výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 15, 1-33

1 Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 2 Jazyk múdrych obľubuje poznanie, ale ústa bláznov chrlia hlúposti. 3 Oči Hospodina sú všade, hľadia na zlých aj dobrých. 4 Ušľachtilá reč je stromom života, falošná však zraňuje ducha. 5 Blázon pohŕda otcovou výchovou, kto však prijíma pokarhanie, koná rozumne. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. 7 Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce hlupákov. 8 Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči. 9 Hospodinovi sa protiví cesta bezbožníka, miluje však toho, kto kráča za spravodlivosťou. 10 Prísny trest zastihne toho, čo sa spúšťa z cesty, ten, čo opovrhuje napomínaním, zomrie. 11 Podsvetie aj záhrobie sú pred Hospodinom odhalené, o čo viac potom srdcia ľudí!? 12 Posmešník nemá rád toho, kto mu niečo vyčíta, za múdrymi však nepôjde. 13 Veselé srdce rozjasňuje tvár, kým bolesť srdca ubíja ducha. 14 Srdce rozumného vyhľadáva poznanie, ústa bláznov sa však vyžívajú v hlúposti. 15 Všetky dni utrápeného sú zlé, no radostné srdce má neprestajné hody. 16 Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom než veľký poklad a preň nepokoj. 17 Lepší je pokrm zo zeleniny tam, kde je láska, ako vykŕmený vôl tam, kde je nenávisť. 18 Vznetlivý človek vyvolá zvadu, zatiaľ čo trpezlivý spor utišuje. 19 Cesta lenivca je sťaby zahataná tŕním, no chodník statočných je upravený. 20 Múdry syn robí radosť otcovi, no hlúpy človek pohŕda matkou. 21 Bláznovstvo je pre nerozumného radosťou, rozumný však kráča priamo. 22 Nazmar vyjdú zámery bez rady, no vydaria sa vďaka mnohým radcom. 23 Radosťou pre človeka je dávať odpovede. Aké dobré je slovo v pravý čas! 24 Životná púť vedie rozumného človeka hore, aby sa vyhol podsvetiu, čo je dole. 25 Hospodin zbúra dom pyšných, no upevní medzu vdovy. 26 Podlé zámery sú pre Hospodina ohavnosťou, kým príjemné slová sú pre neho čisté. 27 Kto baží po nečestnom zisku, trápi svoju rodinu, ten však, čo nenávidí úplatky, bude žiť. 28 Srdce spravodlivého zvažuje, čo povedať, ústa bezbožníkov však chrlia zlobu. 29 Hospodin je ďaleko od bezbožníkov, no modlitbu spravodlivých vypočuje. 30 Žiarivý pohľad rozveselí srdce, dobrá správa dodá silu. 31 Ucho, čo počúva blahodarné napomenutie, bude prebývať v kruhu múdrych. 32 Kto ignoruje výchovu, sám sebou pohŕda, lež kto si všíma napomenutie, získa rozumnosť. 33 Bázeň pred Hospodinom vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.

Prís 15, 1-33

Verš 1
Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev.
Prís 25:15 - Trpezlivosťou možno presvedčiť vodcu, vľúdny jazyk láme kosti.

Verš 2
Jazyk múdrych obľubuje poznanie, ale ústa bláznov chrlia hlúposti.
Prís 12:23 - Rozvážny človek skrýva, čo vie, no srdce bláznov vykrikuje hlúposti.
Prís 13:16 - Každý rozvážny koná rozumne, zatiaľ čo hlupák šíri bláznovstvo.
Prís 15:28 - Srdce spravodlivého zvažuje, čo povedať, ústa bezbožníkov však chrlia zlobu.

Verš 3
Oči Hospodina sú všade, hľadia na zlých aj dobrých.
Jób 34:21 - Jeho oči sú upreté na cesty každého človeka všetky jeho kroky pozoruje.
Prís 5:21 - Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka, on zvažuje všetky jeho kroky.
Jer 16:17 - Veď mám oči na všetkých ich cestách, predo mnou sa neskryjú, ani ich vina nie je skrytá pred mojimi očami.
Jer 32:19 - Si veľký v múdrosti a mocný v skutkoch, tvoje oči dozerajú na všetky cesty ľudských synov, aby si každému odplatil podľa jeho cesty a podľa ovocia jeho skutkov.

Verš 4
Ušľachtilá reč je stromom života, falošná však zraňuje ducha.
Prís 12:18 - Kto bezohľadne rozpráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múdrych prináša uzdravenie.
Prís 13:14 - Náuka múdreho je prameňom života, odvádza od smrtonosných pascí.

Verš 33
Bázeň pred Hospodinom vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.
Prís 1:7 - Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohŕdajú.
Prís 9:10 - Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva rozumnosť.
Prís 18:12 - Pred skazou býva srdce človeka povýšenecké, slávu však predchádza pokora.

Verš 8
Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči.
Prís 21:27 - Obeta bezbožníkov je ohavnosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmyslom.
Iz 1:11 - Načo mi je množstvo vašich obiet? — povie Hospodin. Som nasýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vykŕmeného dobytka; nemám v obľube krv teliat, jahniat a kozliat.
Jer 6:20 - Načo mi je kadidlo zo Sáby a voňavá trstina z ďalekej krajiny? Vo vašich spaľovaných obetách nemám záľubu, ani vaše obety s hostinou nemám rád.
Am 5:21 - Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nemôžem cítiť vaše slávnosti.

Verš 11
Podsvetie aj záhrobie sú pred Hospodinom odhalené, o čo viac potom srdcia ľudí!?
Jób 26:6 - Pred ním je podsvetie obnažené a miesto skazy nie je prikryté.
2Krn 6:30 - ty ho vypočuj z nebies, z miesta, kde prebývaš, a odpusť! Odplať každému podľa jeho celkového správania, poznáš predsa jeho srdce. Veď jedine ty poznáš srdce ľudí.
Ž 7:9 - Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny!
Ž 44:21 - Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu bohu,
Jer 17:9 - Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?
Jn 2:24 - Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých
Jn 21:17 - Spýtal sa ho aj tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma rád?, a odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce!
Sk 1:24 - Potom sa modlili takto: Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil,

Verš 13
Veselé srdce rozjasňuje tvár, kým bolesť srdca ubíja ducha.
Prís 17:22 - Radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti.
Prís 18:14 - Ten, čo má mužného ducha, zvládne chorobu, kto však znesie duchom zroneného?

Verš 16
Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom než veľký poklad a preň nepokoj.
Ž 37:16 - |TU(tét)|Tu Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, než hojnosť, čo majú mnohí bezbožníci,
Prís 16:8 - Lepšie je málo získané spravodlivo, ako veľké zisky nadobudnuté neprávom.

Verš 17
Lepší je pokrm zo zeleniny tam, kde je láska, ako vykŕmený vôl tam, kde je nenávisť.
Prís 17:1 - Lepší je kúsok suchého chleba v pokoji ako dom plný obetných hostín so zvadou.

Verš 18
Vznetlivý človek vyvolá zvadu, zatiaľ čo trpezlivý spor utišuje.
Prís 28:25 - Chamtivec vyvoláva hádky, ale kto dúfa v Hospodina, bude sa vzmáhať.
Prís 29:22 - Hnevlivý človek vyvoláva hádky, prchký chlap kopí previnenia.

Verš 20
Múdry syn robí radosť otcovi, no hlúpy človek pohŕda matkou.
Prís 10:1 - Šalamúnove príslovia. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku.

Verš 21
Bláznovstvo je pre nerozumného radosťou, rozumný však kráča priamo.
Prís 10:23 - Tak ako pre hlupáka je zábavou páchanie zla, tak múdrosť je radosťou pre rozumného muža.
Prís 14:9 - Blázni sa vysmievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň.

Verš 22
Nazmar vyjdú zámery bez rady, no vydaria sa vďaka mnohým radcom.
Prís 11:14 - Kde chýba vedenie, tam ľud upadá, v množstve radcov však spočíva záchrana.

Verš 25
Hospodin zbúra dom pyšných, no upevní medzu vdovy.
Prís 2:21 - Veď len statoční budú bývať v krajine a čestní v nej zostanú,
Prís 12:7 - Zvrhni bezbožníkov a nebude ich, dom spravodlivých však obstojí.
Prís 14:11 - Dom bezbožníkov bude zničený, ale stan statočných bude prekvitať.

Verš 26
Podlé zámery sú pre Hospodina ohavnosťou, kým príjemné slová sú pre neho čisté.
Prís 6:18 - srdce, čo snuje podlé plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom,

Verš 27
Kto baží po nečestnom zisku, trápi svoju rodinu, ten však, čo nenávidí úplatky, bude žiť.
Prís 1:19 - Také sú chodníky každého, kto baží po zisku: príde o život.

Verš 29
Hospodin je ďaleko od bezbožníkov, no modlitbu spravodlivých vypočuje.
Ž 10:17 - |TU(táv)|Tu Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k nim ucho.
Ž 34:18 - |TU(cádé)|Tu Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.
Ž 145:18 - |TU(kóf)|Tu Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

Verš 30
Žiarivý pohľad rozveselí srdce, dobrá správa dodá silu.
Prís 25:25 - Ako studená voda pre vyprahnuté hrdlo je dobrá správa z ďalekého kraja.