výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Sam 9, 1-13

1 Potom Dávid povedal: Ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi? 2 V Saulovom dome bol sluha menom Cíbá. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: Ty si Cíbá? On odpovedal: Áno, tvoj sluha. 3 Nato kráľ povedal: Nieto už nikoho z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Božie? Nato Cíbá odpovedal kráľovi: Je ešte jeden Jonatánov syn, chromý na nohy. 4 Kráľ sa ho opýtal: Kdeže je? Cíbá odpovedal kráľovi: Je v dome Amíélovho syna Máchíra v Lódebáre. 5 Vtedy kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Amiélovho syna Máchíra z Lódebáru. 6 Keď Mefibóšet, syn Saulovho syna Jonatána, predstúpil pred Dávida, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zavolal: Mefibóšet! Ten odpovedal: Ajhľa, tvoj sluha. 7 Dávid mu povedal: Neboj sa, lebo určite ti chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána a vrátiť ti celé pole tvojho otca Saula; a budeš jedávať trvale pri mojom stole. 8 On sa mu vtedy poklonil a povedal: Ktože je tvoj služobník, že si vzhliadol na mŕtveho psa, ako som ja? 9 Potom kráľ zavolal Saulovho služobníka Cíbú a povedal mu: Všetko, čo mal Saul a celý jeho dom, dal som synovi tvojho pána. 10 Budeš mu obrábať zem ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia, a budeš znášať úrodu, aby syn tvojho pána mal chlieb, ktorým by sa živil; ale Mefibóšet, syn tvojho pána, bude trvale jedávať pri mojom stole. Cíbá mal pätnásť synov a dvadsať sluhov. 11 Cíbá odpovedal kráľovi: Tvoj služobník urobí celkom tak, ako môj pán, kráľ, prikázal svojmu služobníkovi. Mefibóšet však jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľovských synov. 12 Mefibóšet mal malého syna menom Míchá. Všetci obyvatelia Cíbóvho domu sa stali Mefibóšétovými služobníkmi. 13 A Mefibóšet býval v Jeruzaleme, pretože trvale jedával pri kráľovom stole. Ale bol krivý na obe nohy.

2Sam 9, 1-13

Verš 2
V Saulovom dome bol sluha menom Cíbá. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: Ty si Cíbá? On odpovedal: Áno, tvoj sluha.
2Sam 16:1 - Keď Dávid zašiel trocha za vrchol, hľa, Mefibóšetov sluha Cíbá vyšiel mu oproti s párom osedlaných oslov, na ktorých niesol dvesto chlebov, sto hrozienkových koláčov i stovku zrelého ovocia a mech vína.
2Sam 19:17 - Bolo s ním tisíc mužov z Benjamína, aj služobník Saulovho domu Cíbá a s ním jeho pätnásť synov i jeho dvadsať služobníkov. Prešli cez Jordán až pred kráľa.

Verš 3
Nato kráľ povedal: Nieto už nikoho z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Božie? Nato Cíbá odpovedal kráľovi: Je ešte jeden Jonatánov syn, chromý na nohy.
2Sam 4:4 - Avšak Jonatán, syn Saulov, mal syna chromého na obidve nohy. Mal päť rokov, keď z Jezreelu prišla zvesť o Saulovi a Jonatánovi; vtedy ho jeho pestúnka vzala, a keď náhlivo utekala, spadol jej a okrivel. Volal sa Mefibóšet.

2Sam 9,3 - Pozri 4,4.

2Sam 9,4 - Lodabar bolo mesto východne od Jordána, blízo Rabat Amonu.

2Sam 9,10 - Niektorí, nie bez základu, opravujú os novu: "Ktorá bude slúžiť domu tvojho pána za pokrm, aby mali čo jesť." Veď sám Mifiboset ne potreboval pokrm, lebo jedával pri kráľovom stole.

2Sam 9,11 - Hebr. znenie a Vulg dnes číta chybne: "pri mojom stole". Opravili sme podľa LXX.