výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Sam 10, 1-19

1 Potom zomrel kráľ Amónčanov a po ňom sa ujal vlády jeho syn Chánun. 2 Dávid si povedal: Prejavím Náchašovmu synovi Chánunovi láskavosť, ako to urobil jeho otec mne. Prostredníctvom svojich služobníkov mu prejavil sústrasť nad jeho otcom. Keď prišli Dávidovi služobníci do krajiny Amónčanov, 3 amónski hodnostári svojmu pánovi Chánunovi povedali: Nazdávaš sa, že si chce Dávid uctiť tvojho otca, keď ti posiela tešiteľov? Neposiela azda Dávid k tebe svojich služobníkov skôr preto, aby preskúmal mesto, presliedil ho a zničil? 4 Nato Chánun chytil Dávidových služobníkov, oholil im polovicu brady, odstrihol im polovicu šiat až po zadok a tak ich prepustil. 5 Keď to oznámili Dávidovi, poslal im naproti ľudí, lebo tí muži boli veľmi zhanobení. Kráľ odkázal: Zostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vrátite. 6 Amónčania si uvedomili, že si Dávida rozhnevali. Najali si Aramejčanov z Bét-Rechóbu, Aramejčanov z Cóby, dvadsaťtisíc pešiakov, kráľa Maaky s tisíc mužmi a dvanásťtisíc mužov z Tóbu. 7 Keď sa to Dávid dozvedel, vypravil Jóaba s celým vojskom hrdinov. 8 Amónčania zaujali bojové postavenie pri vchode do brány. Aramejčania z Cóby, z Rechóba, muži z Tóbu a Maaky stáli v poli samostatne. 9 Keď Jóab zbadal, že mu hrozí boj spredu i zozadu, vybral si z celého Izraela tých najlepších a postavil sa proti Aramejčanom. 10 Zvyšok ľudu zveril veleniu svojho brata Abíšaja a nasmeroval ho proti Amónčanom. 11 Povedal mu: Ak budú mať Aramejčania nado mnou prevahu, prídeš mi na pomoc. Ak budú mať prevahu nad tebou Amónčania, prídem ti pomôcť ja. 12 Buď silný, vzchopme sa za náš ľud a za mestá nášho Boha! Hospodin nech urobí, čo uzná za dobré. 13 Jóab so svojím ľudom postupoval v boji proti Aramejčanom; tí však pred ním zutekali. 14 Keď Amónčania videli, že sa Aramejčania dali na útek, zutekali pred Abíšajom aj oni a stiahli sa do mesta. Jóab sa vrátil z boja proti Amónčanom a prišiel do Jeruzalema. 15 Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, sústredili sa. 16 Hadad-Ezer vyslal poslov, aby získal Aramejčanov spoza Eufratu. Tí prišli do Chelámu na čele so Šóbakom, veliteľom Hadad-Ezerovho vojska. 17 Keď to ohlásili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a dorazil do Chelámu. Aramejčania sa zoradili do útoku a bojovali proti Dávidovi. 18 Aramejčania však utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom sedemsto bojových vozov a pobil štyridsaťtisíc jazdcov. Veliteľa vojska Šóbaka zranil tak, že tam zomrel. 19 Keď všetci králi, podriadení Hadad-Ezerovi videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s ním mier a slúžili mu. Aramejčania sa už báli ďalej pomáhať Amónčanom.

2Sam 10, 1-19

Verš 1
Potom zomrel kráľ Amónčanov a po ňom sa ujal vlády jeho syn Chánun.
1Krn 19:1 - Neskôr, keď zomrel amónsky kráľ Náchaš, stal sa namiesto neho kráľom jeho syn.

2Sam 10,4 - Oholenie brady pokladali za vrcholnú potupu. Preto sa posli ani nemali vrátiť domov, kým im brada nenarástla.

2Sam 10,6 - O Sobe pozri 8,3. Krajiny Bet-Rohob a Maácha boli kdesi pri prameňoch Jordána. Tob bol od nich východne (Sdc 11,5). – Z Maáchy a Tobu spolu najali 12 000 mužov, lebo všetkého najatého vojska bolo 32 000; porov. 1 Krn 19,7.

2Sam 10,16 - Rieka, o ktorej je tu reč, je asi Jordán. Meno mesta Helam Vulg mylne prekladá: "ich vojsko". Helam bol kdesi v Zajordánsku, ale bližšie jeho poloha je neznáma.

2Sam 10,18 - Podľa 1 Krn 19,18 nie jazdcov, ale pešiakov.