výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Sam 2, 1-32

1 Potom sa stalo, že sa Dávid pýtal Hospodina a povedal: Či mám ísť hore do niektorého z miest Júdových? A Hospodin mu riekol: Iď! A Dávid povedal: Kam mám ísť hore? A riekol: Do Hebrona. 2 A tak odišiel Dávid ta hore aj obe jeho ženy, Achinoam Jezreelská a Abigaiľ, predtým žena Nábala Karmelského. 3 I svojich mužov, ktorí boli s ním, vyviedol Dávid hore, každého i s jeho domom, a bývali v mestách Hebrona. 4 Potom prišli mužovia Júdovi a pomazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdovým. A oznámili Dávidovi a riekli: Mužovia Jabeš-gileáda to boli, ktorí pochovali Saula. 5 Vtedy poslal Dávid poslov k mužom Jabeš-gileáda a povedal im: Buďte požehnaní Hospodinovi, všetci vy, ktorí ste učinili to milosrdenstvo so svojím pánom, so Saulom, že ste ho pochovali. 6 Preto teraz nech Hospodin učiní milosrdenstvo a pravdu s vami; a tiež i ja vám učiním to dobré, pretože ste učinili tú vec. 7 A tak teraz nech sa posilnia vaše ruky, a buďte zmužilí, lebo síce zomrel váš pán Saul, ale však už i mňa pomazali dom Júdov za kráľa nad sebou. 8 Ale Abner, syn Nérov, veliteľ vojska Saulovho, vzal Iš-bóšeta, syna Saulovho, a zaviedol ho na druhú stranu do Machnaima 9 a ustanovil ho za kráľa nad Gileádom a nad Ašurom a nad Jizreelom ako aj nad Efraimom a nad Benjaminom i nad celým Izraelom. 10 Štyridsať rokov mal Iš-bóšet, syn Saulov, keď začal kraľovať nad Izraelom, a kraľoval dva roky. Len dom Júdov išli za Dávidom. 11 A počet dní, v ktorých bol Dávid v Hebrone nad domom Júdovým, bol sedem rokov a šesť mesiacov. 12 Potom vyšiel Abner, syn Nérov, a služobníci Iš-bóšeta, syna Saulovho, z Machnaima do Gibeona. 13 A vyšiel i Joáb, syn Ceruje, i služobníci Dávidovi a stretli sa s nimi pri rybníku Gibeona, a položili sa jedni z jednej strany rybníka a druhí z druhej strany rybníka. 14 A Abner povedal Joábovi: Nože nech vstanú a vystúpia mládenci a pohrajú pred nami! A Joáb riekol: Nech vstanú. 15 A tak vstali a prešli v rovnakom počte, dvanásti z Benjamina, ktorí patrili Iš-bóšetovi, synovi Saulovmu, a dvanásti zo služobníkov Dávidových. 16 A pochytili každý svojho druha za hlavu a každý vrazil svoj meč do boku svojho druha. A padli spolu. Preto nazvali to miesto Chelkathaccúrim , ktoré je v Gibeone. 17 A bola náramne krutá bitka toho dňa, a porazený bol Abner i mužovia Izraelovi pred služobníkmi Dávidovými. 18 A boli tam traja synovia Ceruje, Joáb, Abišaj a Azael. A Azael bol rýchly na svoje nohy jako niektorá zo sŕn, ktoré sú na poli. 19 A Azael prenasledoval Abnera a neuhnul ani napravo ani naľavo bežiac za Abnerom. 20 A Abner obzrúc sa za seba riekol: Či si to ty, Azael? A povedal: Som. 21 A Abner mu riekol: Nože sa uhni napravo alebo naľavo a chyť si niektorého z mládencov a vezmi si jeho výzbroj. Ale Azael nechcel ustúpiť, aby ho neprenasledoval. 22 Vtedy ešte raz riekol Abner Azaelovi: Ustúp, hovorím ti, a nesleduj ma, lebo prečo ťa mám sraziť na zem a jako sa potom pozriem do očí Joábovi, tvojmu bratovi? 23 A keď len nechcel ustúpiť, uderil ho Abner zadným koncom kopije do brucha tak, že kopija vyšla jeho chrbtom. A tak padol tam a zomrel na mieste. A stalo sa, že každý, kto prišiel k tomu miestu, na ktorom padol Azael a zomrel, že sa tam všetci zastavovali. 24 A Joáb a Abišaj prenasledovali Abnera. A keď zapádalo slnce, prišli k vŕšku Amma, ktorý je naproti Giachu, na ceste, ktorá vedie na púšť Gibeon. 25 Vtedy sa shromaždili synovia Benjaminovi a išli za Abnerom a utvoriac sa v jednu čatu postavili sa na vrchu jedného brehu. 26 A Abner zavolal na Joába a riekol: Či na veky bude žrať meč? Či nevieš, že býva horkosť naposledy? A dokedy už nepovieš ľudu, aby sa vrátili a prestali honiť svojich bratov? 27 Na to odpovedal Joáb: Ako že žije Bôh, keby si nebol hovoril, ešte hneď ráno by bol býval odvedený ľud hore, a nebol by honil svojho brata. 28 Vtedy zatrúbil Joáb na trúbu, a zastál všetok ľud a neprenasledovali viacej Izraela ani nebojovali viacej. 29 A Abner a jeho mužovia išli rovinou Jordána celú tú noc a prejdúc Jordán išli celým Bitronom a prišli do Machnaima. 30 A Joáb sa vrátil od prenasledovania Abnera a shromaždil všetok ľud. A chýbalo zo služobníkov Dávidových devätnásť mužov a Azael. 31 A služobníci Dávidovi zabili z Benjamina a z mužov Abnerových tristo šesťdesiat mužov, toľko ich zomrelo. 32 A vezmúc Azaela pochovali ho v hrobe jeho otca, ktorý bol v Betleheme. A išli tiež celú noc, Joáb i jeho mužovia, a rozvidnelo sa im až v Hebrone.

