výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Oz 6, 1-11

1 هلم نرجع الى الرب لانه هو افترس فيشفينا. ضرب فيجبرنا. 2 يحيينا بعد يومين. في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه. 3 لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب. خروجه يقين كالفجر. يأتي الينا كالمطر. كمطر متاخر يسقي الارض 4 ماذا اصنع بك يا افرايم. ماذا اصنع بك يا يهوذا. فان احسانكم كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا. 5 لذلك اقرضهم بالانبياء اقتلهم باقوال فمي والقضاء عليك كنور قد خرج 6 اني اريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله اكثر من محرقات. 7 ولكنهم كآدم تعدّوا العهد. هناك غدروا بي. 8 جلعاد قرية فاعلي الاثم مدوسة بالدم. 9 وكما يكمن لصوص لانسان كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم. انهم قد صنعوا فاحشة. 10 في بيت اسرائيل رأيت أمرا فظيعا. هناك زنى افرايم. تنجس اسرائيل. 11 وانت ايضا يا يهوذا قد أعدّ لك حصاد عندما ارد سبي شعبي

Oz 6, 1-11

Verš 6
اني اريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله اكثر من محرقات.
Mt 9:13 - فاذهبوا وتعلّموا ما هو. اني اريد رحمة لا ذبيحة. لاني لم آت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة
Mt 12:7 - فلو علمتم ما هو. اني اريد رحمة لا ذبيحة. لما حكمتم على الابرياء.

Verš 7
ولكنهم كآدم تعدّوا العهد. هناك غدروا بي.
Oz 8:1 - الى فمك بالبوق. كالنسر على بيت الرب. لانهم قد تجاوزوا عهدي وتعدّوا على شريعتي.

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".