výhody registrácie

1. list Korintským

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Kor 16, 1-24

1 So zbierkou pre svätých urobte aj vy tak, ako som prikázal cirkevným zborom v Galácii. 2 Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem. 3 Keď prídem, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar. 4 Ale ak by bolo vhodné, aby som išiel i ja, pôjdu so mnou. 5 Prídem k vám, keď prejdem Macedóniu, lebo Macedóniou (len) prejdem, 6 ale u vás hádam ostanem alebo aj prezimujem, aby ste ma vyprevadili, kamkoľvek by som išiel. 7 Nechcem vás totiž vidieť len mimochodom, lebo mám nádej ostať u vás nejaký čas, ak Pán dovolí. 8 V Efeze zostanem až do Letníc, 9 lebo tu sa mi otvára široké pole práce, ale aj protivníkov je mnoho. 10 Keď príde k vám Timoteos, hľaďte, aby sa nemusel báť u vás; veď koná dielo Pánovo ako aj ja. 11 Nech teda nikto ním nepohŕda. Ale ho vyprevaďte v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho čakám medzi bratmi. 12 Brata Apolla som veľmi prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz k vám; príde však vo vhodný čas. 13 Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní! 14 Všetko nech sa deje medzi vami v láske! 15 Prosím vás však, bratia, poznáte domácnosť Štefanovu, že je z prvých v Acháji a dala sa do služby svätých; 16 buďte poddaní takýmto a každému, kto spolupracuje a namáha sa. 17 Teším sa, že prišli Štefan, Fortunatos a Achaikos, lebo nahradili mi vašu neprítomnosť. 18 Veď potešili ducha môjho i vášho. Nuž, vážte si takýchto! 19 Pozdravujú vás cirkevné zbory Ázie; pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska i cirkevný zbor v ich dome. 20 Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa vospolok svätým bozkom! 21 Pozdrav mojou (vlastnou) rukou, Pavlovou. 22 Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranata! 23 Milosť Pána Ježiša s vami! 24 Moja láska so všetkými vami v Kristovi Ježišovi! [Amen].

1Kor 16, 1-24

Verš 2
Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem.
Sk 11:29 - Preto si učeníci umienili, že každý podľa svojej možnosti pošle niečo bratom v Judsku na pomoc.
2Kor 8:4 - Sami od seba a veľmi naliehavo nás prosili, aby sa mohli zúčastniť na dobročinnosti a na službe svätým.
2Kor 9:1 - Zbytočné mi je písať vám o službe svätým,

Verš 20
Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa vospolok svätým bozkom!
Rim 16:16 - Pozdravujte sa svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky cirkevné zbory Kristove.
2Kor 13:12 - Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Sol 5:26 - Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom.
1Pt 5:14 - Pozdravujte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. [Amen.]

Verš 5
Prídem k vám, keď prejdem Macedóniu, lebo Macedóniou (len) prejdem,
2Kor 1:15 - V tejto dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz dostala milosť,

1Kor 16,1 - Ide o zbierku pre cirkev v Jeruzaleme.

1Kor 16,2 - "Prvý deň týždňa" je nedeľa, deň Pána. Porov. Sk 20,7.

1Kor 16,15 - "Prvotina Achájska" – prví veriaci z Achájska; porov. 1, 16.

1Kor 16,19 - Manželia Akvila a Priska – verní Pavlovi spolupracovníci: predtým v Korinte (Sk 18, 1–4; 18, 26), teraz v Efeze a neskôr v Ríme (porov. Rim 16, 3).

1Kor 16,21 - Porov. 2 Sol 3, 17.

1Kor 16,22 - "Marana tha" znamená: "Pane, príď!" Bola to liturgická aklamácia v aramejskej reči vo vtedajších kresťanských komunitách. Vyjadrovala vrúcnu túžbu po druhom Pánovom príchode.