výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Sam 5, 1-25

1 Potom prišly všetky pokolenia Izraelove k Dávidovi do Hebrona a riekly: Hľa, my sme tvoja kosť a tvoje telo. 2 Už dávno, ešte keď bol Saul kráľom nad nami, ty si vyvodil a dovodil Izraela. A okrem toho ti riekol Hospodin: Ty budeš pásť môj ľud, Izraela, a ty budeš vojvodom nad Izraelom. 3 A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona, a kráľ Dávid učinil s nimi smluvu v Hebrone pred Hospodinom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 4 Tridsať rokov mal Dávid, keď začal kraľovať, a kraľoval štyridsať rokov. 5 V Hebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom i nad Júdom. 6 A kráľ i jeho mužovia odišli do Jeruzalema proti Jebuzejovi, ktorý obýval tú zem a ktorý povedal Dávidovi: Nevojdeš sem, iba ak odstrániš slepých a krivých. Lebo vraveli vo svojej ubezpečenosti: Nevojde Dávid sem. 7 Ale Dávid zaujal hrad Sion. To je mesto Dávidovo. 8 A Dávid riekol toho dňa: Ktokoľvek zabije niektorého Jebuzeja, srúti ho do výmoliny, aj tých krivých a slepých, ktorých nenávidí duša Dávidova. Preto hovoria: Slepý a krivý nevojde do domu. 9 Potom býval Dávid na tom hrade a nazval ho mestom Dávidovým. A Dávid ho vystavil dokola od Millo až do vnútra. 10 A Dávid vše prospieval a bol väčším a väčším, a Hospodin, Bôh Zástupov, bol s ním. 11 A Chíram, kráľ Týru, poslal poslov k Dávidovi a poslal mu aj cedrové drevo i tesárov a kameniarov murovať, a vystavili Dávidovi dom. 12 A Dávid poznal, že Hospodin ho ustanovil za kráľa nad Izraelom a že povzniesol jeho kráľovstvo pre svoj ľud Izraela. 13 A Dávid si vzal ešte viaceré ženiny i ženy z Jeruzalema, odkedy bol prišiel z Hebrona, a tedy ešte sa narodili Dávidovi viacerí synovia a viaceré dcéry. 14 A toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammua, Šobab, Nátan a Šalamún, 15 a Jibchár, Elišua, Nefeg a Jafia, 16 a Elíšama, Eliada a Elípalet. 17 A keď počuli Filištíni, že pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom sišiel do hradu. 18 A Filištíni prišli a rozložili sa v doline Refaim. 19 Vtedy sa pýtal Dávid Hospodina a povedal: Či mám ísť hore proti Filištínom, či ich vydáš do mojej ruky? A Hospodin riekol Dávidovi: Iď, lebo cele iste dám Filištínov do tvojej ruky. 20 A tak prišiel Dávid do Bálperacíma a tam ich porazil Dávid a povedal: Hospodin pretrhol mojich nepriateľov predo mnou, jako keď voda pretrhne breh. Preto nazval meno toho miesta Bál-peracím . 21 A zanechali tam svoje rytiny, a pobral ich Dávid a jeho mužovia. 22 A ešte znova vyšli Filištíni hore a rozložili sa v doline Refaim. 23 A keď sa pýtal Dávid Hospodina, riekol: Nepojdeš hore. Obídi ich, aby si sa im dostal od chrbta a prijdeš na nich naproti morušiam. 24 A bude, keď počuješ šust krokov po vrcholoch moruší, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy vyšiel Hospodin pred tebou, aby uderil na tábor Filištínov. 25 Dávid učinil tak, ako mu prikázal Hospodin, a bil Filištínov od Geby, až ako ideš do Gázera.

2Sam 5, 1-25

Verš 1
Potom prišly všetky pokolenia Izraelove k Dávidovi do Hebrona a riekly: Hľa, my sme tvoja kosť a tvoje telo.
1Krn 11:1 - Potom sa shromaždili, celý Izrael, k Dávidovi do Hebrona a riekli: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo.

Verš 2
Už dávno, ešte keď bol Saul kráľom nad nami, ty si vyvodil a dovodil Izraela. A okrem toho ti riekol Hospodin: Ty budeš pásť môj ľud, Izraela, a ty budeš vojvodom nad Izraelom.
2Sam 7:7 - Kadekoľvek som chodil medzi všetkými synmi Izraelovými, či som azda voľakedy povedal slovo niektorému z pokolení Izraelových, ktorému som prikázal pásť môj ľud, Izraela, aby som bol povedal: Prečo ste mi nevystavili cedrového domu?
Ž 78:71 - odtiaľ ako chodil za brezými ovcami, a zaviedol ho, aby pásol Jakoba, jeho ľud, a Izraela, jeho dedičstvo.

Verš 5
V Hebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom i nad Júdom.
2Sam 2:11 - A počet dní, v ktorých bol Dávid v Hebrone nad domom Júdovým, bol sedem rokov a šesť mesiacov.
1Kr 2:11 - A dní, ktoré kraľoval Dávid nad Izraelom, bolo štyridsať rokov; v Hebrone kraľoval sedem rokov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov.
1Krn 3:4 - Šiesti sa mu narodili v Hebrone. A kraľoval tam sedem rokov a šesť mesiacov a tridsaťtri rokov kraľoval v Jeruzaleme.

