výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

2Sam 10, 1-19

1 Stalo se také potom, že umřel král Ammonitský, a kraloval Chanun syn jeho po něm. 2 I řekl David: Učiním milosrdenství s Chanunem synem Náhasovým, jakož otec jeho učinil milosrdenství nade mnou. Tedy poslal David, aby ho potěšil skrze služebníky své pro otce jeho. I přišli služebníci Davidovi do země Ammonitských. 3 I řekla knížata Ammonitská k Chanunovi, pánu svému: Cožť se zdá, že David činí poctivost otci tvému, že poslal k tobě, kteříž by tě potěšili? Zdaliž ne proto, aby shlédl město a vyšpehoval je, a potom je podvrátil, poslal David služebníky své k tobě? 4 A tak Chanun vzav služebníky Davidovy, oholil každému půl brady, a zustřihoval roucha jejich až do polovice, totiž až do zadků jejich, a propustil je. 5 To když oznámili Davidovi, poslal proti nim, (nebo muži ti zohaveni byli velice), a řekl jim král: Pobuďte v Jerichu, dokudž neobrostou brady vaše, potom se navrátíte. 6 Vidouce pak Ammonitští, že se zošklivili Davidovi, poslavše, najali ze mzdy z Syrie z domu Rohob, a z Syrie Soba dvadcet tisíců pěších, a od krále Maacha tisíc mužů, a od Istoba dvanácte tisíc mužů. 7 Což uslyšev David, poslal Joába se vším vojskem udatných. 8 A tak vytáhše Ammonitští, šikovali se k boji u brány, Syrští také, Soba a Rohob, a Istob i Maacha zvláště byli na poli. 9 A protož vida Joáb proti sobě sšikovaný boj s předu i s zadu, vybrav některé ze všech výborných Izraelských, sšikoval je také proti Syrským. 10 Ostatek pak lidu dal pod správu Abizai bratra svého, a sšikoval jej proti Ammonitským. 11 A řekl: Jestliže Syrští budou silnější mne, přispěješ mi na pomoc; jestliže pak Ammonitští silnější budou tebe, také přispěji, abych pomohl tobě. 12 Posiliž se, a buďme udatní, bojujíce za lid náš a za města Boha našeho, Hospodin pak učiní, což se jemu dobře líbiti bude. 13 I přistoupil Joáb s lidem svým k bitvě proti Syrským, a oni utekli před ním. 14 Tedy Ammonitští vidouce, že utíkají Syrští, utekli i oni před Abizai a vešli do města. I navrátil se Joáb od Ammonitských a přišel do Jeruzaléma. 15 Ale Syrští vidouce, že by poraženi byli od Izraele, sebrali se vespolek. 16 Poslal také Hadarezer a vyvedl Syrské, kteříž bydlejí za řekou, a přišli k Helam; Sobach pak, hejtman vojska Hadarezerova, vedl je. 17 I oznámeno to Davidovi. Kterýžto shromáždiv všecken lid Izraelský, přepravil se přes Jordán, a přitáhli k Helam. I sšikovali se Syrští proti Davidovi, a bojovali proti němu. 18 Tedy utekli Syrští před Izraelem, a porazil David z Syrských sedm set vozů a čtyřidceti tisíc jezdců. Sobacha také hejtmana vojska toho ranil, i umřel tu. 19 Když pak viděli všickni králové, kteříž byli při Hadarezerovi, že jsou poraženi od Izraele, vešli v pokoj s Izraelem a sloužili jemu. A nesměli již více Syrští táhnouti na pomoc Ammonitským.

2Sam 10, 1-19

Verš 1
Stalo se také potom, že umřel král Ammonitský, a kraloval Chanun syn jeho po něm.
1Krn 19:1 - Stalo se zatím, že umřel Náhas král Ammonitský, a kraloval syn jeho místo něho.

2Sam 10,4 - Oholenie brady pokladali za vrcholnú potupu. Preto sa posli ani nemali vrátiť domov, kým im brada nenarástla.

2Sam 10,6 - O Sobe pozri 8,3. Krajiny Bet-Rohob a Maácha boli kdesi pri prameňoch Jordána. Tob bol od nich východne (Sdc 11,5). – Z Maáchy a Tobu spolu najali 12 000 mužov, lebo všetkého najatého vojska bolo 32 000; porov. 1 Krn 19,7.

2Sam 10,16 - Rieka, o ktorej je tu reč, je asi Jordán. Meno mesta Helam Vulg mylne prekladá: "ich vojsko". Helam bol kdesi v Zajordánsku, ale bližšie jeho poloha je neznáma.

2Sam 10,18 - Podľa 1 Krn 19,18 nie jazdcov, ale pešiakov.