výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Oz 12, 1-15

1 Efrajim ma obkľúčil klamstvom a dom Izraela podvodom; Júdu ešte Boh pozná. On je verný voči svätým. 2 Efrajim pasie vietor a ustavične sa ženie za východným vetrom. Rozmnožuje lož a skazu; uzavierajú zmluvu s Asýrskom, olej donášajú do Egypta. 3 Hospodin má spor s Júdom, potrestať chce Jákoba podľa jeho ciest a odplatiť mu podľa jeho skutkov. 4 V materinskom lone svojho brata držal za pätu a v dospelosti zápasil s Bohom. 5 Zápasil s anjelom a zvíťazil; plakal a prosil ho o zmilovanie. Našiel ho v Bételi, a tam Boh hovoril s ním. 6 Hospodin je Boh mocností, Hospodin je Jeho meno: 7 Vráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha! 8 Kanaánec má v ruke falošné váhy; rád podvádza! 9 Efrajim vraví: Ach, či som zbohatol, nahonobil som si majetok. Všetky jeho zisky nevyvážia vinu, ktorou sa prehrešil. 10 Ja som Hospodin, tvoj Boh od vyjdenia z Egypta; znova ti dám bývať v stanoch, ako keď som sa stretol s tebou. 11 Hovoril som k prorokom a dával som mnohé videnia; ale skrze prorokov spôsobím aj skazu. 12 Ak Gileád znamená neprávosť, iste vyjdú na márnosť. V Gilgále obetovali býky, ale ich oltáre budú sťa kopy kameňa na poľných brázdach. 13 Jákob ušiel do sýrskych strání a Izrael slúžil za ženu, za ženu strážil stádo. 14 Hospodin prostredníctvom prorokov vyviedol Izrael z Egypta a skrze proroka ho aj chránil. 15 Trpké rozhorčenie vyvolal Efrajim, preto uvrhne na neho jeho krvnú vinu a jeho Pán mu odplatí potupou.

Oz 12, 1-15

Verš 11
Hovoril som k prorokom a dával som mnohé videnia; ale skrze prorokov spôsobím aj skazu.
Oz 6:8 - Gileád je mestom zločincov, plným krvavých stôp.
Oz 4:15 - Ak smilníš ty, Izrael, nech sa Júda nepreviní! Nechoďte do Gilgálu, neputujte do Bét-Ávenu; neprisahajte: Akože žije Hospodin!
Oz 9:15 - Všetko ich zlo je v Gilgále, však som ich tam znenávidel. Pre ich zlé skutky vyženiem ich zo svojho domu. Už ich nebudem milovať. Všetky ich kniežatá sú vzbúrenci.

Verš 9
Efrajim vraví: Ach, či som zbohatol, nahonobil som si majetok. Všetky jeho zisky nevyvážia vinu, ktorou sa prehrešil.
Iz 43:11 - Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa.

Verš 3
Hospodin má spor s Júdom, potrestať chce Jákoba podľa jeho ciest a odplatiť mu podľa jeho skutkov.
Gn 25:26 - Potom vyšiel jeho brat a rukou sa pevne držal Ézavovej päty, i pomenovali ho Jákobom. Izák mal práve šesťdesiat rokov, keď sa narodili.
Gn 35:9 - A Boh sa opäť zjavil Jákobovi, keď prichádzal z Paddán-Aramu, a požehnal ho.

Verš 4
V materinskom lone svojho brata držal za pätu a v dospelosti zápasil s Bohom.
Gn 28:12 - Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom.
Gn 28:19 - To miesto pomenoval Bételom; predtým meno toho mesta bolo Lúz.
Gn 35:7 - Tam postavil oltár a pomenoval to miesto Él Bétel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.
Gn 35:14 - Jákob postavil posvätný stĺp na miesto, kde hovoril s Ním, kamenný stĺp, obetoval na ňom uliatbu a polial ho olejom.

Verš 12
Ak Gileád znamená neprávosť, iste vyjdú na márnosť. V Gilgále obetovali býky, ale ich oltáre budú sťa kopy kameňa na poľných brázdach.
Gn 28:5 - Tak Izák vypravil Jákoba a ten odišiel do Paddán-Aramu k Lábánovi, synovi Aramejca Betúéla a bratovi Rebeky, matky Jákoba a Ézava.
Gn 29:20 - Tak Jákob slúžil za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval.
Gn 29:28 - Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu.

Oz 12,1 - Prekladáme podľa LXX. – Boh ani napriek hriešnosti nezavrhne svoj ľud.

Oz 12,2 - Daromné je zháňať sa za pomocou cudzích národov. Izraeliti si takto len privolávajú Asýrov, ktorí ich potom budú pustošiť ako ohnivý východný vietor, zvaný kádím. – Olivový olej bol vzácny plod Palestíny. Izraeliti si za tento olej chceli získať pomoc Egypta.

Oz 12,3-5 - Izraeliti nie sú hodni svojho praotca Jakuba. Udalosti, ktoré sa vo 4. verši spomínajú, pozri Gn 25,26 a 32,25. Mienka sv. Otcov je, že Boh hovoril so starozákonnými patriarchami prostredníctvom anjelov. Jakub tak zvíťazil nad anjelom, že ho plačom uprosil, aby ho požehnal, Gn 32,27. V Beteli mal videnie, Gn 35,7 n.

Oz 12,8 - Prorok volá Izraelitov Kanaánčanmi, týmto ich prirovnáva pohanom.

Oz 12,10 - Izrael zasa bude bývať mimo zasľúbenej zeme; bude to trest, ale ten ho priblíži k Bohu. – V stanoch bývali Izraeliti na sviatky Stánkov, porov. Lv 23,42 n.

Oz 12,12 - O Galaáde pozri pozn. k 6,8; o Galgale k 4,15. – Hoci smeli mať len jeden oltár.

Oz 12,13 - Jakub utiekol pred Ezauom k Labanovi, strážil jeho ovce, a tak si vyslúžil manželku, Gn hl. 28 – 29. Musel teda ťažko zápasiť, len tak sa stal praotcom národa. Tento národ bol potom Pánovým stádom, ktorý Boh vyviedol z Egypta a strážil prostredníctvom svojho proroka Mojžiša.