2Sam 2, 1-32

Verš 11
A počet dní, v ktorých bol Dávid v Hebrone nad domom Júdovým, bol sedem rokov a šesť mesiacov.
2Sam 5:5 - V Hebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom i nad Júdom.
1Kr 2:11 - A dní, ktoré kraľoval Dávid nad Izraelom, bolo štyridsať rokov; v Hebrone kraľoval sedem rokov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov.

2Sam 2,3 - Mestá Hebronu boli mestečká a dediny v okolí hlavného mesta.

2Sam 2,5 - O pohrebe Šaulovom pozri 1 Sam 31,11–13.

2Sam 2,7 - Dávid dosť zreteľne vyzýva Jábesanov, aby sa pridali k nemu. Zvlášť mu na nich záležalo, lebo mali osobitný vzťah k Šaulovi, i preto, lebo mu boli povďační (pozri 1 Sam hl. 11), i preto, lebo si Benjamínci kedysi doniesli ženy z Jábesu (Sdc 21) a Šaul bol Benjamínec. Odpoveď Jábesanov je nám neznáma.

2Sam 2,8 - Mahanaim bolo asi na mieste dnešného zboreniska Michne. Vulg toto meno prekladá "do tábora".

2Sam 2,9 - Aser – izraelský kmeň. Dnešný hebr. text má: "nad Asýrskom (Aššúrom)", čo je zrejme chyba. Vg číta Gessuri. Gesur bolo južne od Hebronu, kde panoval Dávid. – "Celým Izraelom" sa tu mienia všetky izraelské kmene, ktoré neuznali Dávidovu vládu.

2Sam 2,12 - Gabaon bolo mesto na území kmeňa Benjamínovho, pravdepodobne dnešné Ed-Džíb, 3–4 hodiny západne od Rámy.

2Sam 2,24 - Gabát Ama (Gabaa Amma) je ináč neznáma.

2Sam 2,29 - Bitron je celkom neznámy. Ale iste to nie je mesto Bethoron (porov. 1 Sam 13,18), ako píše Vulg.