výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Sam 20, 1-26

1 Tehdy se vyskytl ničemník jménem Šeba, syn Bichrího, benjamínského muže. Ten zatroubil na polnici a zvolal: "My nemáme podíl v Davidovi, nemáme dědictví v synu Jišajovu. Každý ke svým stanům, Izraeli!" 2 Všichni izraelští muži přešli od Davida k Šebovi, synu Bichrího, ale judští muži, od Jordánu až k Jeruzalému, se přimkli ke svému králi. 3 David vešel do svého domu v Jeruzalémě. Král vzal deset žen, byly to ženiny zanechané, aby střežily dům, a dal je do střeženého domu; zaopatřil je, ale nevcházel k nim. Tak byly uzavřeny až do dne své smrti a žily jako vdovy. 4 Král poručil Amasovi: "Do tří dnů mi svolej judské muže. I ty se sem dostav." 5 Amasa šel Judu svolat, ale promeškal určenou lhůtu. 6 I řekl David Abíšajovi: "Šeba, syn Bichrího, nám teď bude škodit více než Abšalóm. Ihned vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, aby si nenašel opevněná města a neunikl našim očím." 7 Za ním vytáhli Jóabovi muži, Keretejci a Peletejci i všichni bohatýři. Vytáhli z Jeruzaléma, aby pronásledovali Šebu, syna Bichrího. 8 Byli právě u velikého kamene, který je v Gibeónu, když k nim přišel Amasa. Jóab byl přepásán přes své odění a šat; měl pás s mečem v pochvě připnutý na bedrech; když vycházel, meč se povysunul. 9 Jóab Amasovi řekl: "Pokoj tobě, můj bratře!" A pravou rukou vzal Jóab Amasu za bradu, aby ho políbil. 10 Amasa však přitom nedal pozor na meč v Jóabově ruce. Ten ho bodl pod žebra, takže mu vnitřnosti vyhřezly na zem; aniž mu dal druhou ránu, zemřel. Pak Jóab a jeho bratr Abíšaj pronásledovali Šebu, syna Bichrího. 11 Jeden z Jóabovy družiny stál nad Amasou a volal: "Kdo chce jít s Jóabem a kdo je Davidův, za Jóabem!" 12 Amasa se válel v krvi uprostřed silnice. Když ten muž viděl, že se všechen lid zastavuje, odvlekl Amasu ze silnice do pole a hodil přes něj pokrývku; viděl totiž, že každý, kdo k němu přijde, zůstává stát. 13 Jakmile ho odklidil ze silnice, všichni muži táhli za Jóabem, aby pronásledovali Šebu, syna Bichrího. - 14 Ten prošel všemi izraelskými kmeny až do Abelu a Bét-maaky; také všichni Bérejci se shromáždili a šli za ním. - 15 Jóabovi muži přišli a oblehli ho v Abel-bét-maace. Zřídili proti městu násep a ten dosahoval k valu; všechen lid, který byl s Jóabem, se snažil strhnout hradby. 16 Tu jedna moudrá žena zavolala z města: "Slyšte, slyšte! Povězte prosím Jóabovi: Přistup sem a já k tobě promluvím." 17 Když se k ní přiblížil, žena se ho zeptala: "Ty jsi Jóab?" Odpověděl: "Jsem." Řekla mu: "Vyslechni slova své otrokyně." Odvětil: "Poslouchám." 18 Pokračovala: "Kdysi se říkávalo: Je nutno doptat se v Abelu a přesně tak to provést. 19 Jsme pokojné, věrné izraelské město. A ty usiluješ umořit město, matku v Izraeli. Proč chceš pohltit Hospodinovo dědictví?" 20 Jóab odpověděl: "Toho jsem dalek, toho jsem dalek! Nechci je pohltit ani zničit. 21 Věc se má jinak. Muž z Efrajimského pohoří, jenž se jmenuje Šeba, syn Bichrího, pozdvihl ruku proti králi, proti Davidovi. Vydejte ho, jen jeho samotného, a já od města odtáhnu." Žena Jóabovi řekla: "Nuže, bude ti hozena přes hradby jeho hlava." 22 Pak šla ta žena se svou moudrou radou ke všemu lidu. Šebovi, synu Bichrího, uťali hlavu a hodili ji Jóabovi. Ten zatroubil na polnici a rozešli se od města, každý ke svým stanům. Jóab se vrátil do Jeruzaléma ke králi. 23 Jóab byl nad vším izraelským vojskem. Benajáš, syn Jójadův, byl nad Keretejci a Peletejci. 24 Adorám byl nad nucenými pracemi, Jóšafat, syn Achílúdův, byl kancléřem, 25 Šeja byl písařem, Sádok a Ebjátar kněžími. 26 Též Íra Jaírský byl Davidovým knězem.

2Sam 20, 1-26

Verš 10
Amasa však přitom nedal pozor na meč v Jóabově ruce. Ten ho bodl pod žebra, takže mu vnitřnosti vyhřezly na zem; aniž mu dal druhou ránu, zemřel. Pak Jóab a jeho bratr Abíšaj pronásledovali Šebu, syna Bichrího.
1Kr 2:5 - Ty také víš, co mi udělal Jóab, syn Serújin, co udělal dvěma velitelům izraelských vojsk, Abnérovi, synu Nérovu, a Amasovi, synu Jeterovu: Zabil je a dopustil se válečného krveprolití v čas pokoje. Krví prolitou jako ve válce si potřísnil opasek na svých bedrech a opánky na svých nohou.

Verš 23
Jóab byl nad vším izraelským vojskem. Benajáš, syn Jójadův, byl nad Keretejci a Peletejci.
2Sam 8:16 - Jóab, syn Serújin, byl vrchním velitelem, Jóšafat, syn Achílúdův, byl kancléřem.

2Sam 20,3 - Nežil s nimi manželsky, lebo ich zneuctil jeho syn Absolón (16,22).

2Sam 20,4 - Amasa bol vojvodcom, porov. 19,14.

2Sam 20,5 - Keď sa Amasovi nepodarilo za tri dni mobilizovať Júdovcov, poveruje Dávid Abisaiho, aby prenasledoval Sebu. Ako z nasledujúcich veršov vidieť, túto príležitosť chce využiť Joab, ktorý pre smrť Absolóna padol do nemilosti, a znovu chce na seba strhnúť moc.

2Sam 20,7 - T. j. za Abisaim.

2Sam 20,8 - O Gabaone pozri 2,12.

2Sam 20,11 - Určenie "pri ňom", t. j. pri Amasovi.

2Sam 20,14 - Abel-Bet-Maácha je asi dnešný Abil, sever ne od Meromského jazera na severnom pohraničí izraelského územia. – Druhá polovica verša je veľmi porušená a nejasná. Podávame jej najpravdepodobnejší zmysel.

2Sam 20,15 - "I prišli", totiž Joabovi ľudia.

2Sam 20,18 - Porekadlo, ktoré povedala žena, dnes už nevieme preložiť, lebo osnova je porušená. Podávame znenie Vulgáty. – Žena chce povedať, že Abel-Bet-Maácha bola vychýrená o svojej múdrosti, sem sa chodili ľudia radiť. Zazlieva Joabovi, že práve toto mesto chce zničiť. – Mestá boli matkami okolitých dedín.

2Sam 20,23 - O Banaiášovi, Kereťanoch a Feleťanoch pozri 8,18. – Na konci knihy sa pripomínajú hlavní hodnostári Dávidovi. Nasledujúce hlavy 21–24 sú dodatky, ktoré časove nepatria na koniec Dávidovho panovania.