výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Am 5, 1-27

1 Slyšte slovo toto, kteréž já vynáším proti vám, totiž naříkání nad domem Izraelským. 2 Padneť, aniž více povstane panna Izraelská; opuštěna bude v zemi své, nebude žádného, kdo by jí pozdvihl. 3 Nebo takto praví Panovník Hospodin: V městě, z kteréhož vycházelo tisíc, zůstane sto, v tom pak, z kteréhož vycházelo sto, zůstane deset domu Izraelskému. 4 Nebo takto praví Hospodin domu Izraelskému: Hledejte mne a živi buďte. 5 A nehledejte Bethel, aniž choďte do Galgala, a do Bersabé se nesmýkejte; nebo Galgal jistotně se přestěhuje, a Bethel přijde na nic. 6 Hledejte Hospodina, (a živi buďte, aby nepronikl jako oheň domu Jozefova, a nesehltil, a nebylo by žádného, kdo by uhasil Bethelské, 7 Kteříž proměňují v pelynek soud, a spravedlnosti na zemi zanechávají), 8 Toho, kterýž učinil Kuřátka i Oriona, kterýž proměňuje stín smrti v jitro, a den v temnosti noční, kterýž přivolává vody mořské, a vylévá je na svrchek země, jehož jméno jest Hospodin, 9 Kterýž očerstvuje zemdleného proti silnému, tak že zemdlený do pevnosti vchází. 10 Nenávidí trescícího v bráně, a toho, kdož mluví věci pravé, v ohavnosti mají. 11 A protož, proto že loupíte chudého, a břímě obilé béřete od něho, domů z tesaného kamení nastavěli jste, ale nebudete bydliti v nich; vinic výborných naštěpovali jste, ale nebudete píti vína z nich. 12 Nebo já vím o mnohých nešlechetnostech vašich a velikých hříších vašich, že trápíte spravedlivého, berouce poctu, a nuzných při v bráně převracíte. 13 Protož rozumný v ten čas mlčeti musí, nebo čas ten zlý jest. 14 Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli, a budeť tak Hospodin Bůh zástupů s vámi, jakž pravíte. 15 Mějte v nenávisti zlé, a milujte dobré, a ustanovte v bráně soud; snad Hospodin Bůh zástupů milost učiní ostatkům Jozefovým. 16 Protož takto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Po všech ulicích bude kvílení, a na všecky strany zkřiknou: Ouvech, ouvech, a povolají oráče k pláči a kvílení s těmi, kteříž umějí naříkati. 17 Nýbrž i po všech vinicích bude kvílení, když projdu prostředkem tebe, dí Hospodin. 18 Běda těm, kteříž žádají dne Hospodinova. K čemuž jest vám ten den Hospodinův, poněvadž jest tmy a ne světla? 19 Jako když by někdo utíkal před lvem, potkal by se s ním nedvěd; aneb když by všel do domu, a zpolehna rukou svou na stěnu, ušťkl by ho had. 20 Zdali není tmy a ne světla den Hospodinův, v němž není blesku, ale mrákota? 21 Nenávidím, zavrhl jsem svátky vaše, aniž sobě chutnám slavností vašich. 22 Nebo budete-li mi obětovati zápaly a suché oběti vaše, neoblíbím jich, a na pokojné oběti krmného dobytka vašeho nepopatřím. 23 Odejmi ode mne hluk písní svých, ani hudby louten vašich nechci poslouchati. 24 Ale povalí se jako voda soud, a spravedlnost jako potok silný. 25 Zdali jste mně oběti a dary obětovali na poušti za čtyřidceti let, dome Izraelský? 26 Nýbrž nosili jste stánek Melecha vašeho a Kijuna, obrazy vaše, hvězdu boha vašeho, kteréžto věci sami jste sobě zdělali. 27 Protož přestěhuji vás dále než Damašské, praví Hospodin, jehož jméno jest Bůh zástupů.

Am 5, 1-27

Verš 5
A nehledejte Bethel, aniž choďte do Galgala, a do Bersabé se nesmýkejte; nebo Galgal jistotně se přestěhuje, a Bethel přijde na nic.
Am 4:4 - Jdětež do Bethel, a buďtež poběhlci Galgala, rozmnožujte převrácenost, a přinášejte každého jitra oběti své, třetího roku desátky své.

Verš 8
Toho, kterýž učinil Kuřátka i Oriona, kterýž proměňuje stín smrti v jitro, a den v temnosti noční, kterýž přivolává vody mořské, a vylévá je na svrchek země, jehož jméno jest Hospodin,
Jób 9:9 - On učinil Arktura, Oriona, Kuřátka a hvězdy skryté na poledne.
Jób 38:31 - Zdali zavázati můžeš rozkoše Kuřátek, aneb stahování Orionovo rozvázati?
Am 9:6 - Kterýž vzdělal na nebesích paláce své, a zástup svůj na zemi sšikoval, kterýž může zavolati vody mořské, a vyliti ji na svrchek země, jehož jméno jest Hospodin.

