výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

2Sam 5, 1-25

1 Tehdy přišla všecka pokolení Izraelská k Davidovi do Hebronu, a mluvili, řkouce: Aj, my kost tvá a tělo tvé jsme. 2 A předešlých časů, když byl Saul králem nad námi, ty jsi vyvodil i zase přivodil lid Izraelský. A nadto řekl Hospodin tobě: Ty pásti budeš lid můj Izraelský, a ty budeš vývoda nad Izraelem. 3 Přišli také všickni starší Izraelští k králi do Hebronu, a učinil s nimi král David smlouvu v Hebronu před Hospodinem. I pomazali Davida za krále nad Izraelem. 4 Ve třidcíti letech byl David, když počal kralovati, a kraloval čtyřidceti let. 5 V Hebronu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců, a v Jeruzalémě kraloval třidceti a tři léta nade vším Izraelem a Judou. 6 Táhl pak král s lidem svým k Jeruzalému proti Jebuzejskému, obyvateli té země; kterýž mluvil Davidovi, řka: Nevejdeš sem, leč odejmeš slepé a kulhavé, pravíce: Nevejdeť sem David. 7 A však vzal David hrad Sion, toť jest město Davidovo. 8 Nebo řekl David v ten den: Kdož by koli porazil Jebuzea, a zlezl by žlaby jeho, a pobil by ty slepé i chromé, kteréž má v nenávisti duše Davidova, knížetem bude. Protož pravili: Slepý a kulhavý nevejde do toho domu. 9 I bydlil David na tom hradě, a nazval jej městem Davidovým; nebo vystavěl je David vůkol od Mello až do vnitřku. 10 A tak David čím dále tím více prospíval a rostl, Hospodin zajisté, Bůh zástupů, byl s ním. 11 Poslal také Chíram král Tyrský posly k Davidovi a dříví cedrového, i tesaře, kameníky a zedníky umělé, kteříž vystavěli dům Davidovi. 12 I poznal David, že ho potvrdil Hospodin za krále nad Izraelem, a že zvýšil království jeho pro lid svůj Izraelský. 13 Nabral pak sobě David ještě více ženin i žen z Jeruzaléma, když byl přišel z Hebronu, a naplodilo se Davidovi ještě více synů a dcer. 14 A tato jsou jména těch, kteříž se jemu zrodili v Jeruzalémě: Sammua, Sobab, Nátan a Šalomoun; 15 Též Ibchar a Elisua, a Nefeg a Jafia; 16 A Elisama a Eliada a Elifelet. 17 Uslyšavše pak Filistinští, že pomazali Davida za krále nad Izraelem, vytáhli všickni Filistinští hledati ho. Což když zvěděl David, sstoupil na místo hrazené. 18 Protož Filistinští přitáhše, položili se v údolí Refaim. 19 Tedy tázal se David Hospodina, řka: Potáhnu-li proti Filistinským? Vydáš-li je v ruku mou? Odpověděl Hospodin Davidovi: Táhni, neboť vydám jistotně Filistinské v ruku tvou. 20 I přitáhl David do Balperazim, a porazil je tam, a řekl: Protrhlť jest Hospodin nepřátely mé přede mnou, jako vody protrhují břehy. Protož nazval jméno místa toho Balperazim. 21 Nebo zanechali tu rytin svých, kteréž pobral David i muži jeho. 22 Opět znovu vytáhli Filistinští, a rozprostřeli se v údolí Refaim. 23 I tázal se David Hospodina. Kterýž odpověděl: Netáhni, ale obejda je po zadu, teprv dotřeš na ně naproti moruším. 24 A když uslyšíš, že šustí vrchové moruší, hneš se také; nebo tehdáž vyjde Hospodin před tebou, aby zbil vojska Filistinských. 25 I učinil David tak, jakž mu přikázal Hospodin, a porazil Filistinské od Gabaa, až kudy se jde do Gázer.

2Sam 5, 1-25

Verš 1
Tehdy přišla všecka pokolení Izraelská k Davidovi do Hebronu, a mluvili, řkouce: Aj, my kost tvá a tělo tvé jsme.
1Krn 11:1 - Nebo shromáždivše se všickni Izraelští k Davidovi do Hebronu, řekli: Aj, my kost tvá a tělo tvé jsme.

Verš 2
A předešlých časů, když byl Saul králem nad námi, ty jsi vyvodil i zase přivodil lid Izraelský. A nadto řekl Hospodin tobě: Ty pásti budeš lid můj Izraelský, a ty budeš vývoda nad Izraelem.
2Sam 7:7 - Nadto kudyž jsem koli chodil se všechněmi syny Izraelskými, zdali jsem jedno slovo řekl kterému z soudců Izraelských, kterémuž jsem přikázal pásti lid svůj Izraelský, řka: Proč jste mi neustavěli domu cedrového?
Ž 78:71 - Když chodil za ovcemi březími, zavedl jej, aby pásl Jákoba, lid jeho, a Izraele, dědictví jeho.

