výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Kor 2, 1-16

1 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. 2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 3 Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; 4 má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, 5 aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 6 Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře - ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, 7 nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. 8 Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. 9 Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.' 10 Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. 11 Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. 12 My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, 13 abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha. 14 Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. 15 Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. 16 Vždyť 'kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat?' My však mysl Kristovu máme.

1Kor 2, 1-16

Verš 1
Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.
1Kor 2:4 - má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí,
1Kor 1:17 - Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.

Verš 3
Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním;
Sk 18:1 - Potom odešel Pavel z Athén a přišel do Korintu.
Sk 18:3 - zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo - dělali stany.
2Kor 10:10 - Říká se, že mé listy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá.

Verš 4
má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí,
1Kor 2:1 - Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.
1Kor 1:17 - Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
2Pt 1:16 - Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti.

Verš 5
aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
2Kor 4:7 - Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.

Verš 6
Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře - ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě,
Jób 28:21 - Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem.
Jak 3:15 - To přece není moudrost přicházející shůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská.
1Kor 15:24 - Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci.

Verš 7
nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.
Rim 16:25 - Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,
1Kor 4:1 - Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.

Verš 8
Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.
Mt 11:25 - V ten čas řekl Ježíš: "Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.
Jn 7:48 - Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů?
Sk 13:27 - Ale obyvatelé Jeruzaléma a jejich vůdcové Spasitele nepoznali, odsoudili ho, a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu.
2Kor 3:14 - Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu.
Jn 16:3 - To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.
Sk 3:17 - Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové.
Sk 13:27 - Ale obyvatelé Jeruzaléma a jejich vůdcové Spasitele nepoznali, odsoudili ho, a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu.
1Tim 1:13 - ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám.

Verš 9
Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.'
Iz 64:4 - Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách. Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili, na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni.

Verš 10
Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
Mt 13:11 - On jim odpověděl: "Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.
2Kor 3:18 - Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.

Verš 11
Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.
Prís 27:19 - Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.
Jer 17:9 - "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

Verš 12
My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
Rim 8:15 - Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Verš 13
abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.
1Kor 2:4 - má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí,
1Kor 1:17 - Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
2Pt 1:16 - Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti.

Verš 15
Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.
Prís 28:5 - Lidé zlí nerozumějí právu, kdežto ti, kdo hledají Hospodina, rozumějí všemu.

Verš 16
Vždyť 'kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat?' My však mysl Kristovu máme.
Iz 40:13 - Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádce a vedl ho k poznání?
Rim 11:34 - 'Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?'

1Kor 2,3 - Dôvodom tejto slabosti, bázne a chvenia môže byť vedomie zodpovednosti za dielo hlásania evanjelia a neúspech v Aténach (Sk 17, 32–34) i v Korinte (Sk 18, 5 n.).

1Kor 2,6 - Dokonalými sa tu rozumejú tí, čo už pokročili v náboženskom a mravnom živote. "Kniežatá tohto veku" sú podľa všetkého duchovné a diabolské mocnosti, ako aj ich nástroje: tí, čo majú dočasnú pozemskú moc a zneužívajú ju proti Kristovi a jeho evanjeliu.

1Kor 2,9 - Pravdepodobne ide o kombináciu Iz 64, 3 a Jer 3,16.

1Kor 2,10-14 - Ide tu o Ducha Svätého, tretiu božskú osobu. On umožňuje Pavlovi, ale aj ostatným veriacim, porozumieť Kristovmu učeniu.

1Kor 2,13 - Iné znenie tohto ťažkého textu: "Duchovným ľuďom duchovne veci vysvetľujeme."

1Kor 2,15 - Pavol tu chce pravdepodobne povedať, že Korinťania, ktorí sú "telesní" (3, 1–3), nemajú právo súdiť ho.

1Kor 2,16 - Iz 40, 13.