výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Oz 12, 1-14

1 Efraim się karmi wiatrem, a goni wiatr wschodni, przez cały dzień mnoży kłamstwo i spustoszenie; bo przymierze z Assyryjczykami stanowi, i oliwę do Egiptu wynosi. 2 Ma też Pan poswarek z Judą, a nawiedzi Jakóba według dróg jego, według spraw jego odda mu. 3 Jeszcze w żywocie za piętę dzierżył brata swego, a mocą swoją mężnie sobie poczynał z Bogiem. 4 Mężnie, mówię, sobie poczynał z Aniołem, a przemógł; płakał i prosił go; w Betelu go znalazł, i tam mówił z nami. 5 Toć jest Pan, Bóg zastępów, Pan jest pamiętne imię jego. 6 Przetoż się ty do Boga twego nawróć, miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a oczekiwaj zawżdy na Boga twego. 7 Kupcem jest, w którego ręku są szale fałszywe; gwałt umiłował. 8 I mówi Efraim: Zaiste zbogaciłem się, nabyłem sobie bogactw we wszystkich pracach moich, nie znajdą przy mnie nieprawości, coby grzechem była. 9 Alem Ja jest Panem, Bogiem twoim, od wyjścia z ziemi Egipskiej; jeszczeć dopuszczę mieszkać w namiotach, jako za dni uroczystych świąt; 10 A mówiąc przez proroków widzenia wiele pokazywać będę, a przez proroków podobieństwa podawać będę. 11 Czyli tylko w Galaad była nieprawość i marność? I w Galgalu woły ofiarują, owszem, i ołtarzów ich pełno jako gromad na zagonach pól moich. 12 Tamci był uciekł Jakób z krainy Syryjskiej, gdzie służył Izrael za żonę, i za żonę strzegł stada; 13 Ale tu przez proroka Pan Izraela przywiódł z Egiptu, i przez proroka był strzeżony. 14 Lecz Efraim Pana pobudził do gniewu gorzkiego; przetoż się nań wyleje krew jego, a pohańbienie jego odda mu Pan jego.

Oz 12, 1-14

Verš 11
Czyli tylko w Galaad była nieprawość i marność? I w Galgalu woły ofiarują, owszem, i ołtarzów ich pełno jako gromad na zagonach pól moich.
Oz 6:8 - Galaad jest miastem czyniących nieprawość, pełne stóp krwawych.
Oz 4:15 - Jeźli nierząd płodzisz, ty Izraelu! niechże wżdy nie występuje Juda; przetoż nie chodźcie do Galgal, ani wstępujcie do Bet Awen, ani przysięgajcie mówiąc: Jako żyje Pan!
Oz 9:15 - Wszystka złość ich jest w Galgal, przetoż i tam ich nienawidzę; dla złości uczynków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłował, wszyscy książęta ich odporni są.

Verš 9
Alem Ja jest Panem, Bogiem twoim, od wyjścia z ziemi Egipskiej; jeszczeć dopuszczę mieszkać w namiotach, jako za dni uroczystych świąt;
Iz 43:11 - Ja, Jam jest Pan, a niemasz oprócz mnie zbawiciela.

Verš 3
Jeszcze w żywocie za piętę dzierżył brata swego, a mocą swoją mężnie sobie poczynał z Bogiem.
Gn 25:26 - A potem wyszedł brat jego, ręką swą trzymając za piętę, Ezawa i nazwano imię jego Jakób; a Izaakowi było sześćdziesiąt lat, gdy mu się oni narodzili.
Gn 35:9 - I ukazał się Bóg znowu Jakóbowi, gdy się wracał z Padan Syryjskiego, i błogosławił mu.

Verš 4
Mężnie, mówię, sobie poczynał z Aniołem, a przemógł; płakał i prosił go; w Betelu go znalazł, i tam mówił z nami.
Gn 28:12 - I śniło mu się, a ono drabina stała na ziemi, a wierzch jej dosięgał nieba; a oto, Aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej.
Gn 28:19 - I nazwał imię miejsca onego Betel; bo było przedtem imię miasta onego Luz.
Gn 35:7 - I zbudował tam ołtarz, a nazwał miejsce ono El Betel; bo mu się tam był Bóg ukazał, gdy uciekał przed obliczem brata swego.
Gn 35:14 - Zatem postawił Jakób znak na miejscu onem, gdzie Bóg mówił z nim, a znak on był kamienny, i pokropił go pokropieniem, i polał go oliwą.

Verš 12
Tamci był uciekł Jakób z krainy Syryjskiej, gdzie służył Izrael za żonę, i za żonę strzegł stada;
Gn 28:5 - I tak wysłał Izaak Jakóba, który szedł do krainy Syryjskiej, do Labana, syna Batuelowego, Syryjczyka, brata Rebeki, matki Jakóbowej i Ezawowej.
Gn 29:20 - I służył Jakób za Rachelę siedem lat, i zdał mu się ten czas jako kilka dni, przeto że ją miłował.
Gn 29:28 - I uczynił tak Jakób, i wypełnił z tą tydzień; potem dał mu Laban Rachelę, córkę swoję, za żonę.

Oz 12,1 - Prekladáme podľa LXX. – Boh ani napriek hriešnosti nezavrhne svoj ľud.

Oz 12,2 - Daromné je zháňať sa za pomocou cudzích národov. Izraeliti si takto len privolávajú Asýrov, ktorí ich potom budú pustošiť ako ohnivý východný vietor, zvaný kádím. – Olivový olej bol vzácny plod Palestíny. Izraeliti si za tento olej chceli získať pomoc Egypta.

Oz 12,3-5 - Izraeliti nie sú hodni svojho praotca Jakuba. Udalosti, ktoré sa vo 4. verši spomínajú, pozri Gn 25,26 a 32,25. Mienka sv. Otcov je, že Boh hovoril so starozákonnými patriarchami prostredníctvom anjelov. Jakub tak zvíťazil nad anjelom, že ho plačom uprosil, aby ho požehnal, Gn 32,27. V Beteli mal videnie, Gn 35,7 n.

Oz 12,8 - Prorok volá Izraelitov Kanaánčanmi, týmto ich prirovnáva pohanom.

Oz 12,10 - Izrael zasa bude bývať mimo zasľúbenej zeme; bude to trest, ale ten ho priblíži k Bohu. – V stanoch bývali Izraeliti na sviatky Stánkov, porov. Lv 23,42 n.

Oz 12,12 - O Galaáde pozri pozn. k 6,8; o Galgale k 4,15. – Hoci smeli mať len jeden oltár.

Oz 12,13 - Jakub utiekol pred Ezauom k Labanovi, strážil jeho ovce, a tak si vyslúžil manželku, Gn hl. 28 – 29. Musel teda ťažko zápasiť, len tak sa stal praotcom národa. Tento národ bol potom Pánovým stádom, ktorý Boh vyviedol z Egypta a strážil prostredníctvom svojho proroka Mojžiša.