Verš 5
V Hebronu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců, a v Jeruzalémě kraloval třidceti a tři léta nade vším Izraelem a Judou.
2Sam 2:11 - A byl počet dnů, v nichž byl David králem v Hebronu nad domem Judovým, sedm let a šest měsíců.)
1Kr 2:11 - Dnů pak, v nichž kraloval David nad Izraelem, bylo čtyřidceti let. V Hebronu kraloval sedm let, a v Jeruzalémě kraloval třidceti a tři léta.
1Krn 3:4 - Šest se mu jich zrodilo v Hebronu, kdež kraloval sedm let a šest měsíců; třidceti pak a tři kraloval v Jeruzalémě.

Verš 8
Nebo řekl David v ten den: Kdož by koli porazil Jebuzea, a zlezl by žlaby jeho, a pobil by ty slepé i chromé, kteréž má v nenávisti duše Davidova, knížetem bude. Protož pravili: Slepý a kulhavý nevejde do toho domu.
1Krn 11:6 - Nebo byl řekl David: Kdož by koli nejprvé porazil Jebuzea, bude předním a knížetem. Protož vstoupil nejprvé Joáb syn Sarvie, a učiněn předním.

Verš 11
Poslal také Chíram král Tyrský posly k Davidovi a dříví cedrového, i tesaře, kameníky a zedníky umělé, kteříž vystavěli dům Davidovi.
1Krn 14:1 - Potom poslal Chíram král Tyrský posly k Davidovi, a dříví cedrového a zedníky i tesaře, aby stavěli jemu dům.

Verš 13
Nabral pak sobě David ještě více ženin i žen z Jeruzaléma, když byl přišel z Hebronu, a naplodilo se Davidovi ještě více synů a dcer.
1Krn 3:9 - Všickni ti synové Davidovi krom synů ženin, a Támar sestra jejich.
1Krn 14:3 - Pojal pak David ještě ženy v Jeruzalémě, a zplodil David více synů a dcer.

Verš 14
A tato jsou jména těch, kteříž se jemu zrodili v Jeruzalémě: Sammua, Sobab, Nátan a Šalomoun;
1Krn 3:5 - Potom tito se jemu zrodili v Jeruzalémě: Sammua, Sobab, Nátan a Šalomoun, čtyři, z Betsabé, dcery Amielovy;
1Krn 14:4 - A tato jsou jména těch, kteříž se jemu zrodili v Jeruzalémě: Sammua, Sobab, Nátan a Šalomoun,

Verš 17
Uslyšavše pak Filistinští, že pomazali Davida za krále nad Izraelem, vytáhli všickni Filistinští hledati ho. Což když zvěděl David, sstoupil na místo hrazené.
1Krn 14:8 - V tom uslyšavše Filistinští, že by pomazán byl David za krále nade vším Izraelem, vytáhli všickni Filistinští hledati Davida. O čemž uslyšav David, vytáhl proti nim.

Verš 20
I přitáhl David do Balperazim, a porazil je tam, a řekl: Protrhlť jest Hospodin nepřátely mé přede mnou, jako vody protrhují břehy. Protož nazval jméno místa toho Balperazim.
Iz 28:21 - Nebo jako na hoře Perazim povstane Hospodin, jako v údolí Gabaon hněvati se bude, aby dělal dílo své, neobyčejné dílo své, aby vykonal skutek svůj, neobyčejný skutek svůj.

Verš 21
Nebo zanechali tu rytin svých, kteréž pobral David i muži jeho.
1Krn 14:12 - Nebo nechali tam bohů svých. I přikázal David, aby je spálili.

2Sam 5,1 - Zástupcovia izraelských kmeňov sa odvolávajú na krvný zväzok, ktorý ich púta k Dávidovi. Všetci pochádzajú od tých istých praotcov, Abraháma, Izáka a Jakuba.

2Sam 5,6 - Verše 6–8 sú veľmi nejasné. Isté je z nich iba to, že Dávid zaujal Sion. Jebuzejci sa pravdepodobne spoliehali na svoju pevnosť a robili si z Dávida posmech, že im na obranu hradu stačia slepí a kuľhaví. Dávid predsa zaujal hrad, ale slepých a kuľhavých nemal rád, lebo sa mu Jebuzejci nimi posmievali. Je to znak vtedajšieho nevyspelého rozmýš ľania, že Dávid nenávidí nevinných. – Sion bol juhovýchodný (podľa iných juhozápadný) vŕšok Jeruzalema. – Jebuzejci boli kanaánsky národ, pochádzali od Chamovho syna Kanaána (porov. Gn 10,16).

2Sam 5,9 - Melo (Mello) bola niektorá časť hradu; nič bližšieho o ňom nevieme. Ináč túto časť vybudoval len neskoršie Šalamún (1 Kr 9,15). Dávid budoval len v priestore, ktorý bol od Mela do vnútra mesta.

2Sam 5,11 - Hiram I., kráľ Týru, hlavného mesta Fenície, panoval r. 979–946 pr. Kr. Dávid zomrel asi v r. 971. Svoj dom staval teda len v posledných rokoch svojho panovania, v niektorý z rokov 979–971.

2Sam 5,18 - Údolie Refaim je medzi Jeruzalemom a Betlehemom.

2Sam 5,20 - "Paraš" znamená: "rozdelil, roztrhal". Ináč je nám miesto boja, Bal Parašim, neznáme.

2Sam 5,23 - "Hrušky" prekladáme s Vulg. V pôvodine sa ten strom volá "baká", nevieme však, aký to mohol byť strom.

2Sam 5,25 - Gezer je dnešné Tell Džezer, 10 km východne od Akaronu.