výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Sam 8, 1-18

1 Potom Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich, odobral im aj Meteg-Ammu. 2 Porazil i Moábcov a zmeral ich šnúrou, keď im kázal ľahnúť si na zem; na dve šnúry odmeral tých, čo mali byť usmrtení, a na celú šnúru tých, čo mali byť ponechaní nažive. Tak sa stal Moáb Dávidovým poddaným a prinášal mu poplatky. 3 Dávid porazil aj Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby, keď práve chcel rozšíriť svoju moc až po rieku Eufrat. 4 Dávid mu zajal tisícsedemsto jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť všetky kone od vojnových vozov, ale sto vojnových vozov si ponechal. 5 Keď Sýrčania z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Cóby, Dávid pobil zo Sýrčanov dvadsaťtisíc mužov. 6 Potom Dávid umiestnil posádky v damašskej Sýrii, Sýrčania stali sa Dávidovými poddanými a platili poplatky. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil. 7 Dávid pobral aj zlaté štíty, ktoré mali Hadadezerovi služobníci, a priniesol ich do Jeruzalema. 8 Z Betachu i z Bérótaja, z miest Hadadezerových, pobral kráľ Dávid veľmi mnoho bronzu. 9 Keď sa kráľ Tóí z Chamátu dopočul, že Dávid porazil všetko Hadadezerovo vojsko, 10 poslal svojho syna Jóráma ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Hadadezerovi a porazil ho, lebo Hadadezer bol v nepriateľskom pomere s Tóím; Jórám priniesol so sebou strieborné, zlaté i bronzové nádoby. 11 Kráľ Dávid aj tie zasvätil Hospodinovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil z koristi od všetkých národov, ktoré si podmanil, 12 od Sýrie a Moábu aj od Ammóncov i od Filištíncov a aj z koristi Amáléka, Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby. 13 Dávid sa preslávil aj tým, že pri návrate pobil osemnásťtisíc Sýrčanov v Soľnom údolí. 14 Posádky umiestnil aj v celom Edóme, takže celý Edóm bol poddaný Dávidovi. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil. 15 Tak Dávid kraľoval nad celým Izraelom a prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. 16 Jóáb, syn Cerújin, bol nad vojskom, Jehóšáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom; 17 Cádók, syn Achitúbov, a Achímelech, syn Ebjátárov, boli kňazmi, a Serájá bol pisárom. 18 Benájá, syn Jehójádov, bol nad Kereťanmi a Peleťanmi; aj Dávidovi synovia boli kňazmi.

2Sam 8, 1-18

Verš 16
Jóáb, syn Cerújin, bol nad vojskom, Jehóšáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom;
1Krn 18:15 - Jóáb, syn Cerújin, velil vojsku, Jóšáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom,

Verš 1
Potom Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich, odobral im aj Meteg-Ammu.
1Krn 18:1 - Potom Dávid porazil Filištíncov, pokoril ich a odňal z moci Filištíncov Gat s príslušnými osadami.

Verš 4
Dávid mu zajal tisícsedemsto jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť všetky kone od vojnových vozov, ale sto vojnových vozov si ponechal.
1Krn 18:4 - Dávid mu odňal tisíc vozov, sedemtisíc jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov; dal ochromiť všetky záprahy a ponechal z nich sto záprahov.

Verš 13
Dávid sa preslávil aj tým, že pri návrate pobil osemnásťtisíc Sýrčanov v Soľnom údolí.
Ž 60:1 - Pre hudobný prednes na nápev: Ľalia svedectva. Pamätný žalm Dávidov na poučenie,

2Sam 8,1 - Výraz: "moc nad daňami" je veľmi neurčitý a nejasný. Azda ho treba rozumieť tak, že si Dávid Filištíncov urobil poplatníkmi, hoci doteraz Izraeliti boli závislí na Filištíncoch. 1 Kr 18,1 hovorí, že Dávid odňal Filištíncom Gét.

2Sam 8,2 - Nesmieme toto počínanie posudzovať podľa našich dnešných mravov. Zajatý vojak za starých čias stratil právo na život a bolo to ešte milosrdenstvo, že tretinu nechal nažive.

2Sam 8,3 - O Sobre pozri 1 Sam 14,47.

2Sam 8,4 - Zvieratá ochromovali tak, že im na zadnej nohe podrezali šľachu. Dávid to urobil preto, lebo ešte nevedel zaobchádzať s bojovými vozmi. Ale porov. aj Dt 17,16.

2Sam 8,8 - Poloha Bety (hebrejsky Betach, lepšie je s 1 Krn 18,8 a Gn 22,24 čítať Tebach) a Berotu je neznáma.

2Sam 8,9 - Emat, dnes Chama, je mesto v Sýrii pri rieke Orontes.

2Sam 8,13 - Doplňujeme podľa LXX. Soľné údolie bolo asi na juh od Mŕtveho mora.

2Sam 8,17 - Poradie mien je v dnešných osnovách poprehadzované (Vulg číta: Sádok, syn Achitoba, a Achimelech, syn Abiatara). Správne poradie je, ktoré uvádzame v preklade.

2Sam 8,18 - Kereťania sú pravdepodobne Kréťania, Feleťania sú pravdepodobne Filištínci. Z týchto cudzincov si Dávid zostavil osobitný vojenský oddiel. – Kňazi pochádzali z kmeňa Lévi, Dávid bol z kmeňa Júdovho. V akom zmysle mohli byť Dávidovi synovia kňazmi, nevieme; 1 Krn 18,17 píše, že boli pohlavármi, náčelníkmi.