výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Prís 3, 1-35

1 בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃ 2 כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃ 3 חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃ 4 ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃ 5 בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃ 6 בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃ 7 אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃ 8 רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃ 9 כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃ 10 וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃ 11 מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃ 12 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃ 13 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃ 14 כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃ 15 יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃ 16 ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃ 17 דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום׃ 18 עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃ 19 יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה׃ 20 בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל׃ 21 בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה׃ 22 ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃ 23 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃ 24 אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃ 25 אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא׃ 26 כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃ 27 אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃ 28 אל תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך׃ 29 אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך׃ 30 אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה׃ 31 אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃ 32 כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃ 33 מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃ 34 אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃ 35 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃

Prís 3, 1-35

Verš 32
כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃
Ž 25:14 - סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃

Verš 33
מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃
Lv 26:14 - ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה׃
Dt 28:15 - והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך׃
Mal 2:2 - אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב׃

Verš 2
כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃
Dt 8:1 - כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם׃
Dt 30:20 - לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם׃

Verš 3
חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃
Ex 13:9 - והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים׃
Dt 6:8 - וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך׃

Verš 6
בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃
1Krn 28:9 - ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד׃

Verš 7
אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃
Rim 12:16 - לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃

Verš 9
כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃
Ex 23:19 - ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃
Ex 34:26 - ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃
Dt 26:2 - ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם׃
Mal 3:10 - הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃
Lk 14:13 - אבל כי תעשה משתה קרא לעניים ולנשברים ולפסחים ולעורים׃

Verš 10
וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃
Dt 28:8 - יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

Verš 11
מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃
Jób 5:17 - הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס׃
Heb 12:5 - ותשכחו דבר הנחומים המדבר אליכם כמו אל בנים לאמר מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃

Verš 12
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃
Zjv 3:19 - ]12-02[ אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃

Verš 34
אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃
Jak 4:6 - וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
1Pt 5:5 - וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃

Verš 14
כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃
Jób 28:15 - לא יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃
Ž 19:10 - הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃
Prís 8:11 - כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה׃
Prís 8:19 - טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר׃
Prís 16:16 - קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

Verš 15
יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃
Prís 8:11 - כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה׃

Verš 20
בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל׃
Gn 1:9 - ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן׃

Verš 23
אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃
Ž 37:24 - כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃
Ž 91:11 - כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך׃

Verš 24
אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃
Lv 6:26 - הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל בחצר אהל מועד׃
Jób 11:19 - ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים׃
Ž 3:5 - אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃
Ž 4:8 - בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃
Ž 91:5 - לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃

Verš 31
אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃
Ž 37:1 - לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה׃
Ž 73:3 - כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה׃
Prís 23:17 - אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום׃

Pris 3,4 - "Priazeň", hebr. "múdrosť".

Pris 3,8-10 - Židia uctievali Boha desiatkami, ktoré predpisoval zákon (porov. Lv 27,30–33), obetami predpísanými (porov. Nm, hl. 28 – 29) a dobrovoľnými (porov. Lv 7,16), tiež sľubmi, keď sa zaviazali obetovať nimi niečo z majetku (porov. Lv 23,38). – O prvotinách pozri Ex 22,29; 23,19; Lv 23,17. – V. 8: "telo", hebr. "pupok"; v. 10: "zbožím", hebr. "nadbytkom".

Pris 3,15 - Porov. 8,11b.

Pris 3,18 - Mudrc tu akiste má na mysli strom života, čo rástol naprostriedku raja (porov. Gn 2,9).

Pris 3,19-20 - Tieto verše patria možno inde, lebo tu rušia myšlienkový postup.

Pris 3,21 - Porov. so 4,21a.