výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Oz 6, 1-11

1 В скорби своей они с раннего утрабудут искать Меня и говорить: „пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, поразил – и перевяжет наши раны; 2 оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. 3 Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря – явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю". 4 Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. 5 Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и судМой, как восходящий свет. 6 Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений. 7 Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне. 8 Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью. 9 Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. 10 В доме Израиля Я вижу ужасное; там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль. 11 И тебе, Иуда, назначена жатва, когда Я возвращу плен народаМоего.

Oz 6, 1-11

Verš 6
Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений.
Mt 9:13 - пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
Mt 12:7 - если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных,

Verš 7
Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне.
Oz 8:1 - Трубу к устам твоим! Как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет Мой и преступили закон Мой!

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".