výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Sam 11, 1-27

1 Po roku, keď králi tiahli do boja, Dávid poslal Jóába a s ním svojich sluhov i celý Izrael pustošiť Ammóncov a obliehať Rabbu. Dávid však ostal v Jeruzaleme. 2 Jedného večera vstal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. Tu uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Bola to žena napohľad veľmi pekná. 3 I poslal Dávid povyzvedať sa o tej žene. Oznámili mu: Je to Elíámova dcéra Bat-Šeba, žena Uriáša Chetejského. 4 Vtedy Dávid poslal poslov, aby mu ju predviedli. Keď prišla k nemu - očistená od svojej nečistoty - spal s ňou. Potom sa vrátila domov. 5 A žena počala. Preto po posloch oznámila Dávidovi: Som tehotná. 6 Vtedy Dávid odkázal Jóábovi: Pošli ku mne Uriáša Chetejského. Jóáb poslal Uriáša k Dávidovi. 7 Keď Uriáš prišiel k nemu, Dávid sa ho opytoval, ako sa má Jóáb a ľud a ako je to s vojnou. 8 Nato Dávid povedal Uriášovi: Choď domov a umy si nohy! Keď Uriáš vyšiel z kráľovho domu, niesli za ním kráľovský dar. 9 Ale Uriáš si ľahol pred vchod kráľovského domu s ostatnými služobníkmi svojho pána a nešiel domov. 10 Dávidovi to oznámili slovami: Uriáš nešiel domov. Vtedy povedal Dávid Uriášovi: Však si prišiel z cesty, prečo si teda nezišiel dolu domov? 11 Uriáš odpovedal Dávidovi: Truhla Božia, Izrael a Júda bývajú v stanoch, i môj pán Jóáb i služobníci môjho pána táboria na poli, a ja by som mal vojsť, jesť, piť a spať so svojou ženou? Akože žiješ a žije tvoja duša, také niečo neurobím. 12 Vtedy Dávid povedal Uriášovi: Zostaň tu aj dnes a zajtra ťa prepustím. Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň i na druhý deň. 13 Dávid ho pozval a jedol s ním aj pil, až ho opil. Večer vyšiel ležať na lôžko so služobníkmi svojho pána, ale domov nezišiel. 14 Ráno napísal Dávid Jóábovi list a poslal ho po Uriášovi. 15 V liste stálo: Postavte Uriáša dopredu do najtuhšieho boja, potom sa stiahnite od neho, nech ho zrazia a nech zomrie. 16 Keď Jóáb obliehal mesto, postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že tam sú udatní bojovníci. 17 Potom mužovia mesta urobili výpad, bojovali proti Jóábovi a padli niektorí z ľudu, spomedzi Dávidových služobníkov. Zomrel tam aj Uriáš Chetejský. 18 Vtedy Jóáb poslal poslov a oznámil Dávidovi celý priebeh boja. 19 Poslovi prikázal: Keď rozpovieš kráľovi až do konca celý priebeh boja, 20 a vzplanie kráľov hnev a povie ti: Prečo ste sa priblížili k mestu, aby ste tak bojovali, či ste nevedeli, že strieľajú z múrov? 21 Ktože zabil Jerubbalovho syna Abímelecha, či to nebola žena, ktorá hodila na neho z múra mlynský žarnov, takže zomrel v Tebeci? Prečo ste sa priblížili až k múrom? Vtedy povedz: Aj tvoj služobník Uriáš Chetejský zomrel. 22 Posol odišiel, a keď prišiel, oznámil to Dávidovi, prečo ho Jóáb poslal. 23 Posol povedal Dávidovi: Tí mužovia boli mocnejší ako my, vyrazili proti nám do poľa, ale my sme ich zatlačili až po vchod do brány. 24 Vtedy strelci strieľali na tvojich služobníkov z múru, takže zomreli niektorí z kráľových služobníkov. Zomrel i tvoj služobník Uriáš Chetejský. 25 Dávid povedal poslovi: Takto povieš Jóábovi: Nech ťa to nezarmucuje, lebo meč zožiera raz toho, raz onoho. Zosilni svoj boj proti mestu a zrúcaj ho! Dodaj mu odvahy! 26 Keď Uriášova žena počula, že jej muž zomrel, nariekala za ním. 27 Keď prešiel čas smútku, poslal Dávid po ňu, vzal ju do svojho domu a stala sa jeho ženou. Porodila mu syna. Ale to, čo Dávid spáchal, sa nepáčilo Hospodinovi.

2Sam 11, 1-27

Verš 1
Po roku, keď králi tiahli do boja, Dávid poslal Jóába a s ním svojich sluhov i celý Izrael pustošiť Ammóncov a obliehať Rabbu. Dávid však ostal v Jeruzaleme.
1Krn 20:1 - O rok neskôr, v čase, keď králi vychádzajú do boja, vyviedol Jóáb celé vojsko a spustošil krajinu Ammóncov. Pritiahol a obkľúčil Rabbu, kým Dávid zostal v Jeruzaleme. Potom Jóáb dobyl Rabbu a zbúral ju.

Verš 4
Vtedy Dávid poslal poslov, aby mu ju predviedli. Keď prišla k nemu - očistená od svojej nečistoty - spal s ňou. Potom sa vrátila domov.
Lv 15:19 - Ak má žena výtok, a to krvavý výtok z tela, sedem dní ostane vo svojej mesačnej nečistote, a každý, kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera.
Lv 18:19 - Nesmieš sa priblížiť k žene v čase jej mesačnej nečistoty a odkryť jej ohanbie.

Verš 21
Ktože zabil Jerubbalovho syna Abímelecha, či to nebola žena, ktorá hodila na neho z múra mlynský žarnov, takže zomrel v Tebeci? Prečo ste sa priblížili až k múrom? Vtedy povedz: Aj tvoj služobník Uriáš Chetejský zomrel.
Sdc 9:52 - Abímelech prišiel až k bašte a útočil na ňu. Keď sa priblížil ku vchodu bašty, aby ju podpálil,

2Sam 11,1 - Králi vychádzali do vojny obyčajne na jar, keď prestali dažde. – Raba (Rabba) bolo hlavné mesto Amončanov.

2Sam 11,3 - O Hetejcoch pozri 1 Sam 26,6.

2Sam 11,8 - "Umy si nohy" znamená toľko ako "daj sa do pohodlia!"

2Sam 11,21 - O Achimelechovi, synovi Gedeonovom, pozri Sdc 9,53. Jerobál bolo iné meno Gedeona. Hebrejský text píše toto meno Jerubošet. Miesto mena pohanskej modly Bála vyslovovali Izraeliti slovo "bošet" – "hanba". Aj Šaulov syn Isboset sa vlastne volal Isbál a Jonatánov syn Mifiboset bol Mifibál. – Tebes, dnes Tubas, je dedina pri ceste z Nablusu (Sichemu) do Beisanu (Betsanu).

2Sam 11,25 - "Meč zožiera raz tak, raz inak" prekladá Vulg podľa zmyslu správne: "rozličný býva výsledok boja, raz pohltí meč toho, raz iného".