výhody registrácie

Kniha proroka Micheáša

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Mi 1, 1-16

1 The word of the LORD that came to Micah the Morasthite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem. 2 "Hear, all you people; hearken, O earth, and all that therein is: and let the Lord GOD be witness against you, the LORD from his holy temple. " 3 For, behold, the LORD comes forth out of his place, and will come down, and tread upon the high places of the earth. 4 And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft, as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place. 5 For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? is it not Samaria? and what are the high places of Judah? are they not Jerusalem? 6 Therefore I will make Samaria as an heap of the field, and as plantings of a vineyard: and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will discover the foundations thereof. 7 And all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires thereof shall be burned with the fire, and all the idols thereof will I lay desolate: for she gathered it of the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot. 8 Therefore I will wail and wail, I will go stripped and naked: I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls. 9 "For her wound is incurable; for it has come unto Judah; he has come unto the gate of my people, even to Jerusalem. " 10 Declare all of you it not at Gath, weep all of you not at all: in the house of Aphrah roll yourself in the dust. 11 "Pass all of you away, you inhabitant of Saphir, having your shame naked: the inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Bethezel; he shall receive of you his standing. " 12 For the inhabitant of Maroth waited carefully for good: but evil came down from the LORD unto the gate of Jerusalem. 13 O you inhabitant of Lachish, bind the chariot to the swift beast: she is the beginning of the sin to the daughter of Zion: for the transgressions of Israel were found in you. 14 Therefore shall you give presents to Moreshethgath: the houses of Achzib shall be a lie to the kings of Israel. 15 Yet will I bring an heir unto you, O inhabitant of Mareshah: he shall come unto Adullam the glory of Israel. 16 "Make you bald, and poll you for your delicate children; enlarge your baldness as the eagle; for they are gone into captivity from you. "

Mi 1, 1-16

Verš 2
"Hear, all you people; hearken, O earth, and all that therein is: and let the Lord GOD be witness against you, the LORD from his holy temple. "
Dt 32:1 - "Give ear, O all of you heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth. "
Iz 1:2 - Hear, O heavens, and give ear, O earth: for the LORD has spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me.

Verš 3
For, behold, the LORD comes forth out of his place, and will come down, and tread upon the high places of the earth.
Iz 26:21 - For, behold, the LORD comes out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.
Ž 115:3 - But our God is in the heavens: he has done whatsoever he has pleased.
Dt 32:13 - "He made him ride on the high places of the earth, that he might eat the increase of the fields; and he made him to suck honey out of the rock, and oil out of the flinty rock; "
Dt 33:29 - "Happy are you, O Israel: who is like unto you, O people saved by the LORD, the shield of your help, and who is the sword of your excellency! and your enemies shall be found liars unto you; and you shall tread upon their high places. "

Verš 4
And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft, as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place.
Ž 97:5 - The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
Am 9:5 - "And the Lord GOD of hosts is he that touches the land, and it shall melt, and all that dwell therein shall mourn: and it shall rise up wholly like a flood; and shall be drowned, as by the flood of Egypt. "

Verš 8
Therefore I will wail and wail, I will go stripped and naked: I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls.
Jób 30:29 - I am a brother to dragons, and a companion to owls.

Verš 10
Declare all of you it not at Gath, weep all of you not at all: in the house of Aphrah roll yourself in the dust.
2Sam 1:20 - "Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Askelon; lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised triumph. "
Jer 6:26 - O daughter of my people, gird you with sackcloth, and wallow yourself in ashes: make you mourning, as for an only son, most bitter lamentation: for the spoiler shall suddenly come upon us.

Verš 11
"Pass all of you away, you inhabitant of Saphir, having your shame naked: the inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Bethezel; he shall receive of you his standing. "
Iz 47:3 - Your nakedness shall be uncovered, yea, your shame shall be seen: I will take vengeance, and I will not meet you as a man.

Verš 12
For the inhabitant of Maroth waited carefully for good: but evil came down from the LORD unto the gate of Jerusalem.
Am 3:6 - Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD has not done it?

Mich 1,1 - O Micheášovi a jeho vlasti pozri úvod k tomuto prorokovi. – K dobe, v ktorej Micheáš pôsobil, porov. Iz 1,1; Oz 1,1. – Hlavné mesto Izraelskej ríše, Samária, spomína sa tu miesto celej ríše, podobne aj Jeruzalem, hlavné mesto Južnej ríše.

Mich 1,2 - Porov. Dt 32,1; Iz 1,2; Mich 6,1 n.

Mich 1,3 - "Zo svojho miesta" rozumej: z neba.

Mich 1,4 - Porov. Sdc 5,4 n.; Ž 18,8 n.; 68,9; 97,2–6.

Mich 1,5 - Samária a Jeruzalem sú strediskami modloslužby svojich krajín.

Mich 1,7 - Samária pokladala svoje bohatstvo, ktoré jej umožnilo narobiť toľko modiel, za dar svojich falošných bohov, porov. Oz 2,12.

Mich 1,8 - O slove "nahý" pozri pozn. k Iz 20,2.

Mich 1,9 - Úder, ktorý zničil Samáriu, bol úder aj pre Júdsko. Nepriateľ väčšmi ohrozoval aj Júdsko.

Mich 1,10-16 - Spomína sa niekoľko júdskych miest vždy v súvise s nejakým nešťastím, ktoré má v pôvodine podobný význam alebo aspoň podobné znenie ako meno mesta. Tieto slovné hry v preklade nemožno podať. Okrem tohto je osnova týchto veršov dosť porušená.

Mich 1,10 - Prorok vyzýva júdskych utečencov, aby pred cudzincami zatajili svoje nešťastie, lebo tí by sa ich pohrome tešili. Ako príklad sa spomína filištínske mesto Get a fenické mesto Ako (Akko). – Bet Afra je asi Ofera, mesto na územía Benjamínovho kmeň.

Mich 1,11 - Mestá, spomínané v tomto verši, nepodarilo sa s istotou určiť. Zmysel je asi: Obyvatelia Šafiru sa ešte vyzývajú k úteku, obyvatelia Sánanu však už nemohli ujsť pred nepriateľom.

Mich 1,12 - Poloha Marotu je neznáma.

Mich 1,13 - O Lachisi pozri pozn. k 2 Kr 14,19. "Zapriahni do voza tátoše" rozumej: Ujdi, ako rýchlo len môžeš.

Mich 1,14 - Odbytné dával ženích verenici, keď ju prepúšťal. Aj Pán prepustí svoju nevernú snúbenicu. Meno Morešet znamená "verenica". O tomto meste pozri úvod. – Meno mesta Akzib znamená "lož, klamstvo". V tomto meste sa dožijú sklamania králi, ktorí sa spoliehali na silu a ľudskú pomoc. – Akzib bol v Júdsku, pozri Joz 15,44.

Mich 1,15 - O Marese porov. pozn. k 2 Krn 11,6–10. Toto mesto dostane nového, nepriateľského dediča. "Sláva Izraela" sú veľmoži, ktorí budú musieť utekať a schovávať sa v jaskyni Odolam ako kedysi Dávid, porov. 1 Sam 22,1; 2 Sam 23,13.

Mich 1,16 - Porov. Iz 15,2; 22,12; Jer 7,29; 16,6; 41,5; Am 8,10. – Synovia národa pôjdu do zajatia.