výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Kor 16, 1-24

1 Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii. 2 V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. 3 Až budu u vás, vyšlu ty, které doporučíte, s průvodními listy, aby donesli dar vaší vděčnosti do Jeruzaléma. 4 Ukáže-li se vhodné, abych tam šel také já, půjdou se mnou. 5 Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonií. Makedonií totiž jen projdu, 6 ale u vás bych chtěl zůstat déle, snad i přes celou zimu, abyste vy mne potom vypravili na další cestu. 7 Nerad bych se u vás jen zastavil; doufám, že s vámi budu moci zůstat nějaký čas, dovolí-li to Pán. 8 V Efezu zůstanu až do letnic; 9 otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho. 10 Přijde-li Timoteus, hleďte, aby byl mezi vámi bez obav; vždyť koná dílo Páně stejně jako já. 11 Ať ho nikdo z vás nepodceňuje! Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou, neboť na něho čekám spolu s jinými bratry. 12 Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na něj naléhal, aby k vám šel spolu s jinými bratry, ale v žádném případě nechtěl jít už nyní; půjde však, jakmile se ukáže vhodná příležitost. 13 Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 14 Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 15 O něco vás prosím, bratří. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Achaje uvěřili a dali se do služby bratřím. 16 I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle. 17 Mám radost, že přišli Štěpán, Fortunát a Achaikos, neboť mi nahradili vaši nepřítomnost. 18 Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí! 19 Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě. 20 Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 21 Pozdrav mou, Pavlovou rukou. 22 Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha! 23 Milost Pána Ježíše buď s vámi. 24 Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.

1Kor 16, 1-24

Verš 2
V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.
Sk 11:29 - Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku.
2Kor 8:4 - s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku.
2Kor 9:1 - O pomoci bratřím je vlastně zbytečné vám psát.

Verš 20
Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením.
Rim 16:16 - Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy.
2Kor 13:12 - Pozdravují vás všichni bratří.
1Sol 5:26 - Pozdravte všecky bratry svatým políbením.
1Pt 5:14 - Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.

Verš 5
Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonií. Makedonií totiž jen projdu,
2Kor 1:15 - V této důvěře jsem se už k vám dříve chystal, abyste zakusili novou milost.

1Kor 16,1 - Ide o zbierku pre cirkev v Jeruzaleme.

1Kor 16,2 - "Prvý deň týždňa" je nedeľa, deň Pána. Porov. Sk 20,7.

1Kor 16,15 - "Prvotina Achájska" – prví veriaci z Achájska; porov. 1, 16.

1Kor 16,19 - Manželia Akvila a Priska – verní Pavlovi spolupracovníci: predtým v Korinte (Sk 18, 1–4; 18, 26), teraz v Efeze a neskôr v Ríme (porov. Rim 16, 3).

1Kor 16,21 - Porov. 2 Sol 3, 17.

1Kor 16,22 - "Marana tha" znamená: "Pane, príď!" Bola to liturgická aklamácia v aramejskej reči vo vtedajších kresťanských komunitách. Vyjadrovala vrúcnu túžbu po druhom Pánovom príchode.