výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Am 6, 1-14

1 Beda bezstarostným na Sione a bezpečným na vrchu Samárie, váženým prvého národa, ku ktorým prichádza Izraelov dom. 2 Prejdite do Kalana a viďte, choďte odtiaľ do veľkého Ematu, potom zostúpte do filištínskeho Getu, či im je lepšie ako týmto kráľovstvám a či majú väčšie územie, než je vaše? 3 Odďaľujete zlý deň, ale trón násilia približujete. 4 Sedíte na pohovkách zo slonoviny, vyvaľujete sa na lôžkach, jete baránky zo stáda a teľce z prostriedku čriedy. 5 Vyspevujú si pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. 6 Pijú víno z krčahov, natierajú sa najlepším olejom, ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia. 7 Preto pôjdu teraz do zajatia na čele zajatcov, prestane hulákanie tých, čo sa vyvaľujú. 8 Pán, Jahve, sa zaprisahal na svoj život, hovorí Pán, Boh zástupov: „Odporná je mi Jakubova pýcha; nenávidím jeho paláce, a preto vydám mesto aj čo je v ňom.“ 9 Ak vtedy ostane v jednom dome desať mužov, zomrú. 10 A keď niektorého vynesie jeho pokrvný, ten, čo ho spáli, aby odstránil z domu kosti, a spýta sa toho, čo je v kúte domu: „Je ešte niekto s tebou?“ - on odpovie: „Nie!“ a dodá: „Ticho! Len nie spomenúť Pánovo meno!“ 11 Lebo hľa, Pán dáva rozkaz a rozbije veľký dom na sutiny a malý dom na kúsky. 12 Či po skalách bežia kone a orú more na voloch? Veď ste na jed obrátili právo a ovocie spravodlivosti na palinu. 13 Čo sa tešíte pre ničomnosť? - Čo vravíte: „A nezaujali sme vlastnou silou Karnaim?“ 14 „Lebo, hľa, ja vzbudím proti vám, dom Izraela, hovorí Pán, Boh zástupov - národ a bude vás utláčať od priechodu do Ematu až po Potok púšte.“

Am 6, 1-14

Verš 1
Beda bezstarostným na Sione a bezpečným na vrchu Samárie, váženým prvého národa, ku ktorým prichádza Izraelov dom.
Ex 19:5 - Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem -
Jer 2:3 - Izrael bol svätým Pánovým, prvotinami jeho úrody, tí, čo z neho jedli, odtrpeli si to všetci, dopadlo na nich nešťastie“ - hovorí Pán.

Verš 3
Odďaľujete zlý deň, ale trón násilia približujete.
Am 5:18 - Beda vám, čo žiadate deň Pána! Načože je vám Pánov deň? - On je tma, a nie svetlo.
Ez 12:27 - „Syn človeka, pozri, Izraelov dom hovorí: »Videnie, ktoré tento vidí, je na dlhé dni, on prorokuje na ďaleké časy.«

Verš 5
Vyspevujú si pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid.
Iz 5:12 - Čo majú citaru a harfu, bubon, flautu a víno na hodoch, na dielo Pána však nehľadia a prácu jeho rúk nevidia.

Verš 6
Pijú víno z krčahov, natierajú sa najlepším olejom, ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia.
Iz 5:11 - Beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera ich rozpaľuje víno!
Iz 5:12 - Čo majú citaru a harfu, bubon, flautu a víno na hodoch, na dielo Pána však nehľadia a prácu jeho rúk nevidia.

Verš 7
Preto pôjdu teraz do zajatia na čele zajatcov, prestane hulákanie tých, čo sa vyvaľujú.
Iz 5:13 - Zato bude zajatý môj ľud pre nevedomosť, jeho slávni umrú hladom a jeho zástup zoschne od smädu.

Verš 12
Či po skalách bežia kone a orú more na voloch? Veď ste na jed obrátili právo a ovocie spravodlivosti na palinu.
Am 5:7 - Obracajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem.

Am 6,2 - O Kalane a Emate pozri pozn. k Iz 10,9. O Gete pozri pozn. k Am 1,6–8. Tieto mestá kedysi prekvitali ako dnes Izrael, jednako padli do rúk nepriateľa. Ani Izrael nemá príčiny byť bezstarostným.

Am 6,3 - Izraeliti chcú odďaľovať svoju záhubu, ale zato panuje medzi nimi násilie.

Am 6,4-6 - O Jozefovi pozri pozn. k 5,6.

Am 6,9 - Porov. 5,3.

Am 6,10 - V čase vojny a moru aj Izraeliti pálili mŕtvoly a kosti potom pochovali (1 Sam 31,12 n.; porov. Lv 20,14; 21,9). – Posledný človek, ktorý ostal v dome ešte nažive, odpovedá tomu, čo vynáša z domov mŕtvoly: "Len nie spomenúť Pánovo meno!" Sú to slová zúfalca, ktorý všetko nešťastie pripisuje Pánovi a ani od neho už nečaká pomoc.

Am 6,12 - Hnať kone do behu po skalách a na voloch orať more znamená prevrátiť prirodzený poriadok. Podobne prevrátili Izraeliti mravný poriadok.

Am 6,14 - Emat pozri Iz 10,9; porov. 1 Kr 8,65. Potok púšte je asi dnešný Wádiel Hasá medzi Moabskom a Edomskom.