú Izraeliti na trpké bezprávie.

Am 5,10 - Nenávidia spravodlivých sudcov a pravdovravných svedkov.

Am 5,12 - Sudcom sa vyčíta úplatkárstvo.

Am 5,14 - Pretože v krajine panoval blahobyt, vraveli si Izraeliti, že je Boh s nimi, že im pomáha.

Am 5,17 - Porov. Ex 12,12.

Am 5,18-20 - Izraeliti sa nazdávali, že sa nemajú čo báť Božieho trestu (pozri k veršu 14) a že v deň Pána (pozri k Joel 1,15) bude Boh trestať len ich nepriateľov. Mýlia sa, pretože ten deň bude aj pre nich dňom trestu.

Am 5,21-23 - Boh zavrhuje bohoslužby Izraela, pretože sú nezákonité a bezduché.

Am 5,25 - Verše sú nejasné a neisté. Možno ich rozumieť tak, že Izraeliti na púšti neprinášali Pánovi obety, ale klaňali sa modlám; ale aj tak, že aj Pánovi prinášali obety a súčasne aj konali modloslužbu, ako to robia teraz. Moloch a Kaivan boli modly. Kaivan, asýrsky Kajaman, volala sa obežnica Saturn, ktorí tiež zbožňovali.

Am 5,27 - Do asýrskeho zajatia išli Izraeliti cez Damask.