výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Sam 21, 1-22

1 Raz za Dávidových čias bol hlad tri roky za sebou. Keď Dávid hľadal Hospodinovu tvár, Hospodin mu povedal: Na Saulovi a na jeho krvilačnom dome leží krvná vina, pretože pobili Gibeóncov. 2 Vtedy kráľ povolal Gibeóncov a prehovoril k nim. Gibeónci nepatrili k Izraelcom, ale ku zvyšku Amorejcov, ktorým Izraelčania prisahali, no Saul vo svojom horlení za Izrael a Júdu sa ich usiloval vyhubiť. 3 Vtedy sa Dávid opýtal Gibeóncov: Čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žehnali Hospodinovmu dedičstvu? 4 Gibeónci mu odpovedali: Nám nejde o striebro ani o zlato pri Saulovi a jeho dome, a nejde nám o usmrtenie kohokoľvek v Izraeli. Nato im povedal: Čo poviete, to vám urobím. 5 Odpovedali kráľovi: Z potomkov muža, ktorý nás vyhubil a zamýšľal nás vyničiť, aby sme neobstáli ani v jednom kraji Izraela, 6 nech nám vydajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hospodinom na vrchu Hospodinovom. Kráľ odpovedal: Vydám vám ich. 7 Ale kráľ predsa ušetril Mefibóšeta, syna Saulovho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hospodinovi, ktorú Dávid a Saulov syn Jonatán urobili medzi sebou. 8 Kráľ vzal dvoch synov Ajjovej dcéry Ricpy, ktorých porodila Saulovi - Armóního a Mefibóšeta - a piatich synov Saulovej dcéry Méraby, ktorých porodila Adrielovi, synovi Barzillaja Mechólskeho. 9 Vydal ich do rúk Gibeóncov, ktorí ich obesili na vrchu pred Hospodinom. Tak zahynuli v prvých dňoch žatvy, keď sa začínal kosiť jačmeň, naraz siedmi. 10 Ajjova dcéra Ricpa vzala vrecovinu a prestrela ju na skalu od začiatku žatvy, až kým na nich nespŕchlo z neba, a nedovolila nebeskému vtáctvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci. 11 Keď oznámili Dávidovi, čo urobila Ricpa, druhá Saulova žena, 12 zobral Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jábeš-Gileádu, ktorí ich ukradli z námestia Bét-Šánu, kde ich Filištínci obesili v ten deň, keď zabili Saula na Gilbói. 13 Odniesol odtiaľ Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána; a pozbierali aj kosti obesencov. 14 I pochovali kosti Saula a jeho syna Jonatána v krajine Benjamín v Cele, v hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všetko, čo rozkázal kráľ. Po tomto sa Hospodin zmiloval nad krajinou. 15 Potom znova došlo k vojne Filištíncov proti Izraelčanom. Vyrazil Dávid a jeho služobníci s ním a bojovali proti Filištíncom; pritom sa Dávid unavil. 16 Vtedy Jišbí v Nóbe, ktorý bol z rodu obrov, jeho kopija vážila tristo šekelov bronzu a mal opásaný nový meč, si povedal, že zabije Dávida. 17 Ale prišiel mu na pomoc Cerújin syn Abíšaj. Zrazil Filištínca a usmrtil ho. Vtedy Dávidovi muži prisahali a hovorili: Už nepôjdeš viac s nami do boja, aby si nevyhasil sviecu Izraela. 18 Nato došlo opäť k boju s Filištíncami v Góbe. Vtedy Sibbechaj z Chúše porazil Safa, ktorý bol tiež z rodu obrov. 19 Potom bola ďalšia vojna s Filištíncami v Góbe. Elchánán, syn Jaré-Oregíma Betlehemského, zabil Goliáša Gatského, ktorý mal rukoväť na kopiji ako tkáčsky návoj. 20 Zasa došlo k vojne v Gate. Bol tam obrovský muž, ktorý mal na rukách a nohách po šesť prstov, spolu dvadsaťštyri, a pochádzal tiež z rodu obrov. 21 Keď hanobil Izrael, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Šimmeu. 22 Títo štyria boli z rodu obrov v Gate a padli Dávidovou rukou a rukou jeho služobníkov.

2Sam 21, 1-22

Verš 2
Vtedy kráľ povolal Gibeóncov a prehovoril k nim. Gibeónci nepatrili k Izraelcom, ale ku zvyšku Amorejcov, ktorým Izraelčania prisahali, no Saul vo svojom horlení za Izrael a Júdu sa ich usiloval vyhubiť.
Joz 9:19 - Všetci predstavení povedali celému zboru: Prisahali sme im na Hospodina, Boha Izraela, preto sa ich teraz nesmieme dotknúť.

Verš 12
zobral Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jábeš-Gileádu, ktorí ich ukradli z námestia Bét-Šánu, kde ich Filištínci obesili v ten deň, keď zabili Saula na Gilbói.
1Sam 31:10 - Potom uložili jeho brnenie v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na múr v Bét-Šáne.

Verš 18
Nato došlo opäť k boju s Filištíncami v Góbe. Vtedy Sibbechaj z Chúše porazil Safa, ktorý bol tiež z rodu obrov.
1Krn 20:4 - Potom zase vypukla vojna s Filištíncami pri Gezere. Vtedy zabil Sibbechaj Chúšsky jedného z obrov, a tak boli Filištínci pokorení.

Verš 7
Ale kráľ predsa ušetril Mefibóšeta, syna Saulovho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hospodinovi, ktorú Dávid a Saulov syn Jonatán urobili medzi sebou.
1Sam 18:3 - Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo si ho zamiloval ako seba samého.
1Sam 20:15 - neodopri svoje milosrdenstvo môjmu domu vtedy, keď do jedného vyplieni Hospodin Dávidových nepriateľov z povrchu zeme.
1Sam 20:42 - I povedal Jonatán Dávidovi: Choď v pokoji, ako sme si obaja prisahali v mene Hospodinovom: Hospodin bude svedkom medzi mnou a tebou a medzi mojím a tvojím potomstvom až na veky.
1Sam 23:18 - Potom obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid ostal v Chóreši a Jonatán sa vrátil domov.

2Sam 21,1 - Kedy ich Šaul prenasledoval a zabíjal, nevieme.

2Sam 21,6 - Slovo "kedysi" dokladáme z Vulg.

2Sam 21,8 - V dnešnej osnove sa omylom spomína Šaulova dcéra Michol. Adrielova žena bola Merob (1 Sam 18,19).

2Sam 21,10 - Mŕtvoly popravených ostali nepochované, kým neprestal trest suchoty.

2Sam 21,12 - Pozri 1 Sam 31,12.

2Sam 21,14 - Sela je ináč neznáma (porov. Joz 18,28).

2Sam 21,16 - Začiatok verša je porušený. Vulg volá obra: Jesbibenob. Rafaimci boli zvyšky obrovských obyvateľov Kanaánu: Gn 14,5; 15,20.

2Sam 21,18 - Gob bol niekde pri Gezeri. Podľa 1 Krn 20,4 bojište bolo pri Gezeri. Aj meno filištínskeho obra Safa sa tým píše Sofai. Chušaťanci pochádzali z Betlehema (1 Krn 4,4).

2Sam 21,19 - Dnešný hebrejský text a Vulg píše, že Elchanan (Vulg: Adeodatus=Bohdan) zabil Goliáša. Ale text je bezpochyby porušený, veď Goliáša zabil Dávid (1 Sam 17). Preto opravujeme text podľa 1 Krn 20,5.