výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 11, 1-31

1 Falošná váha oškliví sa Pánovi, páči sa mu spravodlivé závažie. 2 Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných. 3 Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť. 4 V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou. 5 Bezúhonnému rovná cestu jeho spravodlivé konanie, bezbožník však padne pre svoju vlastnú bezbožnosť. 6 Statočných (ľudí) vyslobodzujú ich spravodlivé počiny, vierolomníci sa však lapia vo svojich náruživostiach. 7 Keď zomrie bezbožný človek, zomiera aj nádej, očakávanie bohatstva vyjde navnivoč. 8 Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a na jeho miesto nastúpi bezbožný. 9 Pokrytec ničí ústami svojho blížneho, spravodlivých však vyslobodí poznanie. 10 Zo šťastia spravodlivých sa mesto napĺňa jasotom a zo zániku bezbožných sa ozýva plesaním. 11 Mesto sa dvíha požehnaním (ľudí) statočných, ústami nestatočných sa však nivočí. 12 Svojím blížnym pohŕda ten, kto rozum potratil, rozumný človek však mlčí. 13 Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba. 14 Kde nieto zrelej rozvahy, tam ľud upadá, dobre je však tam, kde niet núdze o radcov. 15 Veľmi si škodí, kto sa zaručuje za cudzieho (človeka), kto sa však záväznostiam vyhýba, je bezpečný. 16 Spanilá žena nadobúda česť, násilníci však dosahujú bohatstvo. 17 Sám sebe robí dobre človek dobrosrdečný, ukrutník však trýzni svoje (vlastné) telo. 18 Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu. 19 Takto, hľa, spravodlivosť (vedie) k životu, kto sa však ženie za zlým, (letí) svojej smrti (v ústrety). 20 Ľudia, čo majú srdce skazené, hnusia sa Pánovi, ale má zaľúbenie v tých, čo bezúhonne (chodia) púťou (života). 21 Stavím sa (s kýmkoľvek), že podliak trestu neujde, ale potomstvo spravodlivých vyviazne. 22 Zlatá obrúčka v svinskom rypáku je pekná žena, ale bez jemnocitu. 23 To, čo si žiadajú spravodliví, je dobré zakaždým, očakávanie bezbožných (ľudí) je prchký hnev. 24 Niekto (priam) rozhadzuje, a (predsa) mu stále pribúda, druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší, a má nedostatok vždy. 25 Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty. 26 Toho, kto schováva zbožie, budú ľudia preklínať, na hlavu toho, kto ho predáva, požehnanie (zostúpi). 27 Kto usilovne hľadá dobré, vyhľadáva blahovôľu (pre seba), ale kto vyhľadáva zlo, ono naň príde. 28 Kto si zakladá na svojom bohatstve, ten uvädne, spravodliví však budú pučať ako list. 29 Ten, kto sa prehrešuje proti svojmu domu, bude vietor žať, blázon však bude slúžiť múdremu (človekovi). 30 Ovocie spravodlivosti je stromom života, nespravodlivosť však uchvacuje život. 31 Ak sa spravodlivému odpláca tu na zemi, nuž o čo väčšmi bezbožnému a hriešnemu človekovi?!

Prís 11, 1-31

Verš 1
Falošná váha oškliví sa Pánovi, páči sa mu spravodlivé závažie.
Lv 19:36 - Majte správne váhy, správne závažia, správnu efu a správny hin! Ja som Pán, váš Boh, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny!
Dt 25:13 - Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie, jedno väčšie, druhé menšie!
Prís 16:11 - Váha a misky prináležia Pánovi, jeho dielom sú všetky kamienky (vo) vrecku.
Prís 20:10 - Dvojaké závažie a miera dvojaká, obidvoje sa príkri Pánovi.
Prís 20:23 - Dvojaké závažie sa príkri Pánovi a nie je dobrá váha falošná.

Verš 2
Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.
Prís 16:18 - Pýcha (je) pred skazou a pred pádom je namyslený duch.
Prís 18:12 - Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.
Prís 15:33 - Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Prís 18:12 - Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.

Verš 3
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
Prís 13:6 - Spravodlivosť je strážcom bezúhonnej cesty, bohaprázdnosť však povaľuje (toho, kto sa dopúšťa) hriechu.

Verš 4
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Prís 10:2 - Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Ez 7:19 - Svoje striebro vyhodia na ulicu, ich zlato sa obráti na nečistotu. Ich striebro a zlato nevládze ich zachrániť, v deň Pánovho hnevu si (ním) nezasýtia dušu a nenaplnia vnútornosti. Lebo im bolo osídlom na hriech,
Sof 1:18 - Ani ich striebro, ani ich zlato ich nevládze zachrániť v deň Pánovho hnevu. Oheň jeho žiarlivosti pohltí celú zem, lebo skoncuje, a to hrozne, so všetkými obyvateľmi zeme.

Verš 8
Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a na jeho miesto nastúpi bezbožný.
Ž 34:19 - Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
Prís 21:18 - Výkupným za spravodlivého (býva) ničomník a vierolomník (nastupuje) na miesto statočných.

Verš 14
Kde nieto zrelej rozvahy, tam ľud upadá, dobre je však tam, kde niet núdze o radcov.
1Kr 12:1 - Roboam prišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa.

Verš 21
Stavím sa (s kýmkoľvek), že podliak trestu neujde, ale potomstvo spravodlivých vyviazne.
Prís 16:5 - Pánovi je odporný každý nadutec, stavím sa (s kýmkoľvek), že trestu neujde.

Verš 25
Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.
Ž 112:9 - Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky a jeho moc a sláva budú stále rásť.
2Kor 9:9 - ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky.“

Verš 27
Kto usilovne hľadá dobré, vyhľadáva blahovôľu (pre seba), ale kto vyhľadáva zlo, ono naň príde.
Ž 7:16 - Jamu vykopal a prehĺbil, lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.
Ž 9:15 - aby som v bránach dcéry sionskej hlásal všetky tvoje skutky preslávne a plesal, že si mi pomohol.
Ž 10:2 - Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára; nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval.
Ž 57:6 - Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

Verš 28
Kto si zakladá na svojom bohatstve, ten uvädne, spravodliví však budú pučať ako list.
Ž 1:3 - Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.
Ž 92:12 - Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.

Verš 31
Ak sa spravodlivému odpláca tu na zemi, nuž o čo väčšmi bezbožnému a hriešnemu človekovi?!
1Pt 4:17 - Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?!

Pris 11,2 - Porov. 16,18; 18,12.

Pris 11,4 - Porov. 10, 2b; Ez 7,19; Sof 1,18.

Pris 11,5 - V. 5b porov. s 14, 32a.

Pris 11,8 - Porov. Est 7,10; Dan 14,40; 13,42–64.

Pris 11,13 - Porov. 20,19.

Pris 11,14 - Porov. 15,22; 20,18; 24,6.

Pris 11,16 - Medzi oba verše vsúva grécky preklad LXX dva verše, ktoré sa tu dobre začleňujú:"stolica hanby je však žena bezbožná.Lenivci nemávajú bohatstva." Slovo "násilníci" v 16 b opravujú potom na "usilovní", aby sa verš lepšie spájal s predchádzajúcim a vyslovoval takto protichodnú pravdu.

Pris 11,23 - Porov. 10,24.28.

Pris 11,24 - Kto rád dáva, toho Pán Boh požehnáva.

Pris 11,27 - Dobrý človek hľadá priazeň Božiu.

Pris 11,30 - Porov. 11,16; preklad podľa LXX.