výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Oz 10, 1-15

1 Izrael je rozbujelá réva, plody jen pro sebe nasazuje. Čím více má plodů, tím více oltářů staví, čím je jeho země lepší, tím lépe zdobí posvátné sloupy. 2 Jejich srdce je plné úlisnosti, budou však za vinu pykat. On jejich oltáře strhne, zničí jejich posvátné sloupy. 3 Teď říkají: "Nemáme krále. Nebojíme se Hospodina a král - co by nám mohl udělat?" 4 Zaklínají se falešnými slovy, když uzavírají smlouvu; jejich soud bují jako jedovaté býlí na zoraném poli. 5 Obyvatelé Samaří se budou třást strachem o betávenské jalovice; jeho lid bude truchlit nad býčkem. Ať si jeho žreci jásají nad jeho slávou, ta se od něho odstěhuje. 6 I jeho socha bude odnesena do Asýrie jako obětní dar velkokráli. Efrajim sklidí ostudu, Izrael bude zahanben pro své rozhodnutí. 7 Zajde Samaří i jeho král, bude jako pěna na vodách. 8 Zpleněna budou posvátná návrší Ávenu, hřích Izraele. Na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Tu řeknou horám: "Přikryjte nás!" a pahorkům: "Padněte na nás!" 9 Ode dnů Gibeje jsi hřešil, Izraeli. Tam obstáli, nezasáhla je gibejská válka proti pachatelům bezpráví. 10 Budu je trestat, jak sám budu chtít, národy se proti nim shromáždí, aby je spoutaly pro jejich dvojí nepravost. 11 Efrajim je jalovice jhu přivyklá, bývá ráda při výmlatu. Přistoupil jsem k její pěkné šíji: Efrajima zapřáhnu, Juda bude orat, Jákob bude vláčet. 12 Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. 13 Orali jste svévoli, sklízeli bezpráví, jedli jste ovoce přetvářky. Doufal jsi v svou cestu, v množství svých bohatýrů. 14 V tvém lidu nastane rozbroj, všechny tvé pevnosti budou vypleněny, jako když Šalman vyplenil Bét-arbél, v den boje byla rozdrcena matka nad syny. 15 Právě tak naloží s vámi Bét-el pro vaše strašné zlořády. Za úsvitu bude izraelský král nadobro umlčen.

Oz 10, 1-15

Verš 8
Zpleněna budou posvátná návrší Ávenu, hřích Izraele. Na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Tu řeknou horám: "Přikryjte nás!" a pahorkům: "Padněte na nás!"
Iz 2:19 - Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
Lk 23:30 - Tehdy 'řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přiryjte nás!'
Zjv 6:16 - a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!"
Zjv 9:6 - V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.

Verš 1
Izrael je rozbujelá réva, plody jen pro sebe nasazuje. Čím více má plodů, tím více oltářů staví, čím je jeho země lepší, tím lépe zdobí posvátné sloupy.
Oz 8:11 - Efrajim postavil mnoho oltářů, aby hřešil; má tedy oltáře a hřeší.

Verš 3
Teď říkají: "Nemáme krále. Nebojíme se Hospodina a král - co by nám mohl udělat?"
Oz 3:4 - Po mnoho dní zůstanou izraelští synové bez krále, bez velmože, bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků.

Verš 12
Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností.
Jer 4:3 - Toto praví Hospodin mužům judským i jeruzalémským: "Zorejte si úhor, nesejte do trní!

Verš 9
Ode dnů Gibeje jsi hřešil, Izraeli. Tam obstáli, nezasáhla je gibejská válka proti pachatelům bezpráví.
Oz 9:9 - Zabředli hluboko, propadli zkáze jako za dnů Gibeje. Na jejich nepravost Bůh pamatuje, ztrestá je za jejich hříchy.

Oz 10,1 - O pomníkoch, masébach, pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

Oz 10,4 - Žijú hriešne a nebadajú; že sa trpký súd už blíži.

Oz 10,5 - O Betavene pozri pozn. k 4,15.

Oz 10,6 - Myseľ Izraela je modloslužba.

Oz 10,8 - Porov. Lk 23,30; Zjv 6,16.

Oz 10,9 - Nepolepšili sa, ostali mravne tam, kde boli za čias hriechu Gabaonitov (porov. 9,9). A ešte si myslia, že ich nestihne taká zhubná vojna, aká stihla Gabaonitov.

Oz 10,10 - Dva hriechy sú azda dve zlaté teľce, v Beteli a Dane. Ale porov. Jer 2,13.

Oz 10,11 - "Prešiel som cez jej šiju" rozumej: "dal som jej na šiju jarmo". – Dobytok rád mlátil, bola to robota ľahšia a zviera mohlo pri nej žrať koľko a kedy mu chutilo (Dt 25,4). No Izrael bude zapriahnutý do ťažkej roboty, čakajú naň ťažké časy. Meno "Júda" sa dostalo sem asi neskoršie omylom.

Oz 10,14 - Udalosť, na ktorú tu naráža prorok, je nám neznáma. Klinopisné pamiatky poznajú akéhosi moabského kráľa, ktorý sa volal Salamon. Spomína sa v dejinách Tiglatpilésara III. Arbela sa dnes volá Irbid, medzi Der’atom (Edrai) a zrúcaninami Fahil (Pella).

Oz 10,15 - Celý národ sa volá Betelom pre modloslužbu, páchanú v tomto meste. LXX číta: dom Izraela. – Svitanie mizne veľmi rýchlo.