výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 29, 1-27

1 Človek, čo si aj po viacerých napomenutiach zatvrdí šiju, zrazu sa zlomí a nebude nápravy. 2 Keď pribúda spravodlivých, národ sa raduje, no keď bezbožný vládne, ľud vzdychá. 3 Kto miluje múdrosť, poteší svojho otca, ale ten, čo chodí za pobehlicami, premrhá majetok. 4 Kráľ právom upevní krajinu, no spustoší ju ten, kto ju daňami vydiera. 5 Človek, čo lichotí svojmu blížnemu, napína sieť pod jeho nohy. 6 V hriechu zlého človeka je pasca, spravodlivý však plesá a raduje sa. 7 Spravodlivý pozná právo bedárov, no bezbožník nemá pre také poznanie pochopenie. 8 Posmešníci poburujú mesto, kým múdri odvracajú hnev. 9 Keď sa múdry muž súdi s bláznom, ten zúri alebo sa bez prestania smeje. 10 Krvilační nenávidia bezúhonného, kým statoční sa mu usilujú zachrániť život. 11 Hlupák všetok svoj hnev vyleje, ale múdry ho nakoniec v sebe utíši. 12 Ak vládca počúva lživé slová, všetci jeho sluhovia budú bezbožní. 13 Bedár a utláčateľ majú jedno spoločné: to, že do očí oboch vnáša svetlo Hospodin. 14 Ak kráľ spravodlivo súdi bedárov, jeho trón sa upevní naveky. 15 Palica a pokarhanie dáva múdrosť, no samopašné dieťa robí hanbu svojej matke. 16 Kde pribudnú bezbožníci, previnenia sa rozmnožia a spravodliví uvidia ich pád. 17 Starostlivo vychovávaj syna; on ti dožičí pokoj a dopraje potešenie tvojej duši. 18 Bez zjavenia sa ľud stáva bezuzdným, no kto zákon zachováva, je blažený. 19 Otroka nemožno vychovávať slovami, hoci rozumie, nereaguje. 20 Videl si muža, čo veľa narozpráva? Blázon má viac nádeje než on. 21 Kto rozmaznáva svojho sluhu od jeho mladosti, napokon bude mať príživníka. 22 Hnevlivý človek vyvoláva hádky, prchký chlap kopí previnenia. 23 Človeka poníži jeho povýšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu. 24 Kto sa spolčuje so zlodejom, samého seba nenávidí; počuje zlorečenie, a predsa to neoznámi. 25 Kto sa trasie pred ľuďmi, kladie si pascu, ale kto dôveruje Hospodinovi, bude v bezpečí. 26 Mnohí sa usilujú nakloniť si vladára, ale iba Hospodin udeľuje právo človeku. 27 Spravodlivým sa protiví podlý človek a bezbožníkovi sa sprotiví ten, čo ide priamou cestou.

Prís 29, 1-27

Verš 2
Keď pribúda spravodlivých, národ sa raduje, no keď bezbožný vládne, ľud vzdychá.
Prís 11:10 - Keď sa darí spravodlivým, mesto jasá, pri zániku bezbožníkov plesá.
Prís 28:12 - Keď spravodliví jasajú, je to veľká sláva, keď však bezbožníci povstanú, ľudia sa skrývajú.
Prís 28:28 - Keď bezbožníci povstanú, ľudia sa skrývajú, keď hynú, pribúdajú spravodliví.

Verš 3
Kto miluje múdrosť, poteší svojho otca, ale ten, čo chodí za pobehlicami, premrhá majetok.
Prís 10:1 - Šalamúnove príslovia. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku.
Prís 15:20 - Múdry syn robí radosť otcovi, no hlúpy človek pohŕda matkou.
Prís 28:7 - Kto zachováva zákon, je rozumný syn, kto sa spolčuje s pažravcami, robí hanbu svojmu otcovi.
Lk 15:13 - Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.

Verš 7
Spravodlivý pozná právo bedárov, no bezbožník nemá pre také poznanie pochopenie.
Jób 29:16 - pre chudobných som bol otcom a spor toho, koho som nepoznal som preskúmal.

Verš 11
Hlupák všetok svoj hnev vyleje, ale múdry ho nakoniec v sebe utíši.
Prís 14:33 - Múdrosť prebýva v srdci rozumného človeka, a čo je vo vnútri bláznov, možno poznať.

Verš 13
Bedár a utláčateľ majú jedno spoločné: to, že do očí oboch vnáša svetlo Hospodin.
Prís 22:2 - Boháč a bedár sa v niečom stretajú: obaja sú dielom Hospodina.

