výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 3, 1-35

1 Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy, 2 lebo ti predĺžia dni a roky života a pridajú ti pokoj. 3 Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca 4 a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. 5 Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. 6 Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. 7 Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. 8 Uzdraví sa tvoje telo a vzpružia sa tvoje kosti. 9 Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody; 10 potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lismi bude pretekať mušt. 11 Syn môj, neodvrhuj Hospodinovu výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie, 12 lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. 13 Blažený človek, čo našiel múdrosť, a muž, čo získal rozumnosť! 14 Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro, jej zisk je nad rýdze zlato. 15 Je cennejšia ako šperky a nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš rád. 16 V jej pravici je dlhý vek, v ľavici zasa bohatstvo a sláva. 17 Jej cesty sú príjemné a všetky jej chodníky sú pokoj. 18 Je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú, blažení sú tí, čo sa jej pridŕžajú. 19 Múdrosťou položil Hospodin základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou. 20 Pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny a z oblakov padala rosa. 21 Syn môj, nespúšťaj to z očí a zachovaj si múdrosť a rozvahu. 22 Budú pre teba životom, ozdobou na tvojom krku. 23 Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. 24 Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať, uložíš sa a bude sa ti sladko spať. 25 Neboj sa náhlej hrôzy ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu, 26 lebo Hospodin sa ti stane oporou a nohu ti uchráni pred pascou. 27 Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia, ak je v tvojej moci konať ho. 28 Nehovor svojmu blížnemu: Choď, príď opäť zajtra, potom ti dám, a pritom to máš. 29 Nezamýšľaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý býva v bezpečí pri tebe. 30 Nehádaj sa bezdôvodne s človekom, ak ti neurobil nič zlé. 31 Nezáviď násilníkovi a nezvoľ si nijakú z jeho ciest, 32 lebo podlý človek sa protiví Hospodinovi, ale k priamym ľuďom prechováva dôveru. 33 Kliatba Hospodina spočíva na dome bezbožníka, no príbytok spravodlivých požehnáva. 34 Posmeškárom sa vysmieva, no poníženým udeľuje milosť. 35 Múdri zdedia slávu, kým hlupáci si odnesú hanbu.

Prís 3, 1-35

Verš 32
lebo podlý človek sa protiví Hospodinovi, ale k priamym ľuďom prechováva dôveru.
Ž 25:14 - |TU(nún)|Tu Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja, a oboznamuje ich so svojou zmluvou.

Verš 33
Kliatba Hospodina spočíva na dome bezbožníka, no príbytok spravodlivých požehnáva.
Lv 26:14 - Ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy,
Dt 28:15 - Ak ale nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať.
Mal 2:2 - Ak neposlúchnete a nevezmete si k srdcu, že máte vzdávať česť môjmu menu — vraví Hospodin zástupov — tak zošlem na vás kliatbu a vaše požehnanie prekľajem. Veď som ho už aj preklial, lebo nikto z vás si to neberie k srdcu.

Verš 2
lebo ti predĺžia dni a roky života a pridajú ti pokoj.
Dt 8:1 - Starostlivo zachovávajte a plňte každý príkaz, ktoré ti dnes prikazujem, aby ste žili a rozmnožili sa, aby ste prišli a obsadili krajinu, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil vašim otcom.
Dt 30:20 - Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Verš 3
Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca
Ex 13:9 - Budeš to mať ako znamenie na svojej ruke, ako pamätný znak medzi svojimi očami, aby Hospodinov zákon zostal v tvojich ústach, lebo Hospodin ťa mocnou rukou vyviedol z Egypta.
Dt 6:8 - Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami.

Verš 6
Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.
1Krn 28:9 - Ty však, Šalamún, syn môj, poznávaj otcovho Boha a slúž mu oddaným srdcom a ochotnou mysľou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná všetko, čo myseľ vytvorí. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ak ho však opustíš, zavrhne ťa navždy.

Verš 7
Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla.
Rim 12:16 - Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba.

