výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Kor 16, 1-24

1 Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. 2 A hétnek elsõ napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyûjtenie, hogy ne akkor történjék a gyûjtés, a mikor odamegyek. 3 Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. 4 Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek. 5 Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek, 6 Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek. 7 Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. 8 Efézusban pedig pünkösdig maradok. 9 Mert nagy kapu nyílott meg elõttem és hasznos, az ellenség is sok. 10 Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is. 11 Senki azért õt meg ne vesse: hanem bocsássátok el õt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom õt az atyafiakkal együtt. 12 A mi pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem õt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen. 13 Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erõsek! 14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 15 Intelek pedig titeket, atyámfiai, [hiszen] tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és õk a szenteknek való szolgálatra adták magukat. 16 Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál és fárad. 17 Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. 18 Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. 19 Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Prisczilla, a házuknál levõ gyülekezettel egybe. 20 Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 21 A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. 22 Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha. 23 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! 24 Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.

1Kor 16, 1-24

Verš 2
A hétnek elsõ napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyûjtenie, hogy ne akkor történjék a gyûjtés, a mikor odamegyek.
Sk 11:29 - A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak:
2Kor 8:4 - Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be õket.
2Kor 9:1 - A szentek iránt való szolgálatról felesleges is néktek írnom.

Verš 20
Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal.
Rim 16:16 - Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.
2Kor 13:12 - Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan.
1Sol 5:26 - Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
1Pt 5:14 - Köszöntsétek egymást szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, a kik Krisztusban vagytok.

Verš 5
Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek,
2Kor 1:15 - És ezzel a bizodalommal akartam elõbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet;

1Kor 16,1 - Ide o zbierku pre cirkev v Jeruzaleme.

1Kor 16,2 - "Prvý deň týždňa" je nedeľa, deň Pána. Porov. Sk 20,7.

1Kor 16,15 - "Prvotina Achájska" – prví veriaci z Achájska; porov. 1, 16.

1Kor 16,19 - Manželia Akvila a Priska – verní Pavlovi spolupracovníci: predtým v Korinte (Sk 18, 1–4; 18, 26), teraz v Efeze a neskôr v Ríme (porov. Rim 16, 3).

1Kor 16,21 - Porov. 2 Sol 3, 17.

1Kor 16,22 - "Marana tha" znamená: "Pane, príď!" Bola to liturgická aklamácia v aramejskej reči vo vtedajších kresťanských komunitách. Vyjadrovala vrúcnu túžbu po druhom Pánovom príchode.