výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Sam 2, 1-32

1 Potom sa Dávid spýtal Hospodina: Mám ísť do niektorého judského mesta? Hospodin mu odpovedal: Choď! Dávid sa opäť spýtal: Kam mám ísť? Odpoveď znela: Do Hebronu. 2 Dávid ta šiel aj s obidvoma svojimi ženami, s Achínoam Jezreelskou a Abígajil, ženou po Nábalovi Karmelskom. 3 Dávid si priviedol i svoju družinu, každého s rodinou. Usadili sa v hebronských mestách. 4 Nato prišli muži z Judska a pomazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdu. Dávidovi oznámili, že muži z Jábeš-Gileádu pochovali Saula. 5 Dávid poslal poslov k mužom z Jábeš-Gileádu s odkazom: Ste požehnaní od Hospodina, že ste Saulovi, svojmu pánovi, preukázali láskavosť a pochovali ste ho. 6 Nech vám teraz Hospodin preukáže láskavosť a vernosť. Ja sa vám chcem odvďačiť za to, že ste to urobili. 7 Vzchopte sa teda a buďte silní! Saul, váš pán, zomrel. Dom Júdu ma však pomazal za svojho kráľa. 8 Abnér, syn Nérov, vodca Saulovho vojska, vzal Saulovho syna Išbóšeta a odviedol ho do Machanajimu. 9 Ustanovil ho za kráľa nad Gileádom, nad Ašúrcami, nad Jezreelom, nad Efrajimom, nad Benjamínom a nad celým Izraelom. 10 Saulov syn Išbóšet mal štyridsať rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom a vládol dva roky. Dávida sa pridŕžal iba dom Júdu. 11 Dávid vládol v Hebrone nad domom Júdu spolu sedem rokov a šesť mesiacov. 12 Abnér, syn Nérov, sa vypravil so služobníkmi Saulovho syna Išbóšeta z Machanajimu do Gibeónu. 13 Zároveň odišiel na výpravu i Jóab, syn Cerújin, s Dávidovými služobníkmi a stretli sa pri Gibeónskom rybníku. Jedni sa rozložili na jednej strane rybníka, druhí na opačnej. 14 Abnér navrhol Jóabovi: Nech vstanú mládenci a predvedú nám bojové hry! Jóab súhlasil. 15 Tak proti sebe nastúpili v rovnakom počte dvanásti za Benjamína, za Išbóšeta, Saulovho syna, a dvanásti za Dávidových služobníkov. 16 Každý uchopil svojho protivníka za hlavu a vrazil mu do boka meč. Padli spoločne. To miesto v Gibeóne nazvali Chelkat-Haccurím. 17 V ten deň sa strhol krutý boj, v ktorom Abnér s izraelskými mužmi utrpeli porážku od Dávidových služobníkov. 18 Boli tam traja Cerújini synovia: Jóab, Abíšaj a Asáel. Asáel bol rýchlonohý ako divá gazela. 19 Asáel prenasledoval Abnéra a neodbočil pritom ani napravo, ani naľavo. 20 Abnér sa obzrel a spýtal sa: Si to ty, Asáel? Ten odvetil: Veru som. 21 Abnér mu povedal: Uhni napravo alebo naľavo, chyť niektorého mládenca a vezmi mu zbraň! Asáel sa však prenasledovania nechcel vzdať. 22 Abnér znova varoval Asáela: Prestaň ma prenasledovať! Mám ťa zraziť na zem? Ako by som sa potom mohol pozrieť do očí tvojho brata Jóaba? 23 Keď sa nedal odradiť, Abnér mu vrazil opačný koniec kopije do brucha, takže mu kopija vyšla chrbtom von. Asáel padol a na mieste skonal. Tam, kde Asáel padol a skonal, sa zastavil každý, kto tadiaľ šiel. 24 Jóab a Abíšaj prenasledovali Abnéra ďalej. Pri západe slnka prišli na kopec Amma, ktorý je naproti Gíachu smerom ku Gibeónskej púšti. 25 Benjamínovci sa zoskupili za Abnérom a rozostavili sa na vrchu jedného z pahorkov. 26 Abnér zavolal na Jóaba: Musí stále pustošiť meč? Nechápeš, že koniec bude trpký? Kedy konečne rozkážeš ľudu, aby sa vrátil a neprenasledoval svojich bratov? 27 Jóab odpovedal: Akože žije Boh, ak by si sa neozval, môj ľud by bol prenasledoval svojich bratov až do rána. 28 Jóab zatrúbil na roh, všetok ľud sa zastavil a prestal prenasledovať Izrael. Ďalej sa nebojovalo. 29 Abnér so svojou družinou pochodoval celú noc cez Arábu, prebrodil sa cez Jordán, prešiel celým Bitrónom a dorazil do Machanajimu. 30 Keď Jóab prestal prenasledovať Abnéra, zhromaždil všetok ľud a zistil, že z Dávidových služobníkov chýba devätnásť mužov a Asáel. 31 Dávidovi služobníci však pobili z Benjamínovcov a z Abnérovej skupiny tristošesťdesiat mužov. 32 Asáela previezli do Betlehema a pochovali ho v otcovom hrobe. Jóab so svojimi mužmi pochodoval celú noc a na úsvite bol v Hebrone.

2Sam 2, 1-32

Verš 11
Dávid vládol v Hebrone nad domom Júdu spolu sedem rokov a šesť mesiacov.
2Sam 5:5 - Sedem rokov a šesť mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, tridsaťtri rokov vládol nad celým Izraelom a Júdom v Jeruzaleme.
1Kr 2:11 - Dávid vládol nad Izraelom štyridsať rokov, a to v Hebrone sedem rokov a v Jeruzaleme tridsaťtri rokov.

2Sam 2,3 - Mestá Hebronu boli mestečká a dediny v okolí hlavného mesta.

2Sam 2,5 - O pohrebe Šaulovom pozri 1 Sam 31,11–13.

2Sam 2,7 - Dávid dosť zreteľne vyzýva Jábesanov, aby sa pridali k nemu. Zvlášť mu na nich záležalo, lebo mali osobitný vzťah k Šaulovi, i preto, lebo mu boli povďační (pozri 1 Sam hl. 11), i preto, lebo si Benjamínci kedysi doniesli ženy z Jábesu (Sdc 21) a Šaul bol Benjamínec. Odpoveď Jábesanov je nám neznáma.

2Sam 2,8 - Mahanaim bolo asi na mieste dnešného zboreniska Michne. Vulg toto meno prekladá "do tábora".

2Sam 2,9 - Aser – izraelský kmeň. Dnešný hebr. text má: "nad Asýrskom (Aššúrom)", čo je zrejme chyba. Vg číta Gessuri. Gesur bolo južne od Hebronu, kde panoval Dávid. – "Celým Izraelom" sa tu mienia všetky izraelské kmene, ktoré neuznali Dávidovu vládu.

2Sam 2,12 - Gabaon bolo mesto na území kmeňa Benjamínovho, pravdepodobne dnešné Ed-Džíb, 3–4 hodiny západne od Rámy.

2Sam 2,24 - Gabát Ama (Gabaa Amma) je ináč neznáma.

2Sam 2,29 - Bitron je celkom neznámy. Ale iste to nie je mesto Bethoron (porov. 1 Sam 13,18), ako píše Vulg.