Verš 8
A Dávid riekol toho dňa: Ktokoľvek zabije niektorého Jebuzeja, srúti ho do výmoliny, aj tých krivých a slepých, ktorých nenávidí duša Dávidova. Preto hovoria: Slepý a krivý nevojde do domu.
1Krn 11:6 - Lebo Dávid bol povedal: Ktokoľvek najprv porazí Jebuzeja, ten bude hlavou a veliteľom. A najprv vyšiel hore Joáb, syn Ceruje, a stal sa hlavou.

Verš 11
A Chíram, kráľ Týru, poslal poslov k Dávidovi a poslal mu aj cedrové drevo i tesárov a kameniarov murovať, a vystavili Dávidovi dom.
1Krn 14:1 - A Chíram, kráľ Týru, poslal poslov k Dávidovi pošlúc mu aj cedrové drevo i murárov i tesárov, aby mu vystavili dom.

Verš 13
A Dávid si vzal ešte viaceré ženiny i ženy z Jeruzalema, odkedy bol prišiel z Hebrona, a tedy ešte sa narodili Dávidovi viacerí synovia a viaceré dcéry.
1Krn 3:9 - To všetko boli synovia Dávidovi krome synov ženín, a Támar, ich sestra.
1Krn 14:3 - A Dávid si vzal ešte viaceré ženy v Jeruzaleme a Dávid splodil ešte viacero synov a dcér.

Verš 14
A toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammua, Šobab, Nátan a Šalamún,
1Krn 3:5 - A títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šima, Šobáb, Nátan a Šalamún, štyria, od Bat-šuy, dcéry Ammielovej.
1Krn 14:4 - A toto sú mená tých narodených, ktorých mal v Jeruzaleme: Šammua, Šobáb, Nátan a Šalamún,

Verš 17
A keď počuli Filištíni, že pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom sišiel do hradu.
1Krn 14:8 - A keď počuli Filištíni, že je Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom vyšiel oproti nim.

Verš 20
A tak prišiel Dávid do Bálperacíma a tam ich porazil Dávid a povedal: Hospodin pretrhol mojich nepriateľov predo mnou, jako keď voda pretrhne breh. Preto nazval meno toho miesta Bál-peracím .
Iz 28:21 - Lebo Hospodin povstane jako na vrchu Peracím, bude zúriť ako v údolí v Gibeone, aby učinil svoje dielo, svoje podivné dielo; aby vykonal svoju robotu, svoju čudnú robotu.

Verš 21
A zanechali tam svoje rytiny, a pobral ich Dávid a jeho mužovia.
1Krn 14:12 - A zanechali tam svojich bohov. A Dávid povedal, aby ich spálili, a tak ich spálili ohňom.

2Sam 5,1 - Zástupcovia izraelských kmeňov sa odvolávajú na krvný zväzok, ktorý ich púta k Dávidovi. Všetci pochádzajú od tých istých praotcov, Abraháma, Izáka a Jakuba.

2Sam 5,6 - Verše 6–8 sú veľmi nejasné. Isté je z nich iba to, že Dávid zaujal Sion. Jebuzejci sa pravdepodobne spoliehali na svoju pevnosť a robili si z Dávida posmech, že im na obranu hradu stačia slepí a kuľhaví. Dávid predsa zaujal hrad, ale slepých a kuľhavých nemal rád, lebo sa mu Jebuzejci nimi posmievali. Je to znak vtedajšieho nevyspelého rozmýš ľania, že Dávid nenávidí nevinných. – Sion bol juhovýchodný (podľa iných juhozápadný) vŕšok Jeruzalema. – Jebuzejci boli kanaánsky národ, pochádzali od Chamovho syna Kanaána (porov. Gn 10,16).

2Sam 5,9 - Melo (Mello) bola niektorá časť hradu; nič bližšieho o ňom nevieme. Ináč túto časť vybudoval len neskoršie Šalamún (1 Kr 9,15). Dávid budoval len v priestore, ktorý bol od Mela do vnútra mesta.

2Sam 5,11 - Hiram I., kráľ Týru, hlavného mesta Fenície, panoval r. 979–946 pr. Kr. Dávid zomrel asi v r. 971. Svoj dom staval teda len v posledných rokoch svojho panovania, v niektorý z rokov 979–971.

2Sam 5,18 - Údolie Refaim je medzi Jeruzalemom a Betlehemom.

2Sam 5,20 - "Paraš" znamená: "rozdelil, roztrhal". Ináč je nám miesto boja, Bal Parašim, neznáme.

2Sam 5,23 - "Hrušky" prekladáme s Vulg. V pôvodine sa ten strom volá "baká", nevieme však, aký to mohol byť strom.

2Sam 5,25 - Gezer je dnešné Tell Džezer, 10 km východne od Akaronu.