Verš 9
Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody;
Ex 23:19 - Do domu Hospodina, svojho Boha, prinesieš tie najkrajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky.
Ex 34:26 - Prvotiny raných plodov svojej pôdy prinesieš do domu svojho Hospodina, svojho Boha. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.
Dt 26:2 - vezmi prvotiny zo všetkých plodín, ktoré poznášaš zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno.
Mal 3:10 - Prinášajte celé desiatky do zásobárne. Keď bude potrava v mojom dome, potom ma vyskúšajte — vraví Hospodin zástupov —, či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás nadmieru požehnania. A bude po nedostatku.
Lk 14:13 - Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých!

Verš 10
potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lismi bude pretekať mušt.
Dt 28:8 - Hospodin prikáže, aby bolo požehnanie v tvojich zásobárňach i vo všetkom, čoho sa chopí tvoja ruka. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.

Verš 11
Syn môj, neodvrhuj Hospodinovu výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie,
Jób 5:17 - Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá! Nuž nepohŕdaj výchovou Všemohúceho,
Heb 12:5 - A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou,ani neklesaj, keď ťa karhá,

Verš 12
lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
Zjv 3:19 - Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa!

Verš 34
Posmeškárom sa vysmieva, no poníženým udeľuje milosť.
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví,ale pokorným dáva milosť.
1Pt 5:5 - Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje,ale pokorným dáva milosť.

Verš 14
Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro, jej zisk je nad rýdze zlato.
Jób 28:15 - Nedá sa zaplatiť rýdzim zlatom a striebro nevyváži jej cenu.
Ž 19:10 - Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva naveky; Hospodinove výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé.
Prís 8:11 - Lebo múdrosť je cennejšia než šperky, nevyrovnajú sa jej nijaké vytúžené veci.
Prís 8:19 - Moje plody sú lepšie než zlato, než rýdze zlato, a moja úroda je lepšia než číre striebro.
Prís 16:16 - O čo lepšie je získať múdrosť ako rýdze zlato a nadobudnúť rozumnosť namiesto striebra!

Verš 15
Je cennejšia ako šperky a nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš rád.
Prís 8:11 - Lebo múdrosť je cennejšia než šperky, nevyrovnajú sa jej nijaké vytúžené veci.

Verš 20
Pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny a z oblakov padala rosa.
Gn 1:9 - Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo.

Verš 23
Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne.
Ž 37:24 - Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku.
Ž 91:11 - Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

Verš 24
Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať, uložíš sa a bude sa ti sladko spať.
Lv 6:26 -
Jób 11:19 - Natiahneš sa a nikto ťa nebude znepokojovať a mnohí si ťa budú chcieť získať.
Ž 3:5 - Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. — Sela —
Ž 4:8 - Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu.
Ž 91:5 - Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne,

Verš 31
Nezáviď násilníkovi a nezvoľ si nijakú z jeho ciest,
Ž 37:1 - Dávidov. |TU(álef)|Tu Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia!
Ž 73:3 - Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú.
Prís 23:17 - Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom, ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom,

Pris 3,4 - "Priazeň", hebr. "múdrosť".

Pris 3,8-10 - Židia uctievali Boha desiatkami, ktoré predpisoval zákon (porov. Lv 27,30–33), obetami predpísanými (porov. Nm, hl. 28 – 29) a dobrovoľnými (porov. Lv 7,16), tiež sľubmi, keď sa zaviazali obetovať nimi niečo z majetku (porov. Lv 23,38). – O prvotinách pozri Ex 22,29; 23,19; Lv 23,17. – V. 8: "telo", hebr. "pupok"; v. 10: "zbožím", hebr. "nadbytkom".

Pris 3,15 - Porov. 8,11b.

Pris 3,18 - Mudrc tu akiste má na mysli strom života, čo rástol naprostriedku raja (porov. Gn 2,9).

Pris 3,19-20 - Tieto verše patria možno inde, lebo tu rušia myšlienkový postup.

Pris 3,21 - Porov. so 4,21a.