výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Prís 2, 1-22

1 "My son, if you will receive my words, and hide my commandments with you; " 2 "So that you incline your ear unto wisdom, and apply your heart to understanding; " 3 "Yea, if you cry after knowledge, and lift up your voice for understanding; " 4 "If you seek her as silver, and search for her as for hid treasures; " 5 Then shall you understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God. 6 For the LORD gives wisdom: out of his mouth comes knowledge and understanding. 7 He lays up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly. 8 He keeps the paths of judgment, and perserves the way of his saints. 9 "Then shall you understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path. " 10 "When wisdom enters into your heart, and knowledge is pleasant unto your soul; " 11 Discretion shall preserve you, understanding shall keep you: 12 "To deliver you from the way of the evil man, from the man that speaks perverse things; " 13 "Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness; " 14 "Who rejoice to do evil, and delight in the perverseness of the wicked; " 15 Whose ways are crooked, and they perverse in their paths: 16 "To deliver you from the strange woman, even from the stranger which flatters with her words; " 17 Which forsakes the guide of her youth, and forgets the covenant of her God. 18 For her house inclines unto death, and her paths unto the dead. 19 None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life. 20 That you may walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous. 21 For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. 22 But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.

Prís 2, 1-22

Verš 16
"To deliver you from the strange woman, even from the stranger which flatters with her words; "
Prís 5:3 - For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
Prís 6:24 - To keep you from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
Prís 7:5 - That they may keep you from the strange woman, from the stranger which flatters with her words.

Verš 22
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
Jób 18:17 - His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
Ž 104:35 - Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless you the LORD, O my soul. Praise all of you the LORD.

Verš 4
"If you seek her as silver, and search for her as for hid treasures; "
Mt 13:44 - "Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man has found, he hides, and for joy thereof goes and sells all that he has, and buys that field. "

Verš 21
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Ž 37:29 - The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.

Verš 6
For the LORD gives wisdom: out of his mouth comes knowledge and understanding.
1Kr 3:9 - Give therefore your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and bad: for who is able to judge this your so great a people?
1Kr 3:12 - "Behold, I have done according to your words: lo, I have given you a wise and an understanding heart; so that there was none like you before you, neither after you shall any arise like unto you. "
Jak 1:5 - "If any of you lack wisdom, let him ask of God, that gives to all men liberally, and reproaches not; and it shall be given him. "

Pris 2,1-4 - Tu sa mudrc usiluje nakloniť si čitateľovu priazeň a prebudiť v ňom opravdivé chcenie múdrosti. Srdce značí tie duševné schopnosti, čo má každý človek od prírody (v. 2); treba sa jej dovolávať priam, bo nerozhodný záujem jej nestačí (v. 3); ba tak ju treba namáhavo hľadať ako drahý kov a poklad (v. 4).

Pris 2,5 - Porov. 1,7.

Pris 2,16-17 - Porov. Mal 2,14 n. Zmluva sinajská tiež uzákoňovala manželskú vernosť, veď obsahuje príkaz platný pre mužov i ženy: "Nescudzoložíš!" (Ex 20,14). Za manželskú neveru bol trest smrti pre obidve stránky, ktoré sa prehrešili (Lv 20,10; Dt 22,22). – Porov. 7,5b.

Pris 2,20-22 - Krajinu, zem zasľúbenú, Palestínu, dal Boh Židom do nájmu, a preto bývať v tejto zemi značí priateľské a úzke obcovanie s Bohom, dobrotu a lásku Božiu: naproti tomu však byť z nej vytrhnutý značí zavrhnutie Božie, vytvorenie z jeho milosti a z jeho Kráľovstva. Toto stihne všetkých odpadlíkov od Boha.