výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Sam 20, 1-26

1 Našiel sa tam náhodou jeden naničhodník menom Šeba, Bichrího syn, Benjamínec. Ten zatrúbil na trúbu a volal: My nemáme podiel na Dávidovi, ani dedičstva na Izajovom synovi. Každý do svojho stanu, Izrael! 2 Vtedy všetci izraelskí mužovia odstúpili od Dávida a šli za Bichrího synom Šebom, ale judskí mužovia sa pridŕžali svojho kráľa od Jordánu až po Jeruzalem. 3 Tak prišiel Dávid domov do Jeruzalema, vzal desať vedľajších žien, ktoré tam zanechal strážiť dom, dal ich do domáceho väzenia, živil ich, ale nevchádzal k nim. Zostali zavreté až do smrti a žili ako vdovy. 4 Potom povedal kráľ Amásovi: Zvolaj mi do troch dní judských mužov a buď tu aj ty! 5 Amása odišiel zvolať Júdejcov, ale prekročil určený čas. 6 Vtedy povedal Dávid Abíšajovi: Teraz nám Bichrího syn Šeba bude nebezpečnejší ako Absolón. Preto vezmi služobníkov svojho pána a prenasleduj ho, aby si nenašiel opevnené mestá a aby nám neušiel z očí. 7 Vyrazili za ním Jóábovi mužovia i Kereťania a Peleťania a všetci hrdinovia; a vyšli z Jeruzalema prenasledovať Šebu, syna Bichrího. 8 Keď už boli pri veľkej skale, ktorá je v Gibeóne, prichádzal k nim Amása. Jóáb bol oblečený do šiat, na nich mal opásaný meč, pripevnený na bedrách, ale mu vypadol, keď kráčal. 9 Jóáb povedal Amásovi: Ako sa máš, brat môj! Pritom Jóáb pravou rukou chytil Amásu za bradu, akoby ho chcel pobozkať. 10 No Amása si nevšimol meč, ktorý mal Jóáb v ruke. Ten mu ho vrazil do brucha tak, že mu vnútornosti vypadli na zem, a on zomrel bez toho, že by mu bol dal druhú ranu. Jóáb a jeho brat Abíšaj však prenasledovali Šebu, syna Bichrího. 11 Z Jóábových služobníkov stál jeden nad Amásom a volal: Kto je za Jóába a za Dávida, nech ide za Jóábom! 12 Ale Amása ležal v krvi uprostred cesty. Keď onen muž videl, že sa všetok ľud zastavuje, odtiahol Amásu z cesty na pole a hodil na neho rúcho, lebo videl, že každý, kto prešiel popri ňom, zastal. 13 Keď ho odpratali z cesty, všetci mužovia šli za Jóábom prenasledovať Šebu, syna Bichrího. 14 Tento však prešiel cez všetky izraelské kmene až po Ábel-Bétmaachu, a všetci Bichrijci sa zhromaždili a šli za ním. 15 Všetok ľud, ktorý bol s Jóábom, prišiel a obkľúčil ho v Ábel-Bétmaache; nasypali val proti mestu, ktorý siahal až po hradby, a snažili sa zrúcať múry. 16 Vtom zvolala múdra žena z mesta: Počujte, počujte! Povedzte Jóábovi: Príď sem, chcem sa s tebou zhovárať. 17 Keď sa k nej priblížil, spýtala sa ho: Ty si Jóáb? On odpovedal: Som! Ona mu vravela: Počuj slová svojej služobnice. I odpovedal: Počúvam. 18 Hovorila ďalej: Za starých čias vravievali: Len nech sa opýtajú v Ábele, vtedy dôjdu k cieľu! 19 Ja som z pokojných a verných v Izraeli, a ty sa usiluješ skaziť mesto a matku v Izraeli! Prečo chceš ničiť Hospodinovo dedičstvo? 20 Vtedy Jóáb odpovedal: Vôbec nie, vonkoncom nie! Nechcem ani ničiť, ani skaziť! 21 Nie je to tak, ale muž z Efrajimského pohoria menom Šeba, syn Bichrího, pozdvihol ruku proti kráľovi Dávidovi. Vydajte mi ho samého, a ja odtiahnem od mesta. Žena povedala Jóábovi: Hľa, jeho hlavu ti prehodia cez múr. 22 Nato žena prehovorila celé mesto svojou múdrosťou, tak že Šebovi, synovi Bichrího, zoťali hlavu a hodili ju Jóábovi. Keď ten zatrúbil na trúbu, rozišli sa von z mesta, každý do svojho stanu. A Jóáb sa vrátil do Jeruzalema ku kráľovi. 23 Jóáb velil celému vojsku Izraela a Jehójádov syn Benájá Kereťanom a Peleťanom. 24 Adórám bol nad nútenými prácami a Achilúdov syn Jehóšáfát bol kancelárom. 25 Šejá bol pisárom, Cádók a Ebjátár boli kňazmi. 26 Jáírovec Írá bol tiež Dávidovým kňazom.

