výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Oz 6, 1-11

1 Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, On nás aj uzdraví. On nás zbil, On nás aj obviaže. 2 O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred Ním. 3 Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. 4 Čo robiť s tebou, Efrajim? Čo urobiť s tebou, Júda? Veď vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, ktorá sa zavčasu tratí. 5 Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vychodí sťa svetlo. 6 Lebo lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. 7 Oni však prestúpili zmluvu v Ádáme, tam sa mi stali nevernými. 8 Gileád je mestom zločincov, plným krvavých stôp. 9 Ako na ľudí striehnuca horda, je húf kňazov; vraždia na ceste do Síchemu, lebo pášu hanebnosti. 10 V dome Izraela videl som hroznú vec; tam smilní Efrajim, poškvrnený je Izrael. 11 Tebe, Júda, je pripravená žatva.

Oz 6, 1-11

Verš 6
Lebo lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.
Mt 9:13 - Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Mt 12:7 - Keby ste vedeli, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť, - neodsudzovali by ste nevinných.

Verš 7
Oni však prestúpili zmluvu v Ádáme, tam sa mi stali nevernými.
Oz 8:1 - Poplašný roh k ústam! Sup sa vrhá na dom Hospodinov, lebo prestúpili moju zmluvu, spreneverili sa môjmu naučeniu.

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".