Verš 11
A protož, proto že loupíte chudého, a břímě obilé béřete od něho, domů z tesaného kamení nastavěli jste, ale nebudete bydliti v nich; vinic výborných naštěpovali jste, ale nebudete píti vína z nich.
Sof 1:13 - Nebo přijde statek jejich na rozchvátání, a domové jejich na zpuštění. Stavějí zajisté domy, ale nebudou v nich bydliti; a štěpují vinice, ale nebudou píti vína z nich.

Verš 15
Mějte v nenávisti zlé, a milujte dobré, a ustanovte v bráně soud; snad Hospodin Bůh zástupů milost učiní ostatkům Jozefovým.
Ž 34:14 - Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.
Ž 97:10 - Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte v nenávisti to, což zlého jest; onť ostříhá duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje.
Rim 12:9 - Milování buď bez pokrytství; v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému.

Verš 18
Běda těm, kteříž žádají dne Hospodinova. K čemuž jest vám ten den Hospodinův, poněvadž jest tmy a ne světla?
Iz 5:19 - Kteříž říkají: Nechať pospíší, a nemešká dílem svým, abychom viděli, a nechať se přiblíží, a přijde rada toho Svatého Izraelského, abychom zvěděli.
Jer 30:7 - Ach, nebo veliký jest den tento, tak že nebylo žádného jemu podobného. Ale jakť koli čas jest ssoužení Jákobova, předceť z něho vysvobozen bude.
Joe 2:2 - Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.
Sof 1:15 - Den rozhněvání bude ten den, den úzkosti a trápení, den zpuštění a to hrozného, den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty,

Verš 21
Nenávidím, zavrhl jsem svátky vaše, aniž sobě chutnám slavností vašich.
Iz 1:11 - K čemu jest mi množství obětí vašich? dí Hospodin. Syt jsem zápalných obětí skopců a tuků krmných hovad, a krve volků a beránků a kozlů nejsem žádostiv.
Jer 6:20 - K čemuž mi kadidlo z Sáby přichází, a vonná třtina výborná z země daleké? Zápalů vašich nelibuji sobě, aniž oběti vaše jsou mi příjemné.

Verš 25
Zdali jste mně oběti a dary obětovali na poušti za čtyřidceti let, dome Izraelský?
Sk 7:42 - I odvrátil se od nich Bůh, a vydal je, aby sloužili vojsku nebeskému, jakož napsáno jest v knihách Prorockých: Zdaliž jste mi oběti aneb dary obětovali za čtyřidceti let na poušti, dome Izraelský?

Am 5,3 - Z vojska, ktoré vyšlú do boja, ostane len desiata čiastka.

Am 5,5 - O Beteli a Galgale pozri pozn. k Oz 4,15. – Bersabe bolo na juhu Júdska, no Izraeliti aj ta chodili na nezákonitú bohoslužbu.

Am 5,6 - Pán dopadne na Jozefov dom ako oheň. – Jozefov dom je Severná ríša. Od Jozefa pochádzali kmene Efraim a Manasses.

Am 5,7 - Právo obracajú Izraeliti na trpké bezprávie.

Am 5,10 - Nenávidia spravodlivých sudcov a pravdovravných svedkov.

Am 5,12 - Sudcom sa vyčíta úplatkárstvo.

Am 5,14 - Pretože v krajine panoval blahobyt, vraveli si Izraeliti, že je Boh s nimi, že im pomáha.

Am 5,17 - Porov. Ex 12,12.

Am 5,18-20 - Izraeliti sa nazdávali, že sa nemajú čo báť Božieho trestu (pozri k veršu 14) a že v deň Pána (pozri k Joel 1,15) bude Boh trestať len ich nepriateľov. Mýlia sa, pretože ten deň bude aj pre nich dňom trestu.

Am 5,21-23 - Boh zavrhuje bohoslužby Izraela, pretože sú nezákonité a bezduché.

Am 5,25 - Verše sú nejasné a neisté. Možno ich rozumieť tak, že Izraeliti na púšti neprinášali Pánovi obety, ale klaňali sa modlám; ale aj tak, že aj Pánovi prinášali obety a súčasne aj konali modloslužbu, ako to robia teraz. Moloch a Kaivan boli modly. Kaivan, asýrsky Kajaman, volala sa obežnica Saturn, ktorí tiež zbožňovali.

Am 5,27 - Do asýrskeho zajatia išli Izraeliti cez Damask.