výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Sam 16, 1-23

1 Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína. 2 "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu pro mládence a víno je k pití, až budete na poušti unavení." 3 "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého děda.'" 4 "Ať tedy všechen Mefibošetův majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" 5 Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil 6 a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi bojovníky. 7 Šimei chrlil nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku! 8 Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" 9 Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč má tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" 10 Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" 11 David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho, ať zlořečí, jestli mu to Hospodin přikázal. 12 Snad Hospodin pohlédne na mé trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." 13 David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil, házel po něm kameny a vířil prach. 14 Utrmácený král i všichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si odpočinuli. 15 Abšalom zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. 16 Tehdy k Abšalomovi přišel i Davidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: "Ať žije král! Ať žije král!" 17 "Takhle se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" 18 "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. 19 A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě." 20 Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." 21 Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil, posílí to odhodlání všech, kdo jsou s tebou." 22 A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. 23 Radit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom.

2Sam 16, 1-23

Verš 9
Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč má tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?"
1Sam 24:14 - Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' Já na tebe nesáhnu.
2Sam 9:8 - Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já?"

Verš 3
"A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého děda.'"
2Sam 19:27 - Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha mě oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj a pojedu s králem!' Víš přece, že tvůj služebník je chromý.

Verš 5
Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil
1Kr 2:8 - Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z Bachurim. Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a já jsem mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji.

2Sam 16,1 - O Sibovi pozri hl. 9.

2Sam 16,5 - Bahurim pozri 3,16.

2Sam 16,14 - Slovo "k Jordánu" dokladajú niektoré osnovy LXX (Lukiánov text).

2Sam 16,21 - Týmto hanebným činom (porov. Gn 35,22 a Gn 49,4) mal Absolón ukázať, že vo všetkom vstupuje do Dávidovho dedičstva. Zároveň vznikne medzi ním a Dávidom nepreklenuteľná priepasť; Absolónovi prívrženci budú vidieť, že je cesta naspäť nemožná a že musia pri Absolónovi neohrozene vytrvať. – Pre Dávida to bol trest, ktorý mu predpovedal Nátan 12,11 n.