výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 21, 1-31

1 Srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke, odvedie ho, kamkoľvek chce. 2 Človeku sa vidí každá cesta správna, lenže srdcia posudzuje Hospodin. 3 Presadzovať spravodlivosť a právo sa Hospodinovi páči viac ako obeta. 4 Povýšenecký pohľad a naduté srdce, hoci sú svetlom pre bezbožníkov, sú hriechom. 5 Plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhli. 6 Poklady získané falošným jazykom sú prchavou parou pre tých, čo hľadajú smrť. 7 Bezbožníkov zachváti záhuba, pretože odmietajú konať podľa práva. 8 Kľukatá je cesta vinníka, ale konanie čistého je správne. 9 Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome. 10 Duša bezbožníka dychtí po zle, blížny nenájde v jeho očiach zľutovanie. 11 Keď trestajú posmešníka, neskúsený múdrie, keď poúčajú múdreho, získava poznanie. 12 Spravodlivý pozoruje dom bezbožníka a vrhá bezbožníkov do záhuby. 13 Kto si ucho zapcháva pred krikom bedára, aj keď bude volať, nebude vypočutý. 14 Dar v skrytosti krotí hnev, úplatok vo vrecku prudkú zlosť. 15 Presadzovať právo je pre spravodlivého radosť, no pre páchateľov neprávosti je hrôzou. 16 Človek, čo zblúdil z cesty rozvážnosti, bude spočívať v zhromaždení mŕtvych. 17 Kto obľubuje radovánky, bude trieť biedu, kto má rád víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravodlivého je bezbožník a za statočného zradca. 19 Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mrzutou ženou. 20 V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, hlupák ich však premrhá. 21 Kto sa usiluje o spravodlivosť a milosrdenstvo, nachádza život, spravodlivosť a slávu. 22 Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehali. 23 Kto si stráži ústa a jazyk, stráži svoju dušu pred úzkosťami. 24 Pyšný nafúkanec, nazývaný posmešník, vyčíňa vo svojej bezočivej pýche. 25 Žiadostivosť usmrtí lenivca, lebo jeho ruky sa štítia práce. 26 Celý deň žiada viac a viac, spravodlivý však rozdáva a nešetrí. 27 Obeta bezbožníkov je ohavnosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmyslom. 28 Falošný svedok zahynie, dobrý poslucháč však bude vždy vypovedať. 29 Bezbožník vystupuje s bezočivou tvárou, čestný však dáva pozor na svoju cestu. 30 Nijaká múdrosť ani rozumnosť, ani rada neplatia pred Hospodinom. 31 Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva Hospodin.

Prís 21, 1-31

Verš 2
Človeku sa vidí každá cesta správna, lenže srdcia posudzuje Hospodin.
Prís 16:2 - Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnútky zvažuje Hospodin.

Verš 3
Presadzovať spravodlivosť a právo sa Hospodinovi páči viac ako obeta.
1Sam 15:22 - Samuel však povedal: Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov.
Ž 50:8 - Nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou.
Ž 50:14 - Prines Bohu obetu vďaky a splň Najvyššiemu svoje sľuby!
Iz 1:11 - Načo mi je množstvo vašich obiet? — povie Hospodin. Som nasýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vykŕmeného dobytka; nemám v obľube krv teliat, jahniat a kozliat.
Iz 1:16 - Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí vaše zlé skutky; prestaňte robiť zlo,
Oz 6:6 - lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu, poznanie Boha viac ako spaľované obety.

Verš 5
Plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhli.
Prís 10:4 - Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje.
Prís 13:4 - Duša lenivca túži a nemá nič, ale duša usilovných je úplne spokojná.

Verš 6
Poklady získané falošným jazykom sú prchavou parou pre tých, čo hľadajú smrť.
Prís 10:2 - Bezbožne získané poklady neprinášajú úžitok, spravodlivosť však vyslobodzuje zo smrti.
Prís 10:4 - Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje.
Prís 13:11 - Nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.

Verš 9
Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.
Prís 21:19 - Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mrzutou ženou.
Prís 25:24 - Lepšie je bývať v kúte na streche ako s hašterivou ženou v jednom dome.
Prís 27:15 - Ustavičný lejak v daždivom dni a hašterivá žena sú si podobné,

Verš 11
Keď trestajú posmešníka, neskúsený múdrie, keď poúčajú múdreho, získava poznanie.
Prís 19:25 - Udri posmievača a neskúsený sa stane rozvážnym, vyčítaj rozumnému a získa poznanie.

Verš 14
Dar v skrytosti krotí hnev, úplatok vo vrecku prudkú zlosť.
Prís 17:8 - Úplatok je v očiach darcu ako talizman, kamkoľvek sa obráti, má úspech.
Prís 18:16 - Dar kliesni cestu človeku, privádza ho k mocným.

Verš 18
Výkupným za spravodlivého je bezbožník a za statočného zradca.
Prís 11:8 - Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a jeho miesto zaujme bezbožník.

Verš 19
Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mrzutou ženou.
Prís 21:9 - Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.
Prís 25:24 - Lepšie je bývať v kúte na streche ako s hašterivou ženou v jednom dome.

Verš 23
Kto si stráži ústa a jazyk, stráži svoju dušu pred úzkosťami.
Prís 18:21 - Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov.

Verš 26
Celý deň žiada viac a viac, spravodlivý však rozdáva a nešetrí.
Ž 37:26 - Vždy má súcit, požičiava a jeho potomstvo bude požehnané.

Verš 27
Obeta bezbožníkov je ohavnosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmyslom.
Prís 15:8 - Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči.
Iz 1:13 - Neprinášajte už bezcennú obetu, odporné je mi kadidlo, novmesiac, soboty a zvolané zhromaždenia. Nemôžem vystáť zlo so slávnosťami!
Jer 6:20 - Načo mi je kadidlo zo Sáby a voňavá trstina z ďalekej krajiny? Vo vašich spaľovaných obetách nemám záľubu, ani vaše obety s hostinou nemám rád.
Am 5:21 - Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nemôžem cítiť vaše slávnosti.

Verš 28
Falošný svedok zahynie, dobrý poslucháč však bude vždy vypovedať.
Prís 19:5 - Falošného svedka neminie trest a ten, čo rozširuje lži, neutečie.
Prís 19:9 - Falošného svedka trest neminie, ten, čo rozširuje lži, zahynie.

Verš 31
Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva Hospodin.
Ž 33:17 - Kôň je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou.

Pris 21,11 - Porov. 19,25.

Pris 21,18 - Ničomník sa lapí v pasci, ktorú strojil.