2Sam 20, 1-26

Verš 10
No Amása si nevšimol meč, ktorý mal Jóáb v ruke. Ten mu ho vrazil do brucha tak, že mu vnútornosti vypadli na zem, a on zomrel bez toho, že by mu bol dal druhú ranu. Jóáb a jeho brat Abíšaj však prenasledovali Šebu, syna Bichrího.
1Kr 2:5 - Aj to vieš, čo mi urobil Jóáb, syn Cerújin, čo urobil dvom veliteľom izraelských vojsk: synovi Nérovmu Abnérovi a synovi Jeterovmu Amásovi, keď ich zavraždil, a krv, určenú na boj, prelial v mieri; poškvrnil bojovou krvou opasok na svojich bedrách a obuv na svojich nohách.

Verš 23
Jóáb velil celému vojsku Izraela a Jehójádov syn Benájá Kereťanom a Peleťanom.
2Sam 8:16 - Jóáb, syn Cerújin, bol nad vojskom, Jehóšáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom;

2Sam 20,3 - Nežil s nimi manželsky, lebo ich zneuctil jeho syn Absolón (16,22).

2Sam 20,4 - Amasa bol vojvodcom, porov. 19,14.

2Sam 20,5 - Keď sa Amasovi nepodarilo za tri dni mobilizovať Júdovcov, poveruje Dávid Abisaiho, aby prenasledoval Sebu. Ako z nasledujúcich veršov vidieť, túto príležitosť chce využiť Joab, ktorý pre smrť Absolóna padol do nemilosti, a znovu chce na seba strhnúť moc.

2Sam 20,7 - T. j. za Abisaim.

2Sam 20,8 - O Gabaone pozri 2,12.

2Sam 20,11 - Určenie "pri ňom", t. j. pri Amasovi.

2Sam 20,14 - Abel-Bet-Maácha je asi dnešný Abil, sever ne od Meromského jazera na severnom pohraničí izraelského územia. – Druhá polovica verša je veľmi porušená a nejasná. Podávame jej najpravdepodobnejší zmysel.

2Sam 20,15 - "I prišli", totiž Joabovi ľudia.

2Sam 20,18 - Porekadlo, ktoré povedala žena, dnes už nevieme preložiť, lebo osnova je porušená. Podávame znenie Vulgáty. – Žena chce povedať, že Abel-Bet-Maácha bola vychýrená o svojej múdrosti, sem sa chodili ľudia radiť. Zazlieva Joabovi, že práve toto mesto chce zničiť. – Mestá boli matkami okolitých dedín.

2Sam 20,23 - O Banaiášovi, Kereťanoch a Feleťanoch pozri 8,18. – Na konci knihy sa pripomínajú hlavní hodnostári Dávidovi. Nasledujúce hlavy 21–24 sú dodatky, ktoré časove nepatria na koniec Dávidovho panovania.