výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Kor 16, 1-24

1 Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii: 2 Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu. 3 Jakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. 4 Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. 5 Přijdu k vám, až projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím, 6 ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mě mohli vypravit, kamkoli půjdu. 7 Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. 8 Až do Letnic ale zůstanu v Efesu, 9 neboť se mi tu otevírají veliké a slibné možnosti, i když je tu mnoho protivníků. 10 Jestli k vám přijde Timoteus, postarejte se, ať se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako já; 11 ať jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. 12 Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s bratry přišel. Právě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít; přijde však, až bude mít možnost. 13 Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. 14 Všechno ať se mezi vámi děje v lásce. 15 Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, 16 abyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. 17 Mám velikou radost, že dorazil Štěpán, Fortunát a Achaikos, protože mi vynahradili vaši nepřítomnost. 18 Občerstvili mě na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte. 19 Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě. 20 Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. 21 JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. 22 Kdo nemá rád Pána, ať je proklet. Maranatha! 23 Milost Pána Ježíše s vámi. 24 Má láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.

1Kor 16, 1-24

Verš 2
Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu.
Sk 11:29 - Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku.
2Kor 8:4 - Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým.
2Kor 9:1 - Je vlastně zbytečné, abych vám psal o této službě svatým.

Verš 20
Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
Rim 16:16 - Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy.
2Kor 13:12 - Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
1Sol 5:26 - Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem.
1Pt 5:14 - Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.

Verš 5
Přijdu k vám, až projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím,
2Kor 1:15 - V této jistotě jsem k vám už dříve chtěl přijít, abyste přijali další milost.

1Kor 16,1 - Ide o zbierku pre cirkev v Jeruzaleme.

1Kor 16,2 - "Prvý deň týždňa" je nedeľa, deň Pána. Porov. Sk 20,7.

1Kor 16,15 - "Prvotina Achájska" – prví veriaci z Achájska; porov. 1, 16.

1Kor 16,19 - Manželia Akvila a Priska – verní Pavlovi spolupracovníci: predtým v Korinte (Sk 18, 1–4; 18, 26), teraz v Efeze a neskôr v Ríme (porov. Rim 16, 3).

1Kor 16,21 - Porov. 2 Sol 3, 17.

1Kor 16,22 - "Marana tha" znamená: "Pane, príď!" Bola to liturgická aklamácia v aramejskej reči vo vtedajších kresťanských komunitách. Vyjadrovala vrúcnu túžbu po druhom Pánovom príchode.