Verš 14
Ak kráľ spravodlivo súdi bedárov, jeho trón sa upevní naveky.
Prís 20:28 - Milosrdenstvo a vernosť ochraňujú kráľa, milosrdenstvom podopiera svoj trón.
Prís 25:5 - Odstráň bezbožníka spred kráľa a upevní sa jeho trón v spravodlivosti.

Verš 15
Palica a pokarhanie dáva múdrosť, no samopašné dieťa robí hanbu svojej matke.
Prís 13:24 - Kto šetrí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vychováva.
Prís 22:15 - Pochabosť väzí v srdci chlapca, ale trestajúca palica ju odtiaľ vyženie.
Prís 23:13 - Nezdráhaj sa potrestať chlapca, veď nezomrie, keď ho udrieš prútom.
Prís 10:1 - Šalamúnove príslovia. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku.
Prís 17:21 - Kto splodil pomäteného, je zarmútený, otec nezakúsi radosť z hlupáka.
Prís 17:25 - Pomätený syn prináša svojmu otcovi len trápenie a trpkosť tej, čo ho porodila.

Verš 16
Kde pribudnú bezbožníci, previnenia sa rozmnožia a spravodliví uvidia ich pád.
Ž 37:36 - Pominul sa, pozrite, niet ho! Hľadal som ho, ale nenašiel sa.
Ž 58:10 - Skôr než sa na burine stačia rozrásť tŕne, sviežej či uschnutej, nech ich zmetie víchor!
Ž 91:8 - Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných.

Verš 17
Starostlivo vychovávaj syna; on ti dožičí pokoj a dopraje potešenie tvojej duši.
Prís 13:24 - Kto šetrí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vychováva.
Prís 22:15 - Pochabosť väzí v srdci chlapca, ale trestajúca palica ju odtiaľ vyženie.
Prís 23:13 - Nezdráhaj sa potrestať chlapca, veď nezomrie, keď ho udrieš prútom.

Verš 20
Videl si muža, čo veľa narozpráva? Blázon má viac nádeje než on.
Prís 26:12 - Videl si muža, čo sa sám sebe zdá múdry? Blázon má viac nádeje než on.

Verš 22
Hnevlivý človek vyvoláva hádky, prchký chlap kopí previnenia.
Prís 15:18 - Vznetlivý človek vyvolá zvadu, zatiaľ čo trpezlivý spor utišuje.
Prís 26:21 - Ako uhlie pahrebu a drevo oheň, roznieti škriepny človek spor.

Verš 23
Človeka poníži jeho povýšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu.
Jób 22:29 - Keď budú iní skľúčení, povieš: Hor sa! Veď on zachráni tých, ktorým sa únavou zatvárajú oči!
Prís 15:33 - Bázeň pred Hospodinom vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.
Prís 18:12 - Pred skazou býva srdce človeka povýšenecké, slávu však predchádza pokora.
Iz 66:2 - Veď všetky tieto veci urobila moja ruka a všetky sú moje, znie výrok Hospodina. Na toho zhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom.
Mt 23:12 - Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.
Lk 14:11 - Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Lk 18:14 - Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví,ale pokorným dáva milosť.
Jak 4:10 - Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.
1Pt 5:5 - Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje,ale pokorným dáva milosť.

Verš 24
Kto sa spolčuje so zlodejom, samého seba nenávidí; počuje zlorečenie, a predsa to neoznámi.
Lv 5:1 - Ak sa niekto previní tým, že počul vysloviť kliatbu, bol toho očitým svedkom alebo sa o tom dozvedel, no neoznámil to, uvalí na seba vinu;

Verš 26
Mnohí sa usilujú nakloniť si vladára, ale iba Hospodin udeľuje právo človeku.
Prís 19:6 - Mnohí pochlebujú urodzenému človeku a každý je priateľom toho, kto je štedrý.

Pris 29,5 - Porov. 11,9.

Pris 29,8 - Porov. 11,11.

Pris 29,13 - Boh je Stvoriteľom oboch, utláčaného i utlačovateľa; rovnako dal obom svetlo očí.

Pris 29,18 - Zdivočie ľud bez poučovania v náboženských pravdách.

Pris 29,24 - Nad zlodejmi sa vyslovovala kliatba (porov. Sdc 17,2). Táto kliatba rozprestierala sa taktiež na tých, ktorým bolo zbojstvo známe, aby ich tým väčšmi pohýnala vyzradiť a udať zbojníkov (porov. Lv 5,1).