výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Oz 3, 1-5

1 Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která má milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče." 2 Zaplatil jsem tedy za ni patnáct šekelů stříbra a půldruhého chomeru ječmene. 3 Potom jsem jí řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani já s tebou." 4 Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků. 5 Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě.

Oz 3, 1-5

Verš 3
Potom jsem jí řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani já s tebou."
Dt 21:11 - Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po ní, smíš si ji vzít za ženu.

Verš 4
Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků.
Oz 10:3 - "Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci?"

Verš 5
Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě.
Jer 30:9 - ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím.
Ez 34:23 - Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o ně starat.
Ez 37:22 - V té zemi, na izraelských horách, je učiním jediným národem a všem jim bude kralovat jeden král. Už to nebudou dva národy, už se nebudou dělit na dvě království.
Iz 2:2 - V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k ní všechny národy,
Mi 4:1 - V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k ní lidské zástupy,

Oz 3,1 - Novým symbolickým manželstvom má prorok zasa zvýrazňovať nevernosť Izraela. "Koláče" patrili k modlárstvu (porov. Jer 7,18; 44,19).

Oz 3,2 - Chomer=364,40 litrov (alebo 392,98 litrov). Letek – to bola polovica chomeru. Hodnota celého daru, ktorý dal Ozeáš za ženu, bolo asi 30 šeklov. To bola asi cena otroka. Žena teda bola veľmi nízkeho pôvodu, keď ju bolo možno získať za taký malý dar. To dobre zvýrazňuje biedne položenie Izraela, keď si ho Boh vyvolil.

Oz 3,3 - Nevernej žene bude znemožnené cudzoložstvo, ale ani jej manžel sa k nej nepriblíži. Izrael sa dostane do zajatia, kde nebude mať vlastného štátu ani bohoslužby. Obetami a veľkňazským rúchom efódom sa označuje úcta pravého Boha, pomníkmi (masébami, pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4) a terafimami (pozri pozn. k Ez 21,26) úcta modiel.

Oz 3,5 - Príslušníci severnej, Izraelskej ríše, ku ktorým hovoril Ozeáš, neuznávali kráľov z rodu Dávidovho. V dobe spásy uznajú veľkého Dávidovho syna, Mesiáša.