výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Oz 6, 1-11

1 Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up. 2 After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. 3 Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. 4 O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? for your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away. 5 Therefore have I hewed them by the prophets; I have slain them by the words of my mouth: and thy judgments are as the light that goeth forth. 6 For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings. 7 But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me. 8 Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood. 9 And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent: for they commit lewdness. 10 I have seen an horrible thing in the house of Israel: there is the whoredom of Ephraim, Israel is defiled. 11 Also, O Judah, he hath set an harvest for thee, when I returned the captivity of my people.

Oz 6, 1-11

Verš 6
For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings.
Mt 9:13 - But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Mt 12:7 - But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.

Verš 7
But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me.
Oz 8:1 - Set the trumpet to thy mouth. He shall come as an eagle against the house of the LORD, because they have transgressed my covenant, and trespassed